Tuyển sinh năm 2014

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014 Ký hiệu trường: C32 Liên hệ: ĐT: 053. 3584741, 053.3580406 STT  Ngành đào tạo Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu  Cao đẳng chính quy 550 1 Giáo dục mầm non C140201 M 50 2 Giáo dục Tiểu học C130202 A, A1, C, D1 50 3 Giá...

Đăng ngày:24/3/2014 Lượt xem: 3596

Tuyển sinh liên kết đào tạo Đại học năm 2014

      UBND TỈNH QUẢNG TRỊ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            Số:       55/TB-CĐSP                              Quảng Trị, ngày   07 tháng 03 năm  2014   THÔNG BÁO Về việc tuyển sinh liên kết đào...

Đăng ngày:21/3/2014 Lượt xem: 3134

ĐÀO TẠO

TUYỂN SINH

TỔ CHỨC