Đảng bộ Trường CĐSP Quảng Trị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 7 - Khóa XII của Đảng
[ Ngày đăng: 09/09/2018 15:01:19, lượt xem: 730 ]

                                                 Lương Thị Tố Uyên

Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị

         Ngày 24/8/2018, tại Giảng đường B, Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; một số vấn đề về chính sách cải cách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

         Đồng chí Phan Chí Thành – Quyền Bí thư Đảng ủy chủ trị Hội nghị

         Báo cáo tại Hội nghị có các đồng chí: Phan Chí Thành – Q.Bí thư Đảng ủy, Trương Đình Thăng – UVBTV Đảng ủy, Nguyễn Trương Trưởng – UVBTV Đảng ủy.

         Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ, BGH và đông đủ cán bộ, đảng viên, viên chức trong Đảng bộ và cơ quan cùng tất cả các Sinh viên là đối tượng Đảng trong nhà trường.

         Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Quyền Bí thư Đảng ủy cho biết, Hội nghị lần thứ 7 Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ", Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp" và Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội".

 Ảnh 1: Đồng chí Phan Chí Thành – Q.Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc

và báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị lần này được tổ chức nhằm quán triệt, cung cấp thêm và giúp các đồng lãnh đạo chủ chốt của các tổ chức Đảng, các đảng viên của Đảng bộ nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; đồng thời vận dụng các mục tiêu, những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị như: đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, bí thư cấp ủy các cấp; kiểm soát quyền lực, quản lý tốt đội ngũ cán bộ…; cải cách chính sách tiền lương nhằm sớm xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế; phát triển hệ thống chính sách BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc "đóng - hưởng", "công bằng", "bình đẳng", "chia sẻ" và "bền vững"…

Đồng chí Quyền Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, đây là đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ và cơ quan, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện, nói đi đôi với làm, chỉ đạo triển khai Nghị quyết một cách hiệu quả, thiết thực, nhanh chóng đưa 03 Nghị quyết quan trọng vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

       Trên tinh thần đó, BTV Đảng ủy đề nghị các cán bộ, đảng viên, viên chức tham dự Hội nghị cần  nắm vững những nội dung cơ bản, tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.

 Ảnh 2: Đồng chí Trương Đình Thăng - UVBVT Đảng ủy báo cáo tại Hội nghị

       

Ảnh 3: Đồng chí Nguyễn Trương Trưởng - UVBTV Đảng ủy báo cáo tại Hội nghị

        Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã nghe các báo cáo viên của BTV Đảng ủy truyền đạt các nội dung và kết quả của Hội nghị Trung ương 7. Thông qua cách truyền đạt các nội dung chính, các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu cũng như những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của 03 Nghị quyết kết hợp với những ví dụ thực tế sinh động, các đồng chí đã giúp các đảng viên nắm bắt được những nội dung cơ bản về 03 Nghị quyết; từ đó, từng cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm bản thân trong việc thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đặc biệt các nhiệm vụ liên quan tới chức năng quản lý của đơn vị mình.

 Ảnh 4: Toàn cảnh Hội nghị

        Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Phan Chí Thành - Quyền Bí thư Đảng ủy  đánh giá và quán triệt, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng tới các tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên để nắm rõ hơn nội dung trọng yếu của Nghị quyết đồng thời yêu cầu các tổ chức đảng và mỗi đảng viên xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực gắn với nội dung triển khai từ Nghị quyết tại đơn vị mình./.

 

                                                                                                Đông Hàtháng 8 năm 2018