Đăng kí học phần học kì I, năm học 2011-2012

Trong thời gian từ ngày 25/7/2011 đến 08/8/2011, sinh viên các lớp cao đẳng chính quy khóa K14, K15 phải hoàn thành việc đăng ký học phần và thời khóa biểu thực hiện trong học kỳ I năm học 2011 - 2012. Quy trình đăng ký học được thực hiện như sau:

Đăng ngày:2/8/2011 Lượt xem: 5330

VĂN BẢN PHÁP QUY

HỌC TẬP

HOẠT ĐỘNG