Chương trình hoạt động năm 2013 về tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Tiếp tục nâng cao nhận thức trong CB, ĐV, GVCNV và HSSV về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về mục đích, yêu cầu của Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động cách mạng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí M...

Đăng ngày:28/6/2013 Lượt xem: 5789

GƯƠNG NGƯỜI TỐT - VI...

VĂN HOÁ, VĂN NGHỆ

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO ...