Kế hoạch hoạt động Tháng 8
[ Ngày đăng: 08/08/2014 2:44:11 CH, lượt xem: 1439 ]

         UBND TỈNH QUẢNG TRỊ                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số:  121/KH – CĐSP                                       Quảng Trị, ngày 5 tháng 8 năm 2014

KẾ HOẠCH

Hoạt động tháng 8 năm 2014

 I. Kết quả đạt được trong tháng 7

 

1. Công tác đào tạo, Bồi dưỡng và NCKH

- Phòng Đào tạo đã hoàn thành biên chế năm học để thông báo cho các đơn vị, giảng viên.

- Thẩm định các chương trình đào tạo đồng thời xây dựng chuẩn đầu ra các ngành:  Cao đẳng Giáo dục công dân – Đội, Cao đẳng Tiếng Việt dành cho người nước ngoài, Trung cấp Hành chính Văn thư.

- Hoàn thành việc xếp loại rèn luyện và cảnh báo kết quả học tập cho K18; Chấm phúc khảo thi tốt nghiệp hệ trung cấp

- Khoa BDCBQL&GV phối hợp với Trường ĐH Nghệ Thuật Huế tổ chức thi tuyển sinh cho lớp ĐH Mỹ Thuật Khóa 4 và tổ chức nhập học cho các lớp đào tạo Từ xa, tuyển sinh các lớp Liên thông.

2. Công tác Quản lý, Tài chính, CSVC

- Nhà trường tiến hành tổng kết năm học và thông qua việc đánh giá xếp loại CC,VC.

- Hoàn thành hồ sơ thi đua khen thưởng gửi UBND Tỉnh. Hội đồng thi đua tiến hành họp để thống nhất lại danh hiệu thi đua của một số cá nhân. Các cá nhân và đơn vị đã hoàn thành hồ sơ thi đua gửi Ban thi đua Khen thưởng Tỉnh.

- Hoàn thành báo cáo tổng kết năm học gửi Bộ GD&ĐT và UBND Tỉnh.

- Họp Hội đồng thanh lý xe ô tô, hoàn thành thủ tục hồ sơ đề nghị mua xe mới

- Phòng KH-TC đã phối hợp với phòng HCTH rà soát các hạng mục cần sữa chữa ở KTX,  hoàn thành hồ sơ tư vấn sửa chữa trình Sở KH-ĐT, UBND Tỉnh phê duyệt để xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2015.

- Triển khai sửa chữa mái nhà Giảng đường và nhà F

- Rà soát kiểm tra lại các hạng mục tài sản thanh lý.

- Xây dựng dự toán ngân sách 2015 trình Sở Tài chính

3. Công tác đối ngoại

- Phòng QLNCKH&ĐN báo cáo kết quả chuyến làm việc tại Lào và kết quả làm việc với trường Sakonakhon

- Phòng QLNCKH&ĐN triển khai công tác tuyển sinh du học Thái Lan 2014-2015 và chuẩn bị thủ tục đưa học sinh đi học tại các trường đại học Đông - Bắc Thái Lan.  .

- Triển khai các thủ tục tuyển sinh lưu học sinh Lào cho trường CĐSP Savanakhet

4. Hoạt động xã hội, đoàn thể, HSSV

- Nhà trường và Công đoàn tổ chức cho toàn thể CBCC đi biển Cửa Việt

- Lãnh đạo trường tham gia các hoạt động viếng nghĩa trang Đường 9 và nghĩa trang Trường Sơn nhân ngày 27/7 với UBND Tỉnh

- Nhà trường và Công đoàn tổ chức đi thăm và tặng quà những gia đình CB-VC có thân nhân là liệt sĩ.

- Hội sinh viên hoàn thành đợt tình nguyện hè năm 2014 tại Huyện Hướng Hóa.

II. Một số nội dung công tác trong tháng 8/2014.

1. Công tác đào tạo, Bồi dưỡng và NCKH

- Phòng Đào tạo và các đơn vị có liên quan hoàn thành biên chế năm học 2014-2015 và thời khóa biểu K17, K18. HSSV năm 2, 3 tập trung tại trường ngày 10/8/2014 và bắt đầu học văn hóa vào ngày 11/8/2014.

- Các Khoa, đơn vị họp triển khai nhiệm vụ năm học, phân công giảng dạy cho giảng viên. Thực hiện nhiệm vụ năm học mới.

 - Hội đồng tuyển sinh gửi giấy báo nhập học cho 10 sinh viên Lào. Tổ Tâm lý-Anh văn xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra bồi dưỡng kỹ năng Tiếng việt và phân công giảng dạy năm thứ 1.

- Phòng Đào tạo tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh năm 2014

- Ban hành chương trình đào tạo của các ngành Cao đẳng Tiếng việt dành cho người nước ngoài, Cao đẳng GDCD-Đội.

- Hoàn thành chương trình đào tạo một số ngành TCCN

- Khoa BDCBQL&GV phối hợp với các đơn vị liên kết tổ chức thi học phần cho các khóa đào tạo.

2. Công tác Quản lý, Tài chính, CSVC

- Họp Hội đồng và hoàn thành hồ sơ đề nghị nâng lương trước thời hạn

- Tuyển dụng một số biên chế giảng viên đã được Sở Nội vụ phê duyệt

- Xây dựng bổ sung quy định về chuẩn giờ dạy của giảng viên

- Xây dựng kế hoạch sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ.

- Phòng HCTH tiếp tục giám sát thi công sữa chữa nhà F, Giảng đường và các hạng mục đã phê duyệt.

 - Hoàn thành một số hạng mục tại Giảng đường. Triển khai thực hiện hạng mục lát nền tại nhà GĐ. Hoàn thành thủ tục mua sắm bàn ghế.

- Tiếp tục làm việc với UBND Tỉnh, Sở KH-ĐT để đề xuất bố trí kinh phí sửa chữa KTX.

- Bố trí phòng học các lớp, KTX cho sinh viên có nhu cầu.

- Thanh lý tài sản 2013.

3. Công tác đối ngoại

- Phòng QLNCKH&ĐN tiếp tục công tác tuyển sinh du học Thái Lan.

- Tuyển sinh lưu học sinh Lào.

4. Hoạt động xã hội, đoàn thể, HSSV

- Đoàn trường phối hợp với Công đoàn tổ chức các hoạt động chào mừng ngày quốc khánh 2.9.

- Đoàn – Hội xây dựng kế hoạch hoạt động năm học mới.

III. Một số nhiệm vụ cụ thể.

TT

Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

Đơn vị/cá nhân

thực hiện

1

Giám sát việc lát nền nhà GĐ Đa năng, nhà F, Giảng đường

1/8-20/8

P. KHTC, HCTH

2

Ban hành chương trình đào tạo:

- CĐ Tiếng Việt dành cho người nước ngoài

- CĐ GDCD – Đội

4/8

Ban giám hiệu

3

Hoàn thành thủ tục tuyển sinh Lưu học sinh Lào

4/8

P. Đào tạo

4

Họp triển khai nhiệm vụ năm học, phân công giảng dạy cho giảng viên

5/8

BGH, lãnh đạo các đơn vị

5

Công bố chính thức thời khóa biểu của các lớp K17 + K18

Trước ngày 7/8

P. Đào tạo

6

Phân phòng học cho các lớp

Trước ngày 7/8

P. Đào tạo, P.HCTH

7

Tổ chức nhập học và bố trí ăn ở cho lưu học sinh Lào

10/8

P. Đối ngoại, P. Đào tạo, Phòng HCTH

8

HSSV năm 2, 3 bắt đầu học văn hóa

11/8

Các đơn vị có liên quan

9

Họp hội đồng tuyển sinh xét NV1 và lập kế hoạch tuyển sinh NV2

14/8

Hội đồng tuyển sinh

10

Hoàn thành thủ tục xét tuyển và gửi giấy báo nhập học cho thí sinh NV1

15/8 – 20/8

P. Đào tạo

11

- Nhận hồ sơ NV2 CĐ chính quy

- Tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh CĐ Liên thông, TCCN, Dinh dưỡng học đường bậc học Mầm non

18/8-5/9

P. Đào tạo

12

Thành lập hội đồng Sơ tuyển TC SP Tiểu học và Mầm non.

18/8 – 20/8

Ban Giám hiệu

Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2014. Các tổ chức, đơn vị căn cứ nhiệm vụ để thực hiện nội dung kế hoạch này.

Nơi nhận:        

 - BGH

 - Các đơn vị

 -  Lưu VT.                                                                                   

  

     
HIỆU TRƯỞNG  

(đã ký)

 

 

TS. Lê Thị Hương