Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn trường CĐSP Quảng Trị nhiệm kỳ 2012 - 2014
[ Ngày đăng: 27/10/2015 19:53:37, lượt xem: 1174 ]

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ

NHIỆM KỲ 2012- 2014