Đại hội Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị lần thứ XVI - Nhiệm kỳ 2010-2015
[ Ngày đăng: 15/03/2010 7:36:24 SA, lượt xem: 14924 ]

      Đại hội Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị nhiệm kỳ 2010-2015 đã diễn ra từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 3 năm 2010.

      Tham gia Đại hội có 52 đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.

       Đại hội vinh dự được đón tiếp:

          - Đ/c Phạm Ngọc Tuân, Phó Vụ trưởng vụ Tổ chức Trung ương Đảng;

          - Đ/c Hoàng Giáo, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ;

          - Đ/c Mai Thức, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ thành phố Đông Hà, cùng các đồng chí trong ban Thường vụ Thành uỷ về dự và chỉ đạo Đại hội;

          - Đại diện Ban cán sự Đảng Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ; đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên trường CĐSP Quảng Trị.

        Đại hội đã nghe đồng chí Bí thư Đảng bộ trình bày Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của BCH lần thứ XV, nhiệm kỳ 2005-2010. Qua quá trình thảo luận, Đại hội đi đến thống nhất ý kiến như sau:

    A. Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ

      Đại hội thống nhất những nội dung chính nêu trong báo cáo về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XV về các mặt:

        - Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn,an ninh quốc phòng.

        - Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể quần chúng.

     Đại hội cũng đã nghiêm túc nhìn nhận và thống nhất với những đánh giá của BCH Đảng bộ lần thứ XV về khuyết điểm, tồn tại; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

   B. Đại hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại biểu cấp trên và các ý kiến phát biểu trực tiếp của đảng viên tại đại hội.

     Tại Đại hội, có 04 tham luận tập trung vào các vấn đề sau:

        1. Công tác xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh;

        2. Đảng lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức tốt các hoạt động chính trị trong nhà trường;

        3. Công tác chỉ đạo các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ;

        4. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng;

     Ngoài các tham luận trên, có 09 ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội tập trung vào các nội dung sau:

        1. Các biện pháp nâng cao chất lượng toàn diện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên;

        2. Công tác chỉ đạo các hoạt động văn hoá, văn nghệ trong nhà trường;

        3. Công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên;

        4. Quá trình chỉ đạo hoạt động của Công đoàn và Ban Nữ công nhà trường;

        5. Giáo dục đạo đức, tư tưởng cho học sinh, sinh viên;

        6. Sự quan tâm của các cấp các ngành đến vấn đề cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho việc thực hiện các đề án phát triển nhà trường;

        7. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng viên về chuyên môn, nghiệp vụ;

       8. Vấn đề về liên kết đào tạo giữa nhà trường với các cơ sở giáo dục khác.

    C. Đại hội biểu quyết thông qua phần phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới

     Thống nhất với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính đã nêu trong báo cáo :

     1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quốc phòng - an ninh

        1.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

           a. Về công tác đào tạo

     Tiếp tục chủ trương mở rộng qui mô (tăng 10%/năm), phát triển 1-2 ngành nghề mới/năm theo hướng phát triển các ngành nghề dịch vụ kinh tế - du lịch – văn hoá xã hội; nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội.  Nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở đẩy mạnh việc đổi mới giảng dạy, thực hiện chuyển đổi phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ của BGD-ĐT.

          b. Công tác bồi dưỡng

     Tiếp tục nghiên cứu mở rộng đối tượng, phạm vi bồi dưỡng, đi sâu vào các chuyên đề, các nhu cầu trong thực tiễn để bồi dưỡng, cập nhật, điều chỉnh nội dung bồi dưỡng. Chú ý bồi dưỡng chuyên sâu các lĩnh vực và đào tạo bằng 2 cho CBGV để tham gia giảng dạy các lớp, các ngành nghề mới mở theo nhu cầu của nhà trường.

          c. Về công tác NCKH - Hợp tác quốc tế

     Tiếp tục lãnh đạo công tác NCKH theo các định hướng của BGD&ĐT và theo yêu cầu của nhà trường, chỉ đạo NCKH theo hướng đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, PPDH ở cao đẳng.

     Phát triển quan hệ hợp tác giữa trường CĐSP Quảng Trị với các trường cao đẳng, đại học trong nước, trường CĐSP Savanakhet - Lào, với các trường bạn trong khu vực Đông Bắc Thái Lan và trên thế giới.

          d. Công tác Tự đánh giá và Kiểm định chất lượng

      Phấn đấu đạt chuẩn chất lượng của trường Cao đẳng Sư phạm và tham gia đánh giá ngoài vào năm 2010.

         e. Về xây dựng cơ sở vật chất – thiết bị và quản lý tài chính

     Chủ trương tăng cường cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hoá- hiện đại hoá; chú trọng xây dựng và hoàn thành các công trình trọng điểm: Giảng đường đa năng; cơ sở hạ tầng về mạng lưới điện, khuôn viên; công trình thể thao, vấn đề quy hoạch và sử dụng đất…

     Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Đảng ủy và các chi bộ chỉ đạo nhà trường, các đơn vị, phòng, khoa, các tổ chức đoàn thể cùng phối hợp thực hiện các giải pháp một cách đồng bộ và có hiệu quả.

      1.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng

      Đảng ủy và chi bộ tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác quốc phòng – an ninh; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phổ biến tuyên truyền các chủ trương chính sách, Chỉ thị nghị quyết của Đảng và Nhà nước, của Ngành đối với CB-GV, HS-SV nhằm giúp CB-GV, HS-SV nhận thức đúng, có ý thức và trách nhiệm trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

    2. Lãnh đạo công tác Xây dựng Đảng, Chính quyền và các tổ chức đoàn thể:

       2.1. Công tác Xây dựng Đảng

          a. Công tác chính trị tư tưởng

      Triển khai nghiêm túc việc phổ biến học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Chính quyền. Xây dựng các chương trình hành động thiết thực, phù hợp với điều kiện của Nhà trường. Tổ chức sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm theo quy trình, kế hoạch. Nêu cao tính tiên phong gương mẫu, có lập trường chính trị vững vàng, có tinh thần đoàn kết nhất trí trong CB - GV và HS - SV. Mỗi đảng viên phải có lối sống trong sáng, lành mạnh; Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo”

         b. Công tác thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

       Ban chỉ đạo thường xuyên sơ kết, tổng kết nhân rộng điển hình trong tập thể tiếp tục triển khai kịp thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với các chuyên đề do Trung Ương phát động.

        c.  Công tác tổ chức, cán bộ

       Duy trì các cuộc họp định kỳ của Đảng uỷ và sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ theo quy định của Điều lệ Đảng. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng và làm tốt công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt.

       Coi trọng công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng đội ngũ kế cận và phát triển Đảng trong CB-GV, HS-SV.

       Mỗi đảng viên có kế hoạch tự phấn đấu học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Phấn đấu có ít nhất 10-15 nghiên cứu sinh. Có 10 đến 15 đồng chí học các Chương trình Lý luận chính trị và Quản lý Nhà nước.

      Hàng năm, Đảng bộ mở 1 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 50 đến 60 đoàn viên ưu tú. Phấn đấu toàn Đảng bộ bồi dưỡng kết nạp 30 đến 40 đảng viên trong nhiệm kỳ, trong đó có ít nhất 20 HS- SV. Đảng viên phấn đấu 100% đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

      Các giải pháp đề ra là: Tăng cường hoạt động phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí thực hiện mọi chủ trương của Đảng, Nhà nước. Nêu cao tính gương mẫu, giáo dục HS-SV bằng việc chuẩn bị chu đáo giờ giảng, bằng thái độ tận tụy với nghề, thương yêu tôn trọng HS-SV; thực hiện tốt cuộc vận động "Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm".

      Các Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong các khoa, tổ CM, phòng ban. Đảng viên làm công tác quản lý từ Phòng, Khoa ,Tổ cần chăm lo bồi dưỡng kiến thức năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao, kiểm tra và quản lý tốt, là trung tâm đoàn kết của đơn vị mình.

      Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước: xây dựng quy chế hoạt động giữa Đảng ủy và BGH nghiêm túc. Đảm bảo nền nếp báo cáo chế độ sinh hoạt đều đặn giữa Đảng ủy và BGH, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong nhà trường.

      Đảng ủy thực hiện nghiêm túc quy trình xây dựng kế hoạch và quy trình xây dựng Nghị quyết, thực hiện nghiêm túc quy tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, phát huy cao độ trí tuệ tập thể Ban Chấp hành trong việc xây dựng chủ trương và kế hoạch cụ thể triển khai các Nghị quyết của cấp trên và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thực hiện việc bồi dưỡng, xem xét đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình,  phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường.

      d.  Công tác kiểm tra, giám sát:

      Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, các chi bộ trong nhiệm kỳ và hàng năm một cách cụ thể. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ và đảng viên chấp hành điều lệ Đảng, kiểm tra hoạt động của cấp ủy và chính quyền đoàn thể thực hiện chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước một cách nghiêm túc, kịp thời, theo quy chế để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng.

     2.2. Công tác lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể

     Quán triệt NQ TW5 (khoá X) về “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” trong nhà trường, Đảng bộ tập trung chỉ đạo hệ thống chính trị cụ thể như sau:

      a. Đảng bộ tăng cường lãnh đạo chính quyền

     Tiếp tục tập trung lãnh đạo xây dựng nhà trường phát triển toàn diện; kết hợp kiện toàn, củng cố  các khoa, phòng, tổ chuyên môn đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo viên.

      b. Đảng bộ tăng cường lãnh đạo Công đoàn.

      Đảng bộ lãnh đạo công đoàn xây dựng tổ chức BCH vững mạnh, bảo vệ đường lối chủ trương, chính sách, phát luật của Đảng và Nhà nước. Lãnh đạo công đoàn tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua như phong trào: thi đua “Hai tốt”, phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa” , thực hiện cuộc vận động "Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm"; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, vấn đề xây dựng nếp sống trật tự, văn minh giữ gìn cảnh quan môi trường cần được quan tâm và đầu tư đúng mức.

      c. Lãnh đạo Đoàn trường và Hội Sinh viên và các tổ chức Hội khác

      Đảng bộ chăm lo tạo điều kiện để Đoàn thanh niên thực hiện tốt phòng trào thi đua, làm nòng cốt xung kích, tích cực trong học tập, rèn luyện nghiệp vụ, xây dựng  nếp sống văn minh, lành mạnh; phát huy truyền thống và thực hiện tốt trách nhiệm của người Đoàn viên thanh niên cộng sản.

      Đoàn trường và Hội Sinh viên cần coi trọng giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ về nhận thức chính trị tư tưởng, học tập đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh.

      2.3. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ

       Đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức Đảng, nâng cao năng lực quản lý lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tổ chức, có phương thức lãnh đạo khoa học hợp lý. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xây dựng và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Chính quyền và các tổ chức đoàn thể.

      Một số mục tiêu cụ thể :

     - Về chuyên môn:

     10 - 15% CBGV là Tiến sĩ, 70% có trình độ Thạc sĩ. Xây dựng trường trở thành trường Đại học theo kế hoạch của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh.

     100% giảng viên xếp loại khá và giỏi về chuyên môn và khá tốt về công chức.

     95% Cán bộ, đảng viên có đề tài NCKH xếp loại A cấp cơ sở trở lên.

     Xây dựng 100% gia đình văn hóa, xây dựng cơ quan đạt danh hiệu Đơn vị văn hóa cấp Tỉnh lần thứ 2.

    Trường đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, cấp Bộ, phấn đấu đạt Cờ thi đua của BGD&ĐT, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

   - Đối với HS-SV:

      Xếp loại Đạo đức: Tốt 70%; khá 30%, không có yếu kém.

      Xếp loại Văn hóa: Giỏi: 10%; khá 40% - 50%.

      Thực tập SP: 50% giỏi, 50% khá; Thực tập nghề nghiệp: 30% giỏi; 40% khá.

      Hằng năm: có ít nhất 5 tập thể được công nhận tập thể HSSV xuất sắc.

      Tỷ lệ tốt nghiệp trên 85%.

   - Về Công tác Đảng:

      Đảng bộ đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

       95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

      100% các Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; 

      Kết nạp đảng viên mới 6 đến 8 người /năm, trong đó có HS-SV.

    D. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 gồm có 09 đồng chí:

             1. Đồng chí Lê Thị Xuân Liên

             2. Đồng chí Trương Hữu Đẳng

             3. Đồng chí Lê Thị Hương

             4. Đồng chí Nguyễn Văn Quốc

             5. Đồng chí Phan Văn Xung

             6. Đồng chí Phan Thúy Lâm

            7. Đồng chí Bùi Thị Cam

            8. Đồng chí Trần Thị Kim Hạnh

            9. Đồng chí Lương Thị Tố Uyên

     Ban Thường vụ gồm có 03 đồng chí:

           1. Đồng chí Lê Thị Xuân Liên

           2. Đồng chí Trương Hữu Đẳng

          3. Đồng chí Lê Thị Hương

      Đại hội đã bầu đồng chí Lê Thị Xuân Liên, Hiệu trưởng nhà trường, giữ chức Bí thư Đảng bộ, đồng chí Trương Hữu Đẳng, Phó Hiệu trưởng nhà trường giữ chức Phó bí thư Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị nhiệm kỳ 2010-2015.

       Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ thành phố Đông Hà gồm có 02 đại biểu chính thức:

           1. Đồng chí Lê Thị Xuân Liên- Bí thư Đảng bộ- Hiệu trưởng nhà trường

           2. Đồng chí Trương Hữu Đẳng- PBT Đảng bộ- Phó Hiệu trưởng nhà trường

     01 đại biểu dự khuyết:

           Đồng chí Lê Thị Hương- UV BTV- Phó Hiệu trưởng nhà trường

Ban chấp hành Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị nhiệm kỳ 2010 - 2015

     Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, phát huy dân chủ, huy động nguồn lực xây dựng Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị phát triển toàn diện”, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phát huy tinh thần dân chủ, đổi mới, trí tuệ và sáng tạo, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên để phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong thời kỳ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước.