Kết quả tốt nghiệp năm 2006: Cao đẳng Tin học CT K9 (Lần 2)
[ Ngày đăng: 06/07/2006 12:00:00 SA, lượt xem: 3137 ]

TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH THI TỐT NGHIỆP TBC
TK
Kết
quả
XHTN
PT&TKHT Visual Basic
4 6
1 Nguyễn Quang Hùng 03/09/1980 5 5 5,29 Đ TB
2 Nguyễn Văn Quý 15/01/1983 6 6 5,55 Đ TB
3 Trần Quốc Trường 01/08/1980 5 5 5,79 Đ TB
4 Lê Anh Tuấn 26/03/1980 5 5 5,43 Đ TB
5 Lê Thị Ánh Tuyết 08/11/1980 5 5 5,68 Đ TB
6 Phan Văn Việt 20/03/1981 5 5 5,31 Đ TB