Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Kế hoạch-Tài chính được thành lập theo Quyết định số 182/QĐ-CĐSP ngày 12/10/2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, về việc đổi tên phòng Tài vụ thành phòng Kế hoạch-Tài chính.

Trưởng phòng: Trần Thị Kim Hạnh

Số lượng CB: 05 người

Địa chỉ: Tầng 1 – Nhà Hiệu bộ - Trường CĐSP Quảng Trị, Km3, Quốc lộ 9, Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại: 053.2468979; 053 3580077

1. Nhiệm vụ

  1.1. Nhiệm vụ kế hoạch:

 - Trên cơ sở định hướng và chiến lược phát triển của trường trong từng giai đoạn, phòng có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch, xây dựng kế hoạch trung và dài hạn, kế hoạch hàng năm về tài chính cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật.

- Tổ chức thực hiện và phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển của trường

 1.2. Nhiệm vụ tài chính-kế toán:

Căn cứ vào nhiệm vụ của trường, các chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước phân bổ hàng năm, các nguồn thu từ học phí, lệ phí và các nguồn thu khác, phòng có nhiệm vụ:

- Quản lý các nguồn thu, lập dự toán thu, chi ngân sách đúng quy định và đảm bảo cân đối kinh phí cho mọi hoạt động của trường

- Xây dựng các quy chế, quy định và phổ biến, hướng dẫn thực hiện việc thi hành chế độ, chính sách tài chính, kế toán cho các đơn vị, cá nhân có liên quan.

- Thực hiện chỉ tiêu và kiểm soát, giám sát việc chi tiêu cũng như tình hình chấp hành dự toán thu – chi kinh phí; tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, tài chính.

- Thu thập, phản ánh, xử lý thông tin về tình hình quản lý và sử dụng tài sản, nguồn hình thành tài sản; tình hình tiếp nhận và sử dụng các nguồn kinh phí, tiền quỹ, công nợ. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại vật tư, tài sản công ở các đơn vị trong trường.

- Kiểm tra tình hình chấp hành kỷ luật thanh toán và chế độ, chính sách tài chính của Nhà nước. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí, vốn, quỹ, các loại vật tư, tài sản.

- Lập và nộp các báo cáo kế toán, thống kê, quyết toán quý và năm theo đúng quy định. Cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch, dự toán và các định mức chi tiêu. Tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán theo quy định của Nhà nước.

- Thực hiện công khai tài chính theo các quy định hiện hành.

- Thực hiện công tác tự kiểm tra về thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, đánh giá hiệu quả sử dụng quản lý tiền vốn, tài sản. Chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của cơ quan quản lý và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Yêu cầu

-  Các kế hoạch dự toán thu – chi kinh phí hàng năm phải phù hợp với kế hoạch, chương trình đào tạo và các hoạt động khác của trường, đáp ứng nhu cầu phát triển của trường.

- Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính.

- Phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định thông tin số liệu kế toán.

- Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin số liệu kế toán.

- Phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của Nghiệp vụ kinh tế, tài chính.

- Thông tin số liệu kế toán phải được phản ánh liên tục từ khi phát sinh đến khi kết thúc hoạt động kinh tế, tài chính; số liệu kế toán phản ánh kỳ này phải kế tiếp theo số liệu kế toán của kỳ trước.

- Phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán theo trình tự, có hệ thống và có thể so sánh được

Những thành tích đạt được

- Đơn vị tiên tiến xuất sắc liên tục

- Tổ công đoàn vững mạnh

Đội ngũ cán bộ:

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

 Mã ngạch Công chức

Chức danh

1

Trần Thị Kim Hạnh

Cử nhân kinh tế

 06 030

Kế toán trưởng - Trưởng phòng

2

Trương Thị Thanh Hà

Cử nhân kinh tế

 06 031

Kế toán viên

3

Nguyễn Thị Lan Hương

Cử nhân kế toán

 06 031

Kế toán viên

4

Cao Thị Thu Trang

Cử nhân kế toán

 06 031

Kế toán viên

5

Hoàng Thị Hà

Cử nhân kế toán

 06 031

Kế toán viên

2. Những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013:

1. Nhiệm vụ chung:

  - Tham gia công tác xây dựng và triển khai thực hiện quy phát triển trường giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn 2020;

  - Xây dựng các kế hoạch đầu tư tăng cường, sửa chữa cơ sở vật chất giai đoạn 1 của đề án quy hoạch phát triển trường đã được phê duyệt;

  - Tham gia các hội đồng về quản lý đầu tư, mua sắm CSVC, thiết bị, phương tiện phục vụ dạy học và công tác;

  - Lập và xây dựng kế hoạch ngân sách năm, tham gia xây dựng các kế hoạch chung của nhà trường;

 - Thu thập xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán;

- Kiểm tra giám sát các khoản thu - chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp, kiểm tra việc quản lý sử dụng tài sản, nguồn hình thành tài sản; phát hiện ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán;

- Phân tích thông tin số liệu kế toán; Tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định các hoạt động tài chính của đơn vị;

- Cung cấp thông tin số liệu kế toán cho cơ quan chức năng theo quy định của Pháp luật.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Công tác lập kế hoạch:

Tham mưu cho lãnh đạo trường các công việc sau:

- Xây dựng kế hoạch ngân sách gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của trường

- Phê duyệt kế hoạch mua sắm bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

- Xây dựng các định mức thu- chi các loại hình đào tạo ngoài sư phạm, đào tạo cấp chứng chỉ, đào tạo khác tại trường.

- Quản lý tài chính, tài sản và bổ sung điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ.

Chịu trách thực hiện các nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch, dự toán vốn chương trình mục tiêu quốc gia về đâu tư tăng cường cơ sở vật chất (thanh toán xây dựng nhà giảng đường đa năng, nhà thực hành và bồi dưỡng đội ngũ)

- Lập các kế hoạch ngân sách, dự toán chi thường xuyên sự nghiệp đào tạo năm 2012, 2013 và các bổ sung điều chỉnh (nếu có)cơ sở các định mức, chỉ tiêu quy định

 - Lập các kế hoạch, dự toán nguồn thu sự nghiệp, nguồn thu dịch vụ, nguồn thu khác trên cơ sở các định mức và các hợp đồng liên kết, dịch vụ.

- Công khai dự toán theo quy định sau khi có Quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền.

Phối hợp với các đơn vị, tổ công tác, các hội đồng do nhà trường thành lập:

- Phối hợp với Phòng Đào tạo lập kế hoạch tuyển sinh và kinh phí tuyển sinh đào tạo các hệ chính quy và không chính quy tại trường 

- Phối hợp với Phòng NCKH-ĐN&HTQT lập kế hoạch kinh phí đào tạo cho  CHDCND Lào; tuyển sinh du học Thái Lan.

- Phối hợp với Khoa BD CBQL&GV lập kế hoạch liên kết đào tạo, thu học phí và thanh, quyết toán kinh phí với các Trường và Trung tâm đào tạo khác nhằm phối hợp đào tạo từ xa, tại chức.

- Phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học triển khai công tác lập kế hoạch và mở các lớp đào tạo chứng chỉ cho mọi đối tượng có nhu cầu học tập.

- Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện việc quản lý kinh phí các hệ hợp đồng đào tạo như: hợp đồng với trường CĐSP Thừa thiên-Huế đào tạo sinh viên chính quy các ngành CĐSP Âm nhạc; với Sở GD-ĐT đào tạo Cao đẳng cử tuyển Tiểu học, với Công an Tỉnh đào tạo trung cấp công an cho xã phường; 

- Tham gia ban xây dựng, triển khai thực hiện đề án quy hoạch tổng thể phát triển triển nhà trường giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn 2020.

- Tham gia hội đồng tự đánh giá 

- Xây dựng kế hoạch góp ý và điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ.

2.2 Công tác thanh toán:

Căn cứ vào các chế độ, tiêu chuẩn, định mức do Nhà nước quy định và định mức xây dựng tại Quy chế chi tiêu nội bộ, để thực hiện công tác thanh toán:

- Thanh toán đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách cho cán bộ-giảng viên-CNV và học sinh, sinh viên trong toàn trường;

- Thực hiện việc thanh toán các hoạt động dạy học đảm bảo chế độ và kịp thời,

- Triển khai việc mua sắm sửa chữa tài sản, trang thiết bị theo đúng quy định hiện hành.

- Tổng hợp thu nộp các khoản thu sự nghiệp, thanh toán biên lai báo soát với cơ quan Thuế kịp thời đúng chế độ, thực hiện chế độ ghi thu - ghi chi ngân sách (nguồn thu sự nghiệp) với cơ quan Tài chính  theo đúng thời hạn quy đinh.

-  Hoàn thành thủ tục trình phê duyệt bổ sung thiết kế, dự toán nhà giảng   Giảng đường đa năng; Thanh toán khối lượng theo từng giai đoạn và nghiệm thu thanh toán công trình.

2.3. Công tác quản lý tài sản:

- Tham mưu cho lãnh đạo trường trong việc tổ chức mua sắm đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

- Lập thẻ tài sản cố định cho tài sản mua sắm bổ sung trong năm.

- Mở sổ theo dõi đến nơi, người sử dụng.

- Trích khấu hao tài sản (nếu tài sản sử dụng vào hoạt động sự nghiệp có thu) theo quy định. 

- Tính hao mòn tài sản theo quy định hiện hành.

2.4. Công tác quyết toán:

- Quyết toán kịp thời theo đúng quy định, đúng thời hạn nộp báo cáo

- Trong từng hoạt động sự nghiệp có tổng hợp báo cáo tình hình cụ thể để kịp thời có phương án thanh quyết toán đúng chế độ.

- Công khai số liệu quyết toán sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán hàng năm.

2.5. Sổ sách chứng từ kế toán:

- Sau khi số liệu được kiểm tra đối chiếu là khớp đúng giữa các phụ biểu, sổ chi tiết với bảng biểu tổng hợp, giữa đơn vị và Tài chính, Kho bạc, Ngân hàng sẽ in ấn các loại sổ theo Luật Kế toán;

- Chứng từ kế toán vào cuối tháng, quý, độ phải phân loại sắp xếp và đóng thành tập đồng thời bảo quản theo chế độ bảo mật; bộ phận kế toán chịu trách nhiệm bảo quản cho đến khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán và bàn giao cho bộ phận lưu trữ của Nhà trường và thực hiện theo chế độ lưu trữ chứng từ kế toán.

2.6. Công tác quản lý tiền mặt:

Chịu trách nhiệm về công tác quản lý tiền mặt, đảm bảo thu - chi đúng chế độ; đối chiếu thường xuyên giữa số liệu sổ sách kế toán và tiền mặt thực tế tại quỹ; tuyệt đối không để xảy ra mất mát, thất thoát tiền của cơ quan

2.7. Các công việc khác:

- Tính và trích nộp kịp thời đúng, đủ các khoản BHXH, BHYT

- Thanh toán kịp thơì đúng chế độ cho cán bộ viên chức hưởng chế độ BHXH

- Tham gia mọi hoạt động do các tổ chức chính trị và đoàn thể trong nhà trường tổ chức theo luật định.