Kế hoạch xây dựng Web site Đoàn TN và Tập san chào mừng Đại hội Đoàn trường khoá XVIII
[ Ngày đăng: 07/11/2011 8:09:30 SA, lượt xem: 2363 ]

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH                                                                           

BCH TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ                                                                             

Số: 78/KH-ĐTN                              Quảng Trị, ngày 30 tháng 10 năm 2011

KẾ HOẠCH

Xây dựng trang thông tin trên Website và Tập san

chào mừng Đại hội Đoàn Trường CĐSP Quảng Trị khoá XVIII

 

            Căn cứ kế hoạch phát động các phong trào lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐSP Quảng Trị khóa XVIII, nhiệm kỳ 2012-2014;

            BCH Đoàn trường lập kế hoạch xây dựng trang thông tin trên Website của trường và viết bài đăng trên tập san chào mừng Đại hội Đoàn trường như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích:

Xây dựng công trình thanh niên với trang thông tin của Đoàn thanh niên trên Website của nhà trường chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn trường lần thứ XVIII.

Xây dựng tập san tuổi trẻ Trường CĐSP Quảng Trị phục vụ Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐSP Quảng Trị khóa XVIII, nhiệm kỳ 2012 - 2014.

 

2. Yêu cầu:

Nội dung và cách thức xây dựng trang thông tin Đoàn thanh niên và Tập san phải đảm bảo định hướng của Đảng ủy, BTV Đoàn trường.

Bài viết phong phú, mang màu sắc của tuổi trẻ, có tính tuyên truyền cao.

II. NỘI DUNG

1. XÂY DỰNG TẬP SAN

* Thời gian viết bài và biên tập:

-          Thời hạn nộp bài: Ngày 10 tháng 12 năm 2011

-          Thiết kế lên maket cho Tập san: Từ 10/12/2011 đến 30/12/2011

* Thành phần tham gia:

Kính mời Đảng uỷ, Ban giám hiệu: Bài viết chúc mừng.

Kính mời các thầy, cô giáo nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường: Bài viết cảm nhận của cựu Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường về phong trào Đoàn trong thời kỳ mới.

Đ/c Phan Chí Thành: Bài viết về Đoàn trường CĐSP Quảng Trị.

Đ/c Nguyễn Anh Sơn: Bài viết về Hội Sinh viên trường CĐSP Quảng Trị.

Đ/c Võ Thị Bích Thuỷ: Bài viết về tổ chức Đoàn trường.

Bí thư LCĐ, Chi Đoàn trực thuộc: Bài viết giới thiệu về tổ chức mình.

Đoàn viên của các LCĐ, CĐ trực thuộc cụ thể:  CĐ GV-CB: 05 bài; LCĐ CNTT: 05 bài; LCĐ Xã hội: 10 bài; LCĐ GD Tiểu học: 10 bài; LCĐ Tự nhiên: 05 bài; LCĐ Nhạc Họa-Mầm non: 10 bài.

* Yêu cầu nội dung bài viết:

-  Trình bày và gửi bài viết: Bài viết được được đánh máy trên mẫu giấy A4, lề trên: 2 cm, lề dưới: 2 cm, lề trái: 2.5 cm, lề phải: 2cm, phông chữ: Times New Roman, cỡ chữ: 14. (không sử dụng các phông chữ đặc biệt); Những bài viết có hình ảnh kèm theo thì yêu cầu phải chèn ảnh trực tiếp vào văn bản có tiêu đề ảnh, tác giả là ai.

            Kính mời các thầy, cô giáo nguyên là Bí thư Đoàn trường qua các thời kỳ gửi kèm 01 ảnh thẻ 4x6 và ghi chú thời gian làm Bí thư Đoàn trường cho ban biên tập xây dựng mốc lich sử nhiệm kỳ Bí thư của Đoàn trường qua các thời kỳ.

            Bài viết và ảnh được gửi trực tiếp cho đồng chí: Nguyễn Anh Sơn – P.Bí thư Đoàn trường, qua Mail: son_na@qtttc.edu.vn, điện thoại: 0944.202.989

- Nội dung bài viết:

            - Hình thức: Văn xuôi, thơ, tùy bút, nhạc, truyện ngắn, tự sự.

- Nội dung:

·          Bài viết ngắn gọn xúc tích, không dài quá 02 trang giấy A4.

·          Nội dung bài viết đề cập về những hoạt động của đoàn thanh niên, hội sinh viên các cấp, những tấm gương sáng điển hình trong phong trào học tập, lao động, hoạt động Đoàn.

·          Khuyến khích viết về các đề tài: tuổi trẻ, bạn bè và thầy cô, cảm nhận về cuộc sống sinh viên, cảm nhận về phong trào Đoàn, tình yêu đôi lứa.

·          Đối với hình ảnh thì phải ghi rõ nguồn ngốc, tác giả, tiêu đề của ảnh. Ảnh phải mang tính đặc trưng.

* Thành lập các ban:

+ Ban chỉ đạo

- Bà Lê Thị Hương – UVTV Đảng uỷ, P. Hiệu trưởng                         – Trưởng ban

- Đ/c Phan Chí Thành – Bí thư Đoàn trường                                    – Phó Trưởng ban

- Đ/c Nguyễn Anh Sơn – P.Bí thư Đoàn trường, CT Hội SV                – Uỷ viên

- Đ/c Võ Thị Bích Thuỷ – P.Bí thư Đoàn trường                                – Uỷ viên

+ Ban biên tập nội dung

- Đ/c Phan Chí Thành – Bí thư Đoàn trường                                    - Trưởng ban

- Đ/c Nguyễn Anh Sơn – P.Bí thư Đoàn trường, CT Hội SV                - Phó trưởng ban

- Đ/c Võ Thị Bích Thuỷ – P.Bí thư Đoàn trường                                - Phó trưởng ban

- Đ/c Trần Hải – UVBTV Đoàn trường                                             - Uỷ viên

- Đ/c Trần Thị Thu Hà – UVBTV Đoàn trường                                  - Uỷ viên

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng – UVBTV Đoàn trường                           - Uỷ viên

- Đ/c Trần Thuý Hạnh – UVBCH Đoàn trường                                   - Uỷ viên

+ Thiết kế và trình bày tập san

- Đ/c Nguyễn Anh Sơn – P.Bí thư Đoàn trường, Đ/c Nguyễn Phong – CĐ GV-CB

2. XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THANH NIÊN TRANG THÔNG TIN CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRÊN WEBSITE CỦA NHÀ TRƯỜNG

* Thời gian nghiệm thu: Ngày 12 tháng 12 năm 2011.

* Nội dung và yêu cầu:

            Xây dựng trang Web thông tin về mọi hoạt động của Đoàn thanh niên và diễn đàn tuổi trẻ.

            Trang thông tin được liên kết trên Website của nhà trường với tiên miền cấp 2 của qtttc.edu.vn và đảm bảo tương thích với công nghệ của Website nhà trường đang vận hành.

* Thành lập các ban:

+ Ban chỉ đạo:

            - Bà Lê Thị Hương – UVTV Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng                     - Trưởng ban

            - Đ/c Phan Chí Thành – Bí thư Đoàn trường                                  - P.Trưởng ban

+ Ban biên tập:

            - Đ/c Phan Chí Thành – Bí thư Đoàn trường                                  - Trưởng ban

            - Đ/c Nguyễn Anh Sơn – P.Bí thư Đoàn trường, CT Hội SV              - P.Trưởng ban

            - Đ/c Võ Thị Bích Thuỷ – P.Bí thư Đoàn trường                              - P.Trưởng ban

  - Đ/c Trần Hải – UVBTV Đoàn trường                                           - Uỷ viên

  - Đ/c Trần Thị Thu Hà – UVBTV Đoàn trường                                - Uỷ viên

  - Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng – UVBTV Đoàn trường                         - Uỷ viên

  - Đ/c Trần Thuý Hạnh – UVBCH Đoàn trường                                - Uỷ viên

  - Đ/c Nguyễn Thị Thuỳ Trang – UVBCH Đoàn trường                      - Uỷ viên

+ Ban thiết kế và xây dựng:

            - Đ/c Phan Chí Thành - Bí thư Đoàn trường                                   - Trưởng ban

            - Đ/c Nguyễn Phong        - CĐ GV-CB                                           - P. Trưởng ban

III. DỰ TRÙ KINH PHÍ

(có bản dự trù kinh phí kèm theo)

Trên đây là kế hoạch xây dựng công trình thanh niên với trang thông tin của Đoàn thanh niên và Tập san chào mừng Đại hội Đoàn Trường CĐSP Quảng Trị khoá XVIII. Đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan chủ động triển khai nội dung kế hoạch, và nộp bài đúng thời gian quy định. Kính trình lãnh đạo nhà trường phê duyệt, các đơn vị liên quan tạo điều kiện giúp đỡ.

 

       ĐẢNG UỶ - BGH NHÀ TRƯỜNG                                              T/M. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

                       UVTV-PHT                                                                            BÍ THƯ

                        (Đã ký)                                                                             (Đã ký)

 

                    Lê Thị Hương                                                                   Phan Chí Thành

 

Nơi gửi:                                                              

-    Tỉnh Đoàn (b/c)

-    ĐUỷ, BGH (b/c)

-    Các chi bộ Đảng (p/h chỉ đạo)

-    Phòng TCCT-CTSV, KH-TC, HCTH

-    Khoa CNTT, Tổ TB CNTT

-    BTV Đoàn trường, Hội SV

-    Các LCĐ, CĐ

-    Như phần II

-    Lưu VP