Chương trình hoạt động năm 2013 về tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
[ Ngày đăng: 28/06/2013 9:52:47 SA, lượt xem: 5853 ]

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Tiếp tục nâng cao nhận thức trong CB, ĐV, GVCNV và HSSV về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về mục đích, yêu cầu của Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động cách mạng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tiếp tục nâng cao nhận thức tục đẩy mạnh triển khai cuộc vận động, đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, có nội dung thiết thực, tác động đến mọi CB,ĐV,GVCNV và HSSV. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

 

Gắn triển khai thực hiện cuộc vận động với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm học 2012– 2013 của Nhà trường

Tiếp tục tạo phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2013

1. Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.Căn cứ vào tình hình đơn vị, và kế hoạch hoạt động của Đảng bộ năm 2013và kế hoạch năm học 2012 – 2013, các chi bộ đưa ra những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực để mọi người đăng kí thực hiện.

Chi tiết trong tập tin đính kèm.

Đính kèm: