Chi bộ Tổng hợp III – Tổ chức Diễn đàn Vai trò của Chi bộ trong giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
[ Ngày đăng: 04/05/2018 08:47:04, lượt xem: 490 ]

Ngày 24/4/2018, tại phòng A203 Chi bộ Tổng hợp III - Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị tổ chức Diễn đàn: Vai trò của Chi bộ trong giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đầy lùi sự sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm phát huy trí tuệ và dân chủ hóa trong sinh hoạt Đảng, đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 vào sinh hoạt Chi bộ một cách thiết thực và có hiệu quả.

Ngày 24/4/2018, tại phòng A203 Chi bộ Tổng hợp III - Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị tổ chức Diễn đàn: Vai trò của Chi bộ trong giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đầy lùi sự sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm phát huy trí tuệ và dân chủ hóa trong sinh hoạt Đảng, đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 vào sinh hoạt Chi bộ một cách thiết thực và có hiệu quả.

Trong các nội dung tham luận và thảo luận tại diễn đàn, liên hệ với 09 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 09 biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, 09 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết TW4 khóa XII đã chỉ rõ. Các tham luận đã liên hệ đúng với thực trạng tình hình của tổ chức đảng, của mỗi đảng viên, từ đó đề ra các giải pháp, biện pháp khắc phục một cách có hiệu quả trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” trong nội bộ. Qua đó, tạo cơ sở cho mỗi đảng viên suy ngẫm và hành động; tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình, kiểm điểm đánh giá cá nhân, góp ý cho người khác, đưa việc tự phê bình vào việc làm thường xuyên. Từng đảng viên tự chiêm nghiệm xem trong 27 biểu hiện mà Nghị quyết đã chỉ ra có rơi vào trường hợp của mình trong đó không.

Từ kết quả thảo luận, Chi bộ xem xét, xây dựng  kế hoạch khắc phục, sửa chữa: Không ngừng cập nhật lý luận chính trị cho bản thân; luôn luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không dao động, mơ hồ, mất cảnh giác. Tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu cao tính chiến đấu trong Đảng; xây dựng bản lĩnh chính trị và tự rèn luyện đạo đức, lối sống, tăng cường “sức đề kháng”, khả năng “miễn dịch” trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch bằng “diến biến hòa bình”. Nâng cao ý thức tự bồi dưỡng, rèn luyện mình về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện nghiêm điều lệ, quy định của Đảng; thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình, nghiêm túc tự giác “tự soi”, “tự sửa”, thẳng thắn đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng. Phải luôn tích cực, tự giác nêu gương, nói đi đôi với làm, tự mình và vận động gia đình, người thân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước…

Phát huy vai trò của Chi bộ, trách nhiệm của đảng viên trong công tác xây dựng Đảng, thông qua sinh hoạt Chi bộ bằng hình thức “Diễn đàn Chi bộ” là cách làm mới, sáng tạo trong việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo chuyên đề. tổ chức diễn đàn Chi bộ là biện pháp thiết thực trong việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII, nhằm không ngừng nâng cao năng lực, lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi tổ chức Đảng, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trên mọi lĩnh vực công tác.

Một số ảnh kèm theo:

Đ/c ThS. Cáp Xuân Tuấn – Bí thư Chi bộ TH III – Khai mạc Diễn đàn

Đ/c ThS. Nguyễn Xuân Vũ - Phó Bí thư Chi bộ TH III - Thông qua 27 biểu hiện suy thoái của Nghị quyết TW4 Khóa XII

Đ/c TS. Hoàng Phước Lộc trình bày tham luận nhóm biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”

Đ/c CN. Lê Đình Trí trình bày tham luận nhóm biểu hiện suy thoái về Đạo đức, lối sống

Đ/c ThS. Trương Bùi Thùy Dương trình bày tham luận nhóm biểu hiện suy thoái Tư tưởng chính trị

Đ/c ThS. Nguyễn Thị Thanh trình bày tham luận nhóm biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”

 Tin Bài: Lê Anh Phi - Chi bộ Tổng hợp III