Chương trình tập huấn dự án Nâng cao chất lượng LDQL, tháng 4/2012 cho CBQL
[ Ngày đăng: 18/04/2012 3:26:43 SA, lượt xem: 1892 ]

Ngày

Buổi

Nội dung thực hiện

Địa điểm

T7, 14/4

 

Sáng

 

Dự lễ kỷ niệm 15 năm thành lập trường.

Hội trường

CN, 15/4

 

Sáng

WS26

7.30-11.30: Giới thiệu nội dung các buổi tập huấn (chung với đội ngũ giảng viên).

Giảng đường

Chiều

WS27

14.00-17.00: Điểm lại các kết quả cuối cùng liên quan đến bản đồ chiến lược, hệ thống chất lượng và khung năng lực của đội ngũ.

Phòng học

T2, 16/4

 

Sáng

WS28

7.30-11.30: Cơ sở giáo dục là tổ chức học tập.

Phòng học

T3, 17/4

Sáng

WS29

7.30-11.30: Cơ sở giáo dục là tổ chức học tập.

Phòng học

Chiều

WS30

14.00-17.00: Năng lực lãnh đạo sư phạm và phát triển văn hóa tổ chức.

Phòng học

T4, 18/4

Chiều

WS31

14.00-17.00: Năng lực lãnh đạo sư phạm và phát triển văn hóa tổ chức.

Phòng học

T5, 19/4

Chiều

WS32

14.00-17.00: Năng lực lãnh đạo sư phạm và phát triển văn hóa tổ chức.

Phòng học

T6, 20/4

 

Sáng WS33

7.30-11.30: Thảo luận về phát triển nhà trường cùng với đội ngũ giảng viên.

Giảng đường

T7, 21/4

 

Sáng WS34

7.30-11.30: Xây dựng chương trình giảng dạy theo hệ thống tín chỉ (Thầy Hoàng Công Trâm, Đại học Huế).

Giảng đường

Chiều

WS35

14.00-17.00: Xây dựng chương trình giảng dạy theo hệ thống tín chỉ (Thầy Hoàng Công Trâm, Đại học Huế).

Giảng đường

T2, 23/4

 

Sáng

WS36

7.30-11.30: Đánh giá nội bộ.

Phòng học

Chiều

WS37

14.00-17.00: Đánh giá nội bộ.

Phòng học

T5, 26/4

 

Sáng WS38

7.30-11.30: Vai trò học viên trong phát triển tổ chức.

Phòng học

Chiều

WS39

14.00-17.00: Vai trò học viên trong phát triển tổ chức.

Phòng học

T6, 27/4

 

Sáng WS40

7.30-11.30: Tóm tắt các buổi tập huấn cùng với đội ngũ giảng viên.

Phòng học