Chuong trinh cong tac Doan NH 2009 - 2010
[ Ngày đăng: 24/09/2009 4:01:00 SA, lượt xem: 782 ]

Chủ đề năm học: “Thanh niên trường CĐSP Quảng Trị với công tác giáo dục truyền thống và nâng cao chất lượng đoàn viên”

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động "Tuổi trẻ Quảng Trị thi đua làm theo lời Bác". Tập trung giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức công dân gắn với thực hiện nếp sống văn hoá trong trường học.2. Xây dựng, phát hiện, nhân rộng những tấm gương thanh niên, học sinh, sinh viên học tập và làm theo lời Bác; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, 80 năm ngày thành lập Đảng, 60 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên, các ngày Lễ, kỷ niệm của đất nước, dân tộc gắn với việc triển khai tổ chức có hiệu quả chương trình Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”.3. Tăng cường các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp và việc làm cho học sinh, sinh viên.4. Tập trung triển khai Chương trình rèn luyện đoàn viên mới. Tập trung đổi mới phương thức quản lý đoàn viên phù hợp với đào tạo theo học chế tín chỉ ở các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên theo định hướng Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VII khoá X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hóa", đặc biệt nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi đoàn, Liên chi Đoàn.5. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là ứng dụng trong dạy và học; tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên rèn luyện kỹ năng và hội nhập quốc tế.6. Đại hội các cấp tiến đến Hội nghị lần thứ 2 BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐSP Quảng Trị nhiệm kỳ 2009 - 2011.

(xem file dinh kem)