THÔNG TIN TỔ CHỨC - ĐỘI NGŨ KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
[ Ngày đăng: 05/05/2022 09:41:04, lượt xem: 1179 ]

Địa chỉ: Phòng A405-A407- Nhà A- Trường CĐSP Quảng Trị

Điện thoại: 0233.3586053

I. Giới thiệu chung

Khoa Giáo dục phổ thông là đơn vị chuyên môn thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 38/QĐ-CĐSP, ngày 14/4/2022 của trường CĐSP Quảng Trị trên cơ sở sáp nhập 03 đơn vị: Khoa Giáo dục Tiểu học, khoa Khoa học Tự nhiên- Xã hội và khoa Âm nhạc- Mỹ thuật (theo quyết định 568/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức lại trường CĐSP Quảng Trị)

 Khoa Giáo dục phổ thông hiện có 10 viên chức, chia thành 03 Tổ (Tổ Khoa học xã hội, tổ Khoa học tự nhiên, tổ Năng khiếu); cán bộ quản lý gồm 01 Trưởng khoa; 02 Phó Trưởng khoa. Trình độ chuyên môn 08 Thạc sĩ và 02 Đại học.

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Tổ chức đào tạo các ngành nghề theo nhiệm vụ được phân công. Quản lý hoạt động dạy và học đối với các học phần do khoa phụ trách. Tổ chức nghiên cứu khoa học; đổi mới phương pháp dạy và học để đảm bảo mục tiêu đào tạo của nhà trường. Tham gia biên soạn và đánh giá các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của khoa và theo sự phân công của nhà trường.

2. Nhiệm vụ

·         Quản lý đội ngũ giảng viên thuộc 03 tổ chuyên môn: Tổ Khoa học xã hội, tổ Khoa học tự nhiên, tổ Năng khiếu và quản lý học viên, sinh viên các ngành sư phạm thuộc phạm vi quản lý của Khoa.

·         Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm:

o    Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo các ngành sư phạm ở trình độ cao đẳng, trung cấp thuộc phạm vi quản lý của Khoa.

o    Tổ chức biên soạn và thẩm định đề cương chi tiết các học phần trong các chương trình đào tạo do khoa quản lý.

o    Quản lý công tác giảng dạy của các giảng viên trong Khoa.

o    Xây dựng và triển khai kế hoạch cải tiến phương pháp dạy học. Tổ chức các hoạt động ngoại khoá theo đặc thù chuyên môn của từng môn học, từng ngành học.

o    Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học viên, sinh viên bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

o    Dự giờ đồng nghiệp, tiếp cận thực tế giáo dục phổ thông.

o    Tham gia tổ chức các hội thi luật của Trường; Tổ chức hội thi nghiệp vụ của Khoa, quản lý hoạt động ngoại khóa của các tổ chuyên môn thuộc Khoa và các hoạt động khác theo sự chỉ đạo, phân công của Trường.

o    Chỉ đạo, theo dõi, đánh giá công tác quản lý lớp và cố vấn học tập của các giảng viên thuộc Khoa.

o    Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức ra đề, coi thi, chấm thi học phần theo quy định hiện hành.

·         Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ:

o    Lập kế hoạch và tổ chức giới thiệu và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên trong Khoa.

o    Hướng dẫn sinh viên làm tiểu luận, khóa luận và nghiên cứu khoa học.

o    Tổ chức các hội nghị khoa học – công nghệ cấp khoa và tham gia các hội nghị khoa học – công nghệ các cấp.

·         Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc Khoa.

·         Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho giảng viên và học sinh, sinh viên trong Khoa.

·         Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong Khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của Trường.

·         Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng. Đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của Khoa.

·         Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

·         Thực hiện một số công việc khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Năng lực đào tạo

* Đào tạo giáo viên trình độ Cao đẳng Sư phạm (từ SP Tiểu học đến các ngành thuộc Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên và các ngành Năng khiếu)

* Bồi dưỡng các lớp Quản lí giáo dục.* Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học, trung học cơ sở.

* Bồi dưỡng các lớp chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, trung học cơ sở.

* Bồi dưỡng các lớp nghiệp vụ Sư phạm.

III. Cơ cấu tổ chức của Khoa Giáo dục phổ thông

3.1. Lãnh đạo Khoa

·         Trưởng khoa,  ThS. Lương Thị Tố Uyên

·         Phó trưởng khoa,  ThS. Nguyễn Xuân Vũ

·                                      ThS Hồ Xuân Thắng

3.2. Hội đồng sư phạm khoa GDPT


3.3. Các tổ chuyên môn thuộc Khoa

·         Tổ Khoa học xã hội

o    Phụ trách: Ths Lương Thị Tố Uyên

o    Số lượng giảng viên: 03

·         Tổ Khoa học tự nhiên

o    Phụ trách: ThS Hồ Xuân Thắng

o    Số lượng giảng viên: 01

·         Tổ Năng khiếu

o    Phụ trách: ThS Nguyễn Xuân Vũ

o    Số lượng giảng viên: 05

Trưởng khoa

ThS Lương Thị Tố Uyên

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin nổi bật

Hình Ảnh

Thống kê

Lượt truy cập:7557921
Đang online:111

Video

Liên kết