Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường CĐSP năm học 2022-2023

Đăng ngày:5/10/2023 Lượt xem: 82

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Đăng ngày:3/10/2023 Lượt xem: 110

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2020 - 2021

Đăng ngày:10/10/2022 Lượt xem: 147

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGỮ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, NĂM HỌC 2021-2022

Đăng ngày:10/10/2022 Lượt xem: 158

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, NĂM HỌC 2021-2022

Đăng ngày:10/10/2022 Lượt xem: 153

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỰC TẾ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, NĂM HỌC 2021-2022

Đăng ngày:10/10/2022 Lượt xem: 152

THÔNG BÁO CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2021 - 2022

Đăng ngày:10/10/2022 Lượt xem: 147

BÁO CÁO KHẢO SÁT VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021

Đăng ngày:4/10/2022 Lượt xem: 251

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2021-2022

Đăng ngày:26/9/2022 Lượt xem: 168

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng Năm học 2021- 2022

Đăng ngày:26/9/2022 Lượt xem: 149

BÁO CÁOVỀ VIỆC KIỂM TRA THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021-2022

Đăng ngày:21/9/2022 Lượt xem: 182

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng Năm học 2020 - 2021

Đăng ngày:1/3/2022 Lượt xem: 264

Báo cáo việc thực hiện quy chế công khai năm học 2020-2021 và Kế hoạch thực hiện quy chế công khai năm học 2021-2022

Đăng ngày:17/12/2021 Lượt xem: 282

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC; TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM; TRUNG CẤP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2020 - 2021

Đăng ngày:21/10/2021 Lượt xem: 245

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2020

Đăng ngày:15/10/2021 Lượt xem: 390

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2020-2021

Đăng ngày:27/9/2021 Lượt xem: 313

Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2021-2022

Đăng ngày:27/9/2021 Lượt xem: 365

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2020

Đăng ngày:27/7/2021 Lượt xem: 475

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI VÀ SẢN PHẨM KHOA HỌC THAY THẾ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2019-2020

Đăng ngày:29/12/2020 Lượt xem: 768

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2019

Đăng ngày:29/12/2020 Lượt xem: 624

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng Năm học 2019 - 2020

Đăng ngày:28/12/2020 Lượt xem: 435

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019-2020

Đăng ngày:28/12/2020 Lượt xem: 426

Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2020-2021

Đăng ngày:17/12/2020 Lượt xem: 335

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018 - 2019

Đăng ngày:29/10/2019 Lượt xem: 791

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng Năm học 2018 - 2019

Đăng ngày:29/10/2019 Lượt xem: 736

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở Giáo dục đại học

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu (Biểu mẫu 20)

Đăng ngày:29/10/2019 Lượt xem: 709

Chương trình đào tạo ngành giáo dục tiểu học K23 và K24

Đăng ngày:25/10/2019 Lượt xem: 509

Chương trình đào tạo các khóa

Đăng ngày:25/10/2019 Lượt xem: 527

SỐ LIỆU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2017

Kết quả khảo sát Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy năm 2017 của Trường CĐSP Quảng Trị!

Đăng ngày:5/1/2019 Lượt xem: 651

Công khai các môn học của tường khóa học, chuyên ngành Năm học 2017 - 2018

Đăng ngày:25/10/2018 Lượt xem: 670

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng Năm học 2017 - 2018

Đăng ngày:25/10/2018 Lượt xem: 593

SỐ LIỆU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2016

Kết quả khảo sát Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy năm 2016 của Trường CĐSP Quảng Trị!

Đăng ngày:26/12/2017 Lượt xem: 779

Cam kết chất lượng đào tạo các lớp Cao đẳng chính quy và trung cấp chuyên nghiệp năm học 2017 - 2018

Đăng ngày:27/10/2017 Lượt xem: 658

Cam kết chất lượng đào tạo các lớp Cao đẳng chính quy và trung cấp chuyên nghiệp năm học 2017 - 2018

Đăng ngày:27/10/2017 Lượt xem: 617

Báo cáo công khai về đội ngũ nhà giáo, CBQL và nhân viên năm học 2017 - 2018

Đăng ngày:27/10/2017 Lượt xem: 757

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI KHẢO SÁT VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Xem Kế hoạch chi tiết tại đây!

Đăng ngày:18/8/2017 Lượt xem: 793

Công khai chất lượng đào tạo thực tế 2015-2016

Đăng ngày:18/10/2016 Lượt xem: 693

Cam kết chất lượng đào tạo các lớp Cao đẳng chính quy tuyển sinh năm học 2016 - 2017

Đăng ngày:17/10/2016 Lượt xem: 665

Báo cáo công khai chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     Số         /BC – CĐSP                                           Quảng Trị, ngày     tháng   năm 2014   Kính gửi:  Bộ Giáo dục và Đào tạo   ...

Đăng ngày:7/3/2014 Lượt xem: 1675

Cam kết đảm bảo chất lượng Đào tạo giai đoạn 2012-2015

Xin vui lòng xem nội dung ở File đính kèm

Đăng ngày:2/7/2013 Lượt xem: 1789

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo cao đẳng và trung cấp

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo cao đẳng và trung cấp đang thực hiện tại trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Đăng ngày:6/4/2011 Lượt xem: 2997

Tỷ lệ HS - SV tốt nghiệp năm 2008, 2009

* Năm 2008: Hệ đào tạo Số lượng Tốt nghiệp Xếp loại XS G K TBK TB SL % SL % SL % SL ...

Đăng ngày:2/3/2010 Lượt xem: 2823

Tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi tính đến 14/12/2009

Khối ngành sư phạm: 1163 SV/121 GV = 9,6 Khối ngành kỹ thuật - CNTT: 20 SV/13,8 GV = 1,5 Khối ngành Kinh tế -TC-Pháp luật: 45,5 SV/3,6 GV = 12,6 Khối ngành xã hội - nhân văn: 345,5 SV/31,3 GV = 11,0

Đăng ngày:2/3/2010 Lượt xem: 3212

CÔNG KHAI THU CHI TÀ...

ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CH...

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG G...