Các Quy định, Biểu mẫu thực hiện cải cách hành chính trong Nhà trường

Gồm: 04 loại biểu mẫu dành cho CB-VCLĐ và HSSV   Chi tiết: <Xem file đính kèm>

Đăng ngày:16/11/2014 Lượt xem: 1716

Biểu mẫu Báo cáo 03 công khai (CV 5901 Bộ GD&ĐT)

Mẫu báo cáo 3 công khai kèm công văn số 5901 của Bộ GD&ĐT Xem file đính kèm

Đăng ngày:14/11/2014 Lượt xem: 1583

Toàn văn Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam. Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt N...

Đăng ngày:3/4/2014 Lượt xem: 1669

ĐÀO TẠO

TUYỂN SINH

TỔ CHỨC