ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT QUY ĐỊNH 37- QĐ/TW VÀ BÀI PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG NGÀY 09/12/2021
[ Ngày đăng: 04/04/2022 09:05:07, lượt xem: 334 ]

Lương Thị Tố Uyên

                                                         Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, của Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về việc triển khai quán triệt Quy định 37-QĐ/TW của Trung ương về 19 điều Đảng viên không được làm và bài phát biểu chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc ngày 09/12/2022 và các văn bản liên quan, Đảng ủy trường CĐSP Quảng Trị chỉ đạo các Chi bộ thực hiện kế hoạch (KH 71/KH-CĐSP)           

          Việc triển khai quán triệt Quy định 37-QĐ/TW của Trung ương về 19 điều Đảng viên không được làm và bài phát biểu chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc ngày 09/12/2022 và các văn bản liên quan nhằm giúp các chi bộ  đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nhận thức đầy đủ, sâu sắc các kết luận, quy định của Trung ương, nắm vững các tư tưởng chỉ đạo, nhiệm vụ cần triển khai. Từ đó, thống nhất cao trong ý chí và hành động, quyết tâm gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện các kết luận, quy định ở địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách. Đồng thời, làm rõ vai trò then chốt của công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay; chia sẻ những kết quả đã đạt được và bài học kinh nghiệm, giải pháp trong thời gian tới nhằm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đảng ủy nhà trường yêu cầu - Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung nói trên để cán bộ, đảng viên và người lao động nêu cao ý thức và quyết tâm thực hiện.

           Đảng ủy nhà trường yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các đoàn thể bám sát các nội dung trên và kế hoạch của Đảng ủy để xây dựng kế hoạch của đơn vị mình gắn với thực hiện nội dung các văn bản; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát việc học tập và kết quả thực hiện; Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp uỷ, đơn vị, đoàn thể trong việc học tập và quán triệt; Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung nói trên để cán bộ, đảng viên và người lao động nêu cao ý thức và quyết tâm thực hiện.

          Từ ngày 24/02/2022- 24/3/2022, tát cả các Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm thực hiện các yêu cầu nói trên. Tại các buổi sinh hoạt, nhiều ý kiến của các đồng chí đảng viên đã thể hiện tinh thần tiếp thu và nhiệt tình thảo luận nhằm đưa ra những giải pháp nhằm ngày càng nâng cao bản lĩnh chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

          Ban thường vụ Đảng ủy đã phân công người chỉ đạo và dự tại các buổi sinh hoạt của Chi bộ. Cuối đợt sinh hoạt, các Chi bộ đã thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ và đúng kế hoạch 

          Một số hình ảnh tại các buổi sinh hoạt của 04 Chi bộ:

                                                                                                    Đông Hà, tháng 4 năm 2022