Chương trình hành động BCH Công đoàn NK 2012 - 2015
[ Ngày đăng: 22/03/2013 12:56:45 SA, lượt xem: 5255 ]

 CĐ VIÊN CHỨC TỈNH QUẢNG TRỊ                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CĐSP                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ LẦN THỨ XVIII - NHIỆM KỲ 2012-2015

 

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Văn bản số 703/HD-TLĐ, ngày 06/5/2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá X;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường CĐSP Quảng Trị lần thứ XVIII - Nhiệm kỳ 2012 - 2015;

Căn cứ vào tình hình thực tế của phong trào cán bộ công chức, viên chức và hoạt động phong trào Công đoàn trong nhà trường, Ban Chấp hành Công đoàn xây dựng Chương trình hành động công tác Công đoàn lần thứ XVIII - Nhiệm kỳ 2012 - 2015 như sau:

 

I. Chương trình hành động

1.   Công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ viên chức nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ  viên chức ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục - Đào tạo, phục vụ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

a)  Nội dung cụ thể

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hơn nữa nhận thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Bồi dưỡng lập trường giai cấp, lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, sống có bản lĩnh, xác định rõ lý tưởng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và kiên định đối với đường lối xây dựng CNXH, xây dựng tinh thần đoàn kết thân ái cộng đồng trách nhiệm trong toàn thể CB - VC - LĐ.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, Chính sách, Chế độ của Nhà nước, Nghị quyết của BCH Công đoàn các cấp nhằm nâng cao hiểu biết về tình hình Chính trị, hiểu biết về pháp luật, trách nhiệm và nghĩa vụ của người CB - VC - LĐ trong việc thực hiện nhiệm vụ Chính trị của nhà trường.

- Động viên cán bộ viên chức thực hiện cuộc vận động "Mỗi Thầy giáo, cô giáo là một tâm gương đạo đức tự học và sáng tạo", nâng cao trình độ về mọi mặt phấn đấu trở thành giảng viên giỏi, cán bộ quản lý giỏi, công nhân viên có trình độ tay nghề cao, có phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống lành mạnh, có năng lực để đảm nhận tốt công việc được giao.

- Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm" nhằm xây dựng ý thức tinh thần làm chủ, tự giác với tình thương và lòng nhân ái trong các hoạt động giáo dục, xây dựng nhà trường có kỷ cương, nề nếp, có trách nhiệm cao trong các hoạt động giáo dục, thực hiện tốt cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục, không vi phạm đạo đức nhà giáo".

- Công đoàn phối hợp với nhà trường làm tốt công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo, rèn luyện của Bộ GD & ĐT, quy chế nhiệm vụ của cán bộ giảng viên, tham gia tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tập huấn, hội thảo đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo theo học chế tín chỉ.

- Xây dựng phong trào tích cực học tập, tự học, tự nghiên cứu, phong trào nghiên cứu khoa học sử dụng các thiết bị dạy học hiện đại, sử dụng Trung tâm học tập trực tuyến để nâng cao chất lượng dạy - học. Nâng cao tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ đáp ứng được yêu cầu phát triển của nhà trường.

b)  Chỉ tiêu

- 100% Công đoàn viên tích cực tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- 100% Công đoàn viên thực hiện tốt cuộc vận động "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm, thực hiện tốt cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục, không vi phạm đạo đức nhà giáo".

- Phấn đấu nhiệm kỳ 2012 - 2015 có thêm: 08 đ/c Nghiên cứu sinh, 16 đ/c dự thi và học thạc sỹ, 12 đ/c tốt nghiệp thạc sỹ.

- 100% Công đoàn viên trong độ tuổi (Nam dưới 50, Nữ dưới 45) tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

- 100% Công đoàn viên làm được đề tài sáng kiến kinh nghiệm. Trong đó, có ít nhất 60% xếp loại A cấp trường.

- 100% Giảng viên, cán bộ quản lý, chuyên viên, cán bộ văn phòng các đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy, sử dụng trung tâm học tập trực tuyến vào giảng dạy - học tập.

- 100% Công đoàn viên thực hiện kế hoạch biên soạn giáo trình, bài giảng, kiểm tra chất lượng giảng dạy, biên soạn đề thi học phần do nhà trường đề ra .

c)   Giải pháp

- Vận động Công đoàn viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Chính trị, tư tưởng trong các đợt tuần sinh hoạt chính trị đầu năm, nghe báo cáo chính trị - thời sự hàng tháng trong từng năm học.

- Động viên cán bộ, giảng viên, công nhân viên tích cực tham gia phong trào học tập, tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khuyến khích đoàn viên trẻ đi học thạc sỹ, tiến sỹ theo quy hoạch đào tạo xây dựng đội ngũ của nhà trường.

- Vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy - công tác và học tập.

2.   Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ Chính trị của nhà trường.

a)     Nội dung

- Tổ chức có hiệu quả các phong trào: "Thi đua dạy tốt - học tốt - công tác tốt", "Thi đua sáng tạo", "Giỏi việc trường - đảm việc nhà".

- Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ CC - VC "Trung thành - Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương mẫu" gắn với việc thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Cụ thể hoá mục tiêu, nội dung của các cuộc vận động xây dựng mô hình người CB - CC - VC trong thời kỳ đổi mới, gắn liền các cuộc vận động với phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, tiêu cực.

-  Vận động cán bộ viên chức thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, thực hành tiết kiệm, quản lý và bảo quản tốt cơ sở vật chất, thiết bị.

b)    Chỉ tiêu

- 100% Đoàn viên Công đoàn tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua của Nhà trường và Công đoàn.

- 100% Cán bộ quản lý thực hiện đổi mới công tác cải cách hành chính, công tác quản lý.

- Mỗi năm học có  đến 5 - 6 tập thể lao động xuất sắc, các tập thể còn lại đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

- Phấn đấu mỗi năm học có từ 3 đến 4 Công đoàn viên đạt chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh, 50 - 60% Công đoàn viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi cấp cơ sở, còn lại đạt danh hiệu lao động giỏi, giáo viên giỏi cấp Phòng, Khoa, Tổ.

c)   Giải pháp

- Ban Chấp hành Công đoàn nghiên cứu xây dựng cụ thể hoá tiêu chí, nội dung các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm của đội ngũ CB - CC - VC ở từng tổ Công đoàn. Tổ Công đoàn cần cụ thể hoá nội dung các cuộc thi đua, gắn nội dung các cuộc thi đua với nhiệm vụ chính trong việc đổi mới phương pháp công tác thực hiện cải cách hành chính, giải quyết công việc nhanh, chú ý đến chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua.

- Động viên Công đoàn viên phát huy tinh thần tự giác, hăng hái sáng tạo, đi sâu nghiên cứu đề xuất những vấn đề mới, tham mưu cho lãnh đạo chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị trong nhà trường.

- Thực hiện chặt chẽ công tác kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng, sơ kết tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các đơn vị và toàn trường.

- BCH Công đoàn tích cực phối hợp với Chính quyền  xây dựng chế độ Chính sách động viên, khuyến khích kịp thời những tập thể và cá nhân tiêu biểu.

3.   Chăm lo xây dựng đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động, xây dựng phong trào hoạt động vì sự tiến bộ của Phụ nữ , đẩy mạnh các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện.

a)  Nội dung

- Tham mưu, đề xuất xây dựng các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến CB - VC - LĐ như: tiền lương, đất, nhà ở, chính sách tuyển dụng, đào tạo, chế độ nghỉ phép, thanh toán thừa giờ, phụ cấp, ưu đãi, chế độ BHXH, BHYT, chi tiêu nội bộ.

- Xây dựng các nguồn quỹ tình thương, khuyến học, đời sống để trợ giúp đoàn viên Công đoàn và tứ thân phụ mẫu khi gặp khó khăn, hoạn nạn, thai sản, hiếu hỷ.

- Thực hiện tốt phong trào xây dựng đơn vị văn hoá, văn hoá công sở, văn hoá tổ chức, xây dựng gia đình văn hoá. Xây dựng nếp sống văn minh nhà trường "Xanh - Sạch - Đẹp", phấn đấu đạt danh hiệu đơn vị văn hoá xuất sắc cấp Tỉnh.

- Đẩy mạnh hoạt động nữ công vì mục tiêu bình đẳng và phát triển phụ nữ, tạo điều kiện cho nữ CB - VC - LĐ tham gia tốt các hoạt động của nhà trường, xã hội. Xây dựng người phụ nữ trong thời kỳ hiện đại với các phẩm chất, năng lực "Đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, phát triển".

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, đoàn kết nhất trí cao, thúc đẩy phong trào hoạt động văn hoá văn nghệ - TDTT, tổ chức các hoạt động câu lạc bộ, giao lưu nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho Công đoàn viên, thực hiện tốt cuộc vận động dân số kế hoạch hoá gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội.

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện như: Xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi gia đình chính sách thương binh liệt sỹ, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai,...

- Xây dựng quỹ khuyến học để động viên, khen thưởng con em của Công đoàn viên đạt thành tích cao trong học tập. Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho các cháu thiếu niên nhi đồng là con nhân ngày Tết Trung thu và Quốc tế thiếu nhi.

b)  Chỉ tiêu

- 100% Công đoàn viên thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- 100% Tổ Công đoàn thường xuyên chăm lo, quan tâm đến quyền lợi chính đáng của Đoàn viên nói chung và Nữ Công đoàn viên.

- 100% Công đoàn viên hưởng ứng thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hoá công sở, văn hoá tổ chức.

- 100% Gia đình Công đoàn viên đạt gia đình văn hoá, 100% Phụ nữ thực hiện tốt cuộc vận động "Giỏi việc trường, đảm việc nhà", xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện kế hoạch hoá gia đình. Hàng năm xét bình chọn 25 - 30 chị em đề nghị các cấp khen thưởng trong phong trào "Vì sự tiến bộ của Phụ nữ".

- Phấn đấu cuối năm 2013 đạt danh hiệu đơn vị văn hoá xuất sắc cấp Tỉnh.

- 100% Công đoàn viên hưởng ứng đóng góp xây dựng hỗ trợ hoạt động nhân đạo từ thiện.

c)   Biện pháp

- Vận động CB - VC - LĐ tham gia tự nguyện, tích cực và có hiệu quả các họat động xã hội, các phong trào văn hoá - văn nghệ - TDTT.

- Nắm vững các Quy định, Chỉ thị, Hướng dẫn về chế độ chính sách để đề xuất với nhà trường giải quyết kịp thời, đúng chế độ đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho viên chức - lao động.

- Công đoàn phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động, câu lạc bộ giao lưu văn hoá - văn nghệ - TDTT trong nội bộ trường và với các đơn vị bạn trên địa bàn.

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với Phụ nữ, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng tăng tỉ lệ cán bộ Công đoàn là nữ, xây dựng mạng lưới Ban Nữ công của Công đoàn phối hợp chặt chẽ với hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ, tổ chức được nhiều hoạt động phong phú, bổ ích nhân các ngày kỷ niệm: 8/03; 20/10.

- Hàng năm tổ chức cho cán bộ công chức, viên chức lao động đăng ký thực hiện cuộc vận động "Giỏi việc trường đảm việc nhà”

4. Xây dựng, phát triển, tổ chức Công đoàn vững mạnh, chăm lo bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ Công đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.

a)    Nội dung cụ thể

- Tiếp tục phát triển Công đoàn viên mới.

- Cũng cố hệ thống tổ chức Tổ Công đoàn, xây dựng hoàn chỉnh cơ chế quản lý phối hợp hoạt động giữa các tổ Công đoàn với BCH Công đoàn nhà trường.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng năng lực quản lý cho cán bộ Công đoàn, bồi dưỡng công tác kiểm tra, thanh tra Công đoàn.

- Tổ chức cho đoàn viên Công đoàn học tập, bồi dưỡng về Đảng, nâng cao ý thức giác ngộ lý tưởng cách mạng, rèn luyện tu dưỡng. Giới thiệu công đoàn viên  ưu tú cho các tổ chức Đảng để xem xét, kết nạp Đảng. Tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng.

- Tổ chức kiện toàn bộ máy ủy ban kiểm tra Công đoàn, phối hợp với Ban thanh tra nhân dân thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ giám sát, phát hiện và kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện xa rời tổ chức, mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ, tích cực tham gia cải cách hành chính trong cơ quan, góp phần xây dựng nhà trường trong sạch, vững mạnh.

- Thực hiện tốt công tác thu, chi quản lý tài chính, tài sản của Công đoàn đảm bảo thu, chi đúng mục đích, đúng chế độ theo luật ngân sách, tích cực chống thất thu và tìm các nguồn thu cho hoạt động Công đoàn.

b)     Chỉ tiêu

- 100% số CB - VC - LĐ trong diện phát triển sẽ được kết nạp vào Công đoàn.

- Phấn đấu 100% Tổ Công đoàn vững mạnh, Công đoàn nhà trường đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh tiêu biểu.

- Mỗi năm phấn đấu 70 - 75% Đoàn viên Công đoàn được xếp loại đoàn viên xuất sắc, 25 - 30% xếp loại khá. Trong đó, có 5 - 10% đồng chí được Công đoàn các cấp khen thưởng,

- Trong nhiệm kỳ bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp được 5 - 6 đồng chí Công đoàn viên vào Đảng Cộng Sản Việt Nam. giới thiệu 10 -15 đồng chí Công đoàn viên học bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

- 100% Công đoàn viên thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà trường vững mạnh.

c)     Biện pháp

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tinh thần tích cực, tự giác, dân chủ của Công đoàn viên.

- Xây dựng và phát triển mối quan hệ đồng bộ giữa Công đoàn với nhà trường và các tổ chức đoàn thể, đơn vị trong nhà trường trên nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì mục tiêu phát triển của nhà trường.

- Trên cơ sở kế hoạch hoạt động Công đoàn của nhiệm kỳ, uỷ viên BCH và các mạng lưới hoạt động của phong trào cụ thể hoá nội dung, nhiệm vụ cho từng tháng,  học kỳ, năm học. Thực hiện chế độ trực báo, giao ban các tổ Công đoàn (1 quý 1 lần)

- Cụ thể hoá nội dung, kế hoạch hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Uỷ ban kiểm tra Công đoàn thường xuyên giám sát, kiểm tra mọi hoạt động của nhà trường và Công đoàn nhằm đảm bảo quyền dân chủ kiểm tra, giám sát của quần chúng đối với mọi tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

- Duy trì nề nếp sinh hoạt, hội họp của BCH Công đoàn, quản lý tài chính, công khai tài chính mỗi năm, thanh toán đúng chế độ, chính sách, đúng quy định.

II. Công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện

Để thực hiện tốt Chương trình hành động công tác Công đoàn lần thứ XVIII - Nhiệm kỳ 2012 - 2015, các đồng chí trong Ban thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn căn cứ vào nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng nội dung Chương trình hành động trong cả nhiệm kỳ và từng năm học.

 Các Tổ Công đoàn căn cứ vào Chương trình hành động của BCH Công đoàn nhà trường, bám sát vào đặc điểm tình hình của đơn vị mình để xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

                                                                       Đông Hà, ngày 01  tháng 10 năm 2012

Nơi nhận:­                                                       T/M. BAN THƯỜNG VỤ CÔNG  ĐOÀN

- CĐVC tỉnh;                                                                 CHỦ TỊCH                                                                                

- TV Đ.Uỷ, BGH;

- BCH CĐ;

- Lưu: TC, VT.                                                                   Nguyễn Hữu Bút