Hướng dẫn xét công nhận Cảm tình Đảng và kết nạp Đảng viên đối với HS-SV
[ Ngày đăng: 31/03/2016 20:18:57, lượt xem: 6060 ]

Học sinh, sinh viên (HSSV) trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên, do tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xét và giới thiệu. HSSV đã trưởng thành Đoàn, do tổ chức Hội Sinh viên xét và giới thiệu. Quy trình xét của tổ chức Hội Sinh viên như quy trình của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chỉ thực hiện khi có HSSV không thuộc thẩm quyền của Đoàn xét nêu trên.

I.        Xét công nhận Cảm tình đảng

1.        Quy trình xét

a.   Chi đoàn

-       Ban chấp hành chi đoàn tổng hợp danh sách đoàn viên ưu tú đủ tiêu chuẩn.

-       Chi đoàn tiến hành họp xét, với sự tham gia của ít nhất 80% đoàn viên trong chi đoàn và giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập.

-       BCH Chi đoàn giới thiệu danh sách đoàn viên ưu tú xét cảm tình đảng.

-       Chi đoàn thảo luận, đánh giá, nhận xét các đoàn viên ưu tú.

-       Chi đoàn tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín xét công nhận danh sách giới thiệu xét cảm tình đảng.

-       Đoàn viên ưu tú được xét giới thiệu cảm tình Đảng phải được từ 2/3 trở lên số đoàn viên có mặt đồng ý.

-       Đoàn viên được lựa chọn viết bản tự nhận xét đánh giá ưu khuyết điểm cá nhân (mẫu 1B-CTĐ).

-       BCH chi đoàn tổng hợp danh sách gửi về BCH Liên chi đoàn kèm theo Biên bản họp Chi đoàn và danh sách các đoàn viên ưu tú được giới thiệu xét cảm tình Đảng (mẫu 3C-CTĐ) và bản tự nhận xét của cá nhân.

b.   BCH Liên chi đoàn

BCH Liên chi đoàn tổ chức họp, với sự tham gia của trợ lý khoa.

-       Báo cáo tổng hợp danh sách giới thiệu cảm tình đảng từ các chi đoàn.

-       Thảo luận, nhận xét với từng đoàn viên được giới thiệu.

-       Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

-       Đoàn viên ưu tú được xét giới thiệu cảm tình Đảng phải được từ 2/3 trở lên so với tổng số uỷ viên BCH Liên chi đoàn đồng ý.

-       Ra nghị quyết giới thiệu cảm tình đảng (mẫu 2B-CTĐ) kèm theo biên bản họp BCH,  danh sách các đoàn viên ưu tú được giới thiệu xét cảm tình Đảng (mẫu 3C-CTĐ) và hồ sơ của các chi đoàn gửi về Ban Chấp hành Đoàn trường.

c.    Ban Chấp hành Đoàn trường

Ban Chấp hành Đoàn trường họp xét, có thể mời đảng uỷ viên phụ trách công tác đoàn và đảng uỷ viên phụ trách công tác phát triển Đảng tham gia.

-       Báo cáo tổng hợp danh sách giới thiệu cảm tình đảng từ các liên chi đoàn.

-       Thảo luận, nhận xét với từng đoàn viên được giới thiệu.

-       Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

-       Đoàn viên ưu tú được xét giới thiệu cảm tình Đảng phải được từ 2/3 trở lên so với tổng số uỷ viên BCH Đoàn trường đồng ý.

-       Ra nghị quyết giới thiệu cảm tình đảng (mẫu 3A-CTĐ) kèm theo danh sách (mẫu 3C-CTĐ) và các hồ sơ của BCH Liên chi đoàn, chi đoàn gửi cho các chi bộ.

d.   Chi bộ

Chi bộ tiếp nhận hồ sơ từ Ban Chấp hành Đoàn trường, tổ chức họp xét và ra nghị quyết công nhận cảm tình Đảng của chi bộ, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ (mẫu 4A-CTĐ và 4B-CTĐ) và gửi cho Đảng uỷ.

e.    Đảng ủy phê duyệt Nghị quyết của Chi bộ, thông báo kết quả cho các chi bộ và cho Đoàn trường

2.        Tiêu chuẩn xét

Đoàn viên ưu tú được xét đề nghị công nhận Cảm tình Đảng phải hội đủ các điều kiện sau:

-       Về phẩm chất chính trị: Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của nhà trường. Có ý thức phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghiêm túc thực hiện Điều lệ Đoàn và Hội Sinh viên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao của Chi đoàn, Liên chi đoàn, Đoàn trường, Hội Sinh viên.

-       Về đạo đức lối sống: Có lối sống gương mẫu trước quần chúng, chấp hành tốt pháp luật và các quy định đối với người công dân, người sinh viên.

-       Về năng lực học tập, công tác: Có năng lực công tác tốt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hoàn thành các nhiệm vụ học tập của một sinh viên, không vi phạm các quy định về quy chế học tập, thi, kiểm tra. Có kết quả học tập từ loại khá trở lên trong học kì liền kề trước khi xét và kết quả rèn luyện từ loại tốt trở lên trong hai học kì liền kề trước khi xét.

-       Về quan hệ quần chúng: Có quan hệ tốt đẹp với bạn bè, thầy cô giáo và nhân dân. Đoàn kết, hợp tác với các Đoàn viên trong BCH Chi đoàn và Chi đoàn vì nhiệm vụ chung.

3.        Trách nhiệm các tổ chức sau khi đoàn viên được công nhận cảm tình đảng

Đoàn trường, BCH Liên chi đoàn, BCH chi đoàn, Hội Sinh viên phối hợp với chi bộ, đảng viên chính thức được phân công giáo dục, giúp đỡ giao nhiệm vụ thử thách cho đoàn viên là cảm tình đảng (có biên bản ghi nhận). Hàng tháng nhận xét, đánh giá lại cảm tình đảng. Nếu cảm tình đảng không còn đảm bảo tiêu chuẩn thì báo cáo với các cấp uỷ đảng đưa ra khỏi danh sách cảm tình đảng.

Chi bộ xét, đề nghị cho cảm tình đảng phấn đấu tốt tham gia bồi dưỡng lí luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng, ra nghị quyết đưa ra khỏi danh sách cảm tình đảng những người không còn đảm bảo tiêu chuẩn.

Đảng uỷ xét duyệt danh sách đề nghị tham gia bồi dưỡng lí luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng, tổ chức lớp hoặc gửi đi học tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đông Hà.

Khi HSSV ra trường, Đảng uỷ giới thiệu cảm tình đảng về tổ chức đảng ở địa phương.

II.     Xét đề nghị làm hồ sơ kết nạp đảng

1.        Quy trình xét

a.   Chi đoàn

-       Ban chấp hành chi đoàn tổng hợp danh sách đoàn viên ưu tú đủ tiêu chuẩn.

-       Chi đoàn tiến hành họp xét, với sự tham gia của ít nhất 80% đoàn viên trong chi đoàn và giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập.

-       BCH Chi đoàn giới thiệu danh sách đoàn viên ưu tú đề nghị xét làm hồ sơ kết nạp đảng.

-       Chi đoàn thảo luận, đánh giá, nhận xét các đoàn viên ưu tú.

-       Chi đoàn tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín đề nghị xét làm hồ sơ kết nạp đảng.

-       Đoàn viên ưu tú được xét đề nghị làm hồ sơ kết nạp đảng phải được từ 2/3 trở lên số đoàn viên có mặt đồng ý.

-       Đoàn viên được lựa chọn viết bản tự nhận xét đánh giá ưu khuyết điểm và báo cáo thành tích cá nhân, đơn xin vào đảng.

-       BCH chi đoàn tổng hợp danh sách gửi về BCH Liên chi đoàn kèm theo Biên bản họp Chi đoàn và bản tự nhận xét đánh giá ưu khuyết điểm của cá nhân, đơn xin vào đảng

b.   BCH Liên chi đoàn

BCH Liên chi đoàn tổng hợp danh sách giới thiệu đề nghị xét làm hồ sơ kết nạp đảng từ các chi đoàn, thảo luận và thống nhất danh sách với đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ cảm tình đảng và tổ chức họp, với sự tham gia của trợ lý khoa.

-       Báo cáo tổng hợp danh sách giới thiệu đề nghị xét làm hồ sơ kết nạp đảng từ các chi đoàn.

-       Thảo luận, nhận xét với từng đoàn viên được giới thiệu.

-       Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

-       Đoàn viên ưu tú được xét đề nghị làm hồ sơ kết nạp đảng phải được từ 2/3 trở lên so với tổng số uỷ viên BCH Liên chi đoàn đồng ý.

-       Ra nghị quyết giới thiệu đề nghị xét làm hồ sơ kết nạp đảng gửi về Ban Chấp hành Đoàn trường kèm theo biên bản họp BCH và hồ sơ từ các chi đoàn.

c.    Ban Chấp hành Đoàn trường

Ban Chấp hành Đoàn trường họp xét, có thể mời đảng uỷ viên phụ trách công tác đoàn và đảng uỷ viên phụ trách công tác phát triển Đảng tham gia.

-       Báo cáo tổng hợp danh sách giới thiệu đề nghị xét làm hồ sơ kết nạp đảng từ các liên chi đoàn.

-       Thảo luận, nhận xét với từng đoàn viên được giới thiệu.

-       Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

-       Đoàn viên ưu tú được xét đề nghị làm hồ sơ kết nạp đảng phải được từ 2/3 trở lên so với tổng số uỷ viên BCH Đoàn trường đồng ý.

-       Ra nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào đảng (Mẫu 4-KNĐ) kèm theo các hồ sơ của BCH Liên chi đoàn, chi đoàn gửi cho các chi bộ.

d.   Chi bộ

Chi bộ tiếp nhận hồ sơ từ Ban Chấp hành Đoàn trường, tổ chức họp xét và gửi báo cáo kết quả cho Đảng uỷ. Chi bộ tổ chức cho làm hồ sơ kết nạp đảng theo quy định sau khi nhận được phản hồi của Đảng uỷ.

e.    Đảng ủy

Đảng uỷ xét và thông báo kết quả cho chi bộ, Ban Chấp hành Đoàn trường và thực hiện thủ tục xét hồ sơ theo quy định.

2.        Tiêu chuẩn xét

Ngoài các tiêu chuẩn để được xét đề nghị công nhận Cảm tình Đảng, đoàn viên được xét đề nghị làm hồ sơ kết nạp đảng phải có thêm các điều kiện sau:

-       Đã được công nhận là cảm tình đảng và có chứng chỉ bồi dưỡng lí luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng ít nhất trước thời điểm xét 01 học kỳ và chưa quá 60 tháng.

-       Hoàn thành tốt nhiệm vụ thử thách trong thời gian là cảm tình đảng.

-       Tham gia trực tiếp một số hoạt động Đoàn, Hội từ cấp Liên chi đoàn trở lên.

-       Có kết quả học tập từ loại khá trở lên và kết quả rèn luyện tốt trở lên ít nhất hai học kỳ liền kề trước thời gian xét.

III.Kế hoạch xét

 

Xét cảm tình Đảng

Xét kết nạp Đảng

Chi đoàn

Tháng 2, 10

Tháng 1, 10

Liên chi đoàn

Tháng 2, 10

Tháng 1, 10

Đoàn trường

Tháng 3, 11

Tháng 2, 11

Chi bộ:

Tháng 3, 11

Tháng 2, 11

Đảng uỷ:

Tháng 4

Tháng 3, 12

 

Trên đây là hướng dẫn xét công nhận Cảm tình Đảng và kết nạp Đảng viên đối với HS-SV. Đảng ủy yêu cầu các chi bộ và tổ chức Đoàn có liên quan thực hiện nghiêm túc hướng dẫn này. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì nảy sinh đề nghị phản ánh và góp ý kịp thời về Đảng uỷ.

 

Tin nổi bật

Hình Ảnh

Thống kê

Lượt truy cập:4511192
Đang online:78

Video

Liên kết