Hướng dẫn xét công nhận cảm tình Đảng và kết nạp Đảng đối với cán bộ, viên chức
[ Ngày đăng: 31/03/2016 20:09:22, lượt xem: 26299 ]

Cán bộ, viên chức (CBVC) trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên, do tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xét và giới thiệu. CBVC đã trưởng thành Đoàn, do tổ chức Công đoàn xét và giới thiệu.

I.        Xét công nhận Cảm tình đảng

1.        Quy trình xét

a.   Chi đoàn cơ sở GV-CB

-       Ban chấp hành chi đoàn tổng hợp danh sách đoàn viên ưu tú đủ tiêu chuẩn.

-       Chi đoàn tiến hành họp xét, với sự tham gia của ít nhất 80% đoàn viên trong chi đoàn. Có thể mời đảng uỷ viên phụ trách công tác đoàn và đảng uỷ viên phụ trách công tác phát triển Đảng tham gia.

-       BCH Chi đoàn giới thiệu danh sách đoàn viên ưu tú xét cảm tình đảng.

-       Chi đoàn thảo luận, đánh giá, nhận xét các đoàn viên ưu tú.

-       Chi đoàn tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín chọn danh sách giới thiệu xét cảm tình đảng.

-       Đoàn viên ưu tú được xét giới thiệu cảm tình Đảng phải được từ 2/3 trở lên số đoàn viên có mặt đồng ý.

-       Đoàn viên được lựa chọn viết bản tự nhận xét đánh giá ưu khuyết điểm cá nhân (mẫu 1A-CTĐ).

-       Ra nghị quyết giới thiệu cảm tình đảng (mẫu 2A-CTĐ) gửi về Ban Chấp hành Đoàn trường kèm theo danh sách (mẫu 3C-CTĐ) và Biên bản họp Chi đoàn, bản tự nhận xét của cá nhân.

b.   Tổ công đoàn

Tổ công đoàn tiến hành họp xét, với sự tham gia của ít nhất 80% đoàn viên trong tổ công đoàn và đại diện chi bộ.

-       Tổ trưởng giới thiệu danh sách đoàn viên công đoàn đủ tiêu chuẩn xét cảm tình đảng.

-       Thảo luận, đánh giá, nhận xét các đoàn viên công đoàn được giới thiệu.

-       Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín chọn danh sách giới thiệu xét cảm tình đảng.

-       Đoàn viên công đoàn được xét giới thiệu cảm tình Đảng phải được từ 2/3 trở lên số đoàn viên công đoàn có mặt đồng ý.

-       Đoàn viên công đoàn được lựa chọn viết bản tự nhận xét đánh giá ưu khuyết điểm (mẫu 1A-CTĐ).

-       Tổng hợp danh sách các đoàn viên công đoàn ưu tú được giới thiệu xét cảm tình Đảng (mẫu 3C-CTĐ) gửi về Ban Chấp hành công đoàn trường kèm theo Biên bản họp tổ công đoàn và bản tự nhận xét của cá nhân.

c.    Ban Chấp hành Đoàn trường

Ban Chấp hành Đoàn trường họp xét, có thể mời đảng uỷ viên phụ trách công tác đoàn và đảng uỷ viên phụ trách công tác phát triển Đảng tham gia

-       Báo cáo tổng hợp danh sách giới thiệu cảm tình đảng từ chi đoàn cơ sở GV-CB và các liên chi đoàn.

-       Thảo luận, nhận xét với từng đoàn viên được giới thiệu.

-       Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

-       Đoàn viên ưu tú được xét giới thiệu cảm tình Đảng phải được từ 2/3 trở lên so với tổng số uỷ viên BCH Đoàn trường đồng ý.

-       Ra nghị quyết giới thiệu cảm tình đảng (mẫu 3A-CTĐ) kèm theo danh sách (mẫu 3C-CTĐ) và các hồ sơ của chi đoàn cơ sở GV-CB và BCH Liên chi đoàn, chi đoàn gửi cho các chi bộ.

d.   Ban Chấp hành Công đoàn trường

Ban Chấp hành Công đoàn trường họp xét, có thể mời đảng uỷ viên phụ trách công tác công đoàn và đảng uỷ viên phụ trách công tác phát triển Đảng tham gia

-       Báo cáo tổng hợp danh sách giới thiệu cảm tình đảng từ các tổ công đoàn.

-       Thảo luận, nhận xét với từng đoàn viên công đoàn được giới thiệu.

-       Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

-       Đoàn viên công đoàn được xét giới thiệu cảm tình Đảng phải được từ 2/3 trở lên so với tổng số uỷ viên BCH Công đoàn trường đồng ý.

-       Ra nghị quyết giới thiệu cảm tình đảng (mẫu 3B-CTĐ) kèm theo danh sách (mẫu 3C-CTĐ) và các hồ sơ của các tổ công đoàn gửi cho các chi bộ.

e.    Chi bộ

Chi bộ tiếp nhận hồ sơ từ Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Chấp hành Công đoàn trường tổ chức họp xét và ra nghị quyết công nhận cảm tình Đảng của chi bộ, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ (mẫu 4A-CTĐ và 4B-CTĐ) và gửi cho Đảng uỷ.

f.     Đảng ủy trường phê duyệt Nghị quyết của Chi bộ, thông báo kết quả cho các chi bộ và cho Công đoàn trường, Đoàn trường

2.        Tiêu chuẩn xét

CBVC được xét đề nghị công nhận Cảm tình Đảng phải hội đủ các điều kiện sau:

-       Về phẩm chất chính trị: Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng. Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có nguyện vọng và ý thức phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

-       Về đạo đức lối sống: Có lối sống lành mạnh, phẩm chất đạo đức tốt. Gương mẫu trước quần chúng, được tập thể tín nhiệm. Chấp hành nghiêm túc các quy định của nhà trường. Không vi phạm nội qui, qui chế nhà trường, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

-       Về năng lực công tác: Có năng lực công tác tốt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Gương mẫu đi đầu trong phong trào học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học… Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có ý thức học tập nâng cao năng lực chuyên môn.

-       Về quan hệ quần chúng: Có quan hệ tốt với đồng nghiệp, đúng mực với HSSV. Có khả năng tập hợp quần chúng. Đoàn kết, hợp tác với mọi người vì nhiệm vụ chung.

-       Tham gia ít nhất 2/3 các phong trào do phòng, khoa, tổ, Công đoàn, Đoàn trường, nhà trường phát động. Được bình chọn là đoàn viên, công đoàn viên xuất sắc trong năm học xét cảm tình Đảng.

-       Đạt danh hiệu lao động tiên tiến của năm học liền kề trước khi xét.

-       Có thâm niên công tác tại trường tối thiểu là 01 năm học; không vắng quá 3 buổi sinh hoạt chi đoàn (tổ công đoàn) /năm học. Giảng viên là cán bộ đoàn thể phải tham gia ít nhất 2/3 các buổi họp triển khai công tác.

-       Tham gia viết tài liệu giảng dạy, giáo trình, tham gia nghiên cứu khoa học, hướng dẫn HSSV thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường trở lên đạt kết quả tốt (đối với giảng viên).

-       Có ý thức học tập nâng cao trình độ, tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

3.        Trách nhiệm các tổ chức sau khi cán bộ, viên chức  được công nhận cảm tình đảng

Đoàn trường, tổ công đoàn, BCH chi đoàn cơ sở GV-CB, phối hợp với chi bộ, đảng viên chính thức được phân công giáo dục, giúp đỡ giao nhiệm vụ thử thách cho cán bộ, viên chức là cảm tình đảng (có biên bản ghi nhận). Hàng tháng nhận xét, đánh giá lại cảm tình đảng. Nếu cảm tình đảng không còn đảm bảo tiêu chuẩn thì báo cáo với các cấp uỷ đảng đưa ra khỏi danh sách cảm tình đảng.

Chi bộ xét, đề nghị cho cảm tình đảng phấn đấu tốt tham gia bồi dưỡng lí luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng, ra nghị quyết đưa ra khỏi danh sách cảm tình đảng những người không còn đảm bảo tiêu chuẩn.

Đảng uỷ xét duyệt danh sách đề nghị tham gia bồi dưỡng lí luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng, tổ chức lớp hoặc gửi đi học tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đông Hà.

Khi cảm tình đảng chuyển sang chi bộ khác trong trường, các chi bộ liên quan thực hiện chuyển giao cảm tình đảng. Chi bộ có cảm tình đảng chuyển đi chuyển cho chi bộ tiếp nhận bản sao nghị quyết công nhận cảm tình đảng, nhận xét đánh giá của đảng viên giúp đỡ và chi uỷ. Chi bộ tiếp nhận ra nghị quyết phân công đảng viên chính thức tiếp tục giáo dục, giúp đỡ cảm tình đảng.

Khi cảm tình đảng chuyển khỏi trường, Đảng uỷ giới thiệu cảm tình đảng với tổ chức đảng nơi cảm tình đảng chuyển đến.

II.     Xét đề nghị làm hồ sơ kết nạp đảng

1.        Quy trình xét

a.   Chi đoàn cơ sở GV-CB

-       Ban chấp hành chi đoàn tổng hợp danh sách đoàn viên ưu tú đủ tiêu chuẩn, thảo luận và thống nhất danh sách với các đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ cảm tình đảng.

-       Chi đoàn tiến hành họp xét, với sự tham gia của ít nhất 80% đoàn viên trong chi đoàn. Có thể mời đảng uỷ viên phụ trách công tác đoàn và đảng uỷ viên phụ trách công tác phát triển Đảng tham gia

-       BCH Chi đoàn giới thiệu danh sách đoàn viên ưu tú đề nghị xét làm hồ sơ kết nạp đảng.

-       Chi đoàn thảo luận, đánh giá, nhận xét các đoàn viên ưu tú.

-       Chi đoàn tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín đề nghị xét làm hồ sơ kết nạp đảng.

-       Đoàn viên ưu tú được xét đề nghị làm hồ sơ kết nạp đảng phải được từ 2/3 trở lên số đoàn viên có mặt đồng ý.

-       Đoàn viên được lựa chọn viết bản tự nhận xét đánh giá ưu khuyết điểm và đơn xin vào đảng.

-       Ra nghị quyết giới thiệu đề nghị xét làm hồ sơ kết nạp đảng gửi về Ban Chấp hành Đoàn trường kèm theo Biên bản họp Chi đoàn và bản tự nhận xét đánh giá ưu khuyết điểm của cá nhân, đơn xin vào đảng.

b.   Tổ công đoàn

Tổ công đoàn tiến hành họp xét, với sự tham gia của ít nhất 80% đoàn viên trong tổ công đoàn và đại diện chi bộ.

-       Tổ trưởng thảo luận với đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ cảm tình đảng để thống nhất danh sách giới thiệu.

-       Tổ trưởng giới thiệu danh sách đoàn viên công đoàn đủ tiêu chuẩn xét đề nghị làm hồ sơ kết nạp đảng.

-       Thảo luận, đánh giá, nhận xét các đoàn viên công đoàn được giới thiệu.

-       Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín xét đề nghị làm hồ sơ kết nạp đảng.

-       Đoàn viên công đoàn được xét giới thiệu đề nghị làm hồ sơ kết nạp đảng phải được từ 2/3 trở lên số đoàn viên công đoàn có mặt đồng ý.

-       Đoàn viên công đoàn được lựa chọn viết bản tự nhận xét đánh giá ưu khuyết điểm và đơn xin vào đảng.

-       Tổng hợp danh sách gửi về Ban Chấp hành công đoàn trường kèm theo Biên bản họp tổ công đoàn và bản tự nhận xét đánh giá ưu khuyết điểm của cá nhân, đơn xin vào đảng.

c.    Ban Chấp hành Đoàn trường

Ban Chấp hành Đoàn trường tổ chức họp xét, có thể mời đảng uỷ viên phụ trách công tác đoàn và đảng uỷ viên phụ trách công tác phát triển Đảng tham gia

-       Báo cáo tổng hợp danh sách giới thiệu đề nghị xét làm hồ sơ kết nạp đảng từ chi đoàn cơ sở GV-CB.

-       Thảo luận, nhận xét với từng đoàn viên được giới thiệu.

-       Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

-       Đoàn viên ưu tú được xét đề nghị làm hồ sơ kết nạp đảng phải được từ 2/3 trở lên so với tổng số uỷ viên BCH Đoàn trường đồng ý.

-       Ban chấp hành ra nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào đảng (Mẫu 4-KNĐ) kèm theo các hồ sơ của chi đoàn cơ sở gửi cho các chi bộ.

d.   Ban Chấp hành Công đoàn trường

Ban Chấp hành Công đoàn trường tổ chức họp xét, có thể mời đảng uỷ viên phụ trách công tác công đoàn và đảng uỷ viên phụ trách công tác phát triển Đảng tham gia

-       Báo cáo tổng hợp danh sách giới thiệu đề nghị xét làm hồ sơ kết nạp đảng từ các tổ công đoàn.

-       Thảo luận, nhận xét với từng đoàn viên công đoàn được giới thiệu.

-       Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

-       Đoàn viên công đoàn được xét đề nghị làm hồ sơ kết nạp đảng phải được từ 2/3 trở lên so với tổng số uỷ viên BCH Công đoàn trường đồng ý.

-       Ban chấp hành ra nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào đảng (Mẫu 4A-KNĐ) kèm theo các hồ sơ của các tổ công đoàn gửi cho các chi bộ.

e.    Chi bộ

Chi bộ tiếp nhận hồ sơ từ Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Chấp hành công đoàn trường, tổ chức họp xét và gửi báo cáo kết quả cho Đảng uỷ. Chi bộ tổ chức cho làm hồ sơ kết nạp đảng theo quy định sau khi nhận được phản hồi của Đảng uỷ.

f.     Đảng ủy trường

Đảng uỷ xét và thông báo kết quả cho chi bộ, Công đoàn trường, Đoàn trường và thực hiện thủ tục xét hồ sơ theo quy định.

2.        Tiêu chuẩn xét

Ngoài các tiêu chuẩn để được xét đề nghị công nhận Cảm tình Đảng, cán bộ, viên chức được xét đề nghị làm hồ sơ kết nạp đảng phải có thêm các điều kiện sau:

-       Đã được công nhận là cảm tình đảng và có chứng chỉ bồi dưỡng lí luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng ít nhất trước thời điểm xét 01 học kỳ và chưa quá 60 tháng.

-       Hoàn thành tốt nhiệm vụ thử thách trong thời gian là cảm tình đảng.

III.Kế hoạch xét hàng năm

Các tổ chức xét trong sinh hoạt hàng tháng.

 

Trên đây là hướng dẫn xét công nhận Cảm tình Đảng và kết nạp Đảng viên đối với cán bộ, viên chức. Đảng ủy yêu cầu các chi bộ và tổ chức đoàn thể có liên quan thực hiện nghiêm túc hướng dẫn này. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì nảy sinh đề nghị phản ánh và góp ý kịp thời về Đảng uỷ.

 

Tin nổi bật

Hình Ảnh

Thống kê

Lượt truy cập:4388828
Đang online:58

Video

Liên kết