DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2021-2026 THEO TỪNG ĐƠN VỊ BẦU CỬ
[ Ngày đăng: 20/05/2021 16:24:26, lượt xem: 554 ]

 

Nguồn: quangtri.gov.vn

Đính kèm: