Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh (Kỳ 4)
[ Ngày đăng: 14/05/2021 16:42:32, lượt xem: 278 ]

 Ông NGUYỄN ĐĂNG ÁNH, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Có biện pháp tích cực, quyết liệt đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

 

Nếu được cử tri bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ cùng với HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương bám sát mục tiêu, định hướng, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra để có biện pháp tích cực, quyết liệt đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Cùng với cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất HĐND tỉnh kịp thời ban hành cơ chế, chính sách địa phương như khuyến khích thu hút đầu tư, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển đổi sinh kế cho người dân khi nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang thực hiện các dự án thu hút đầu tư; quan tâm vấn đề đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, giao thông, nâng cấp các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã, định hướng chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Thúc đẩy các chương trình phát triển kinh tế- xã hội tại khu kinh tế cửa khẩu và các xã có chung đường biên giới với nước bạn Lào.

 

Tham mưu đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri theo hướng tạo diễn đàn dân chủ để đại biểu và cử tri cùng trao đổi về các vấn đề mà cử tri quan tâm; hạn chế hình thức báo cáo, phản ánh trong các cuộc tiếp xúc cử tri; tăng cường việc trả lời kiến nghị, giải đáp pháp luật trực tiếp tại cuộc tiếp xúc nhằm giải quyết kịp thời kiến nghị, phản ánh mà cử tri quan tâm; phát huy trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Không ngừng nêu cao trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức người cán bộ, đảng viên, gần gũi gắn bó mật thiết với Nhân dân, tích cực đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực xã hội, phấn đấu làm tốt vai trò người đại biểu dân cử.

 

Ông VÕ VIẾT CƯỜNG, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ: Xây dựng huyện đảo Cồn Cỏ ngày càng giàu đẹp, vững mạnh

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tập trung xây dựng hệ thống tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; kiện toàn bộ máy cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

 

Chỉ đạo xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng huyện đảo Cồn Cỏ, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm, mũi nhọn là phát triển du lịch - dịch vụ; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; nâng cao chất lượng và hiệu quả các loại hình dịch vụ, du lịch, trong đó tập trung nâng cao chất lượng phục vụ và sản phẩm du lịch mang thương hiệu Cồn Cỏ; phát triển ngư nghiệp, lâm nghiệp theo chiều sâu; triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ việc làm, tăng thu nhập, đào tạo nghề... từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với thường trực HĐND, các ban HĐND và UBMTTQVN huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan chuyên môn trong việc thực hiện các nghị quyết của HĐND, xây dựng huyện đảo Cồn Cỏ ngày càng giàu mạnh.

 

Ông LÊ HẢI ĐĂNG, UVTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đông Hà: Tập trung giám sát, kiến nghị giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân

 

Nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử, thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri theo quy định. Làm tốt vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND trong hoạt động giám sát; tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và các quyền của đại biểu HĐND theo luật định. Lắng nghe và tập hợp đầy đủ, trung thực các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm giải quyết. Cùng với HĐND tỉnh, thành phố thảo luận, thống nhất và đề ra những chủ trương, chính sách phù hợp để thành phố và tỉnh phát triển nhanh, bền vững hơn. Trong đó, tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: Định hướng về phát triển kinh tế, tăng cường thu ngân sách; thu hút đầu tư trên địa bàn; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; coi trọng công tác quy hoạch xây dựng phường và thành phố; tập trung thực hiện tốt các đề án phát triển đã được thông qua; chú trọng công tác quản lý về đất đai, trật tự xây dựng và chỉnh trang đô thị, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; các chính sách an sinh xã hội, phát triển y tế, giáo dục, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tập trung giám sát, kiến nghị giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc của Nhân dân…

 

Ông LÊ NHẬT HẢI, chuyên viên Phòng Kinh tế - Xã hội, huyện đảo Cồn Cỏ: Nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao

 

Nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; chủ động nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ theo yêu cầu nhiệm vụ của người cán bộ công chức. Phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cùng Nhân dân tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp; thực hiện hiệu quả Nghị quyết HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026.

 

Trong nhiệm vụ chuyên môn, tôi tích cực tham mưu lãnh đạo phòng và UBND huyện thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường trên địa bàn huyện; bám sát quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, tham mưu giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp; tham mưu thực hiện công tác di dân, ổn định dân cư; phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu giao đất cho các cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn huyện vào các mục đích xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, quốc phòng - an ninh và du lịch, dịch vụ; tham mưu thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, vệ sinh môi trường bờ biển, trồng rừng, trồng cây phân tán trên địa bàn có hiệu quả.

 

Bà NGUYỄN HỒNG HẢI, UVTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đông Hà: Tập hợp, đoàn kết và vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

 

Nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tăng cường vai trò phản biện xã hội, giám sát và xây dựng chính quyền. Tích cực đề xuất về nguồn lực đầu tư và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị đưa thành phố Đông Hà sớm đạt các tiêu chí đô thị loại II, cơ bản đạt các tiêu chí đô thị thông minh. Tham gia ý kiến để thực hiện công tác cải cách hành chính; xây dựng bộ máy hành chính công phục vụ Nhân dân với chất lượng cao. Tuyên truyền Nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” . Trong đó, chú trọng thực hiện tốt công tác “Vì người nghèo”, phong trào “Xây dựng văn minh đô thị”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Bên cạnh việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, sẽ quan tâm việc hỗ trợ vốn và các kỹ năng, kiến thức sản xuất, kinh doanh để người nghèo tự vươn lên thoát nghèo bền vững. Vận động, chăm lo giúp đỡ gia đình nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật nghèo, trẻ mồ côi, người già neo đơn không nơi nương tựa, nạn nhân của thảm họa, thiên tai tại thành phố và vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Quan tâm nhiều hơn đến bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, các tệ nạn xã hội, tạo điều kiện cho phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em có điều kiện sống tốt hơn.

 

Bà NGUYỄN YẾN NHI, chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy Đông Hà: Xứng đáng là cầu nối giữa cử tri với hđnd và các cơ quan có thẩm quyền

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tham gia giám sát, đôn đốc và thực hiện quyền chất vấn của đại biểu đối với các cơ quan chức năng trong việc giải quyết những kiến nghị, đề xuất và nguyện vọng chính đáng của cử tri. Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với HĐND và các cơ quan có thẩm quyền. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh cũng như của thành phố, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

 

Là một ứng cử viên nữ, tôi rất quan tâm đến các chính sách đối với phụ nữ và trẻ em. Tôi sẽ tích cực tham gia các hoạt động vì sự phát triển của phụ nữ, nhất là phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của phụ nữ và trẻ em. Góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

 

Bà LÊ THỊ THU TRANG, chuyên viên Ban Công tác cơ sở, Liên đoàn Lao động tỉnh: Tích cực đề xuất với HĐND tỉnh đề ra giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ không ngừng phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Theo đó, không ngừng nghiên cứu, học tập, cập nhật kiến thức mới, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để vận dụng vào công tác. Luôn tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất lối sống trong sạch, lành mạnh. Thực hiện phong cách làm việc gần dân, xây dựng mối quan hệ mật thiết, gần gũi với cử tri, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc, qua đó lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, đề xuất, kiến nghị của cử tri đến HĐND tỉnh. Tích cực đề xuất với HĐNĐ tỉnh và các ngành đề ra giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện tốt vai trò giám sát của người đại biểu dân cử đối với hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn trong việc thực thi pháp luật, thực hiện các nhiệm vụ của nghị quyết HĐND tỉnh.

 

Là cán bộ công đoàn, tôi nhận thức sâu sắc và luôn quan tâm đến vấn đề chăm lo đời sống của công nhân và người lao động. Tích cực nghiên cứu đề xuất với HĐND tỉnh chủ trương, chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Đặc biệt, chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp. Tích cực tham gia và đề xuất các chế độ, chính sách an sinh xã hội của huyện, đồng thời thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ cho công nhân viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn như chương trình vay vốn giải quyết việc làm, xây dựng nhà ở “Mái ấm công đoàn”, tặng quà cho công nhân lao động gặp hoạn nạn, khó khăn.

 

Nguyễn Vinh - Kăn Sương