Phân công công tác BCH Đoàn trường khoá XVII nhiệm kỳ 2009 - 2011
[ Ngày đăng: 10/04/2008 3:57:30 CH, lượt xem: 2889 ]

  
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ

 

PHÂN CÔNG CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2009 – 2011

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

1

Công tác rèn luyện tư tưởng chính trị và tuyên truyền giáo dục

1.        Phan Chí Thành                - Trưởng ban

2.        Nguyễn Anh Sơn                          - Phó ban

3.        Võ Thị Bích Thuỷ                        - Phó ban

4.        Nguyễn T.Nguyệt Ánh                 - Uỷ viên

5.        Nguyễn Phong                              - Uỷ viên

6.        Phạm Văn Ánh                             - Uỷ viên

7.        Lê Thị Phương Mai                      - Uỷ viên

8.        Trần T.Thanh Hương                   - Uỷ viên

9.        Trần Thị Thu Hà                         - Uỷ viên

10.     Nguyễn Thanh Thái                      - Uỷ viên

11.     Hoàng Phước Lộc                         - Uỷ viên

2

Công tác chuyên môn, nghiệp vụ, thi đua khen thưởng

1.        Võ Thị Bích Thuỷ              - Trưởng ban

2.        Phạm Văn Ánh                             - Phó ban

3.        Trần Thị Thu Hà                          - Phó ban

4.        Nguyễn Phong                              - Uỷ viên

5.        Hoàng Phước Lộc                         - Uỷ viên

6.        Lê Thị Phương Mai                      - Uỷ viên

7.        Lê Thị Hoài Duyên                       - Uỷ viên

8.        Trần Thị Thanh Hương                - Uỷ viên

9.        Nguyễn Anh Tuấn                        - Uỷ viên

3

Công tác đối ngoại, tình nguyện, các hoạt động phong trào

1.        Nguyễn Anh Sơn               - Trưởng ban

2.        Phạm  Văn Ánh                            - Phó ban

3.        Nguyễn Phong                              - Phó ban

4.        Nguyễn Thanh Thái                      - Uỷ viên

5.        Hoàng Phước Lộc                         - Uỷ viên

6.        Lê Đức Thành                              - Uỷ viên

7.        Hoàng Trần Phương Nhiên           - Uỷ viên

8.        Trương Thị Ái Vi                          - Uỷ viên       

9.        Võ Sỹ Kim Anh                            - Uỷ viên

10.     Lê Trí Ân                                      - Uỷ viên

11.     Cao Chí Thọ                                 - Uỷ viên

12.     Hồ Ngọc Vinh                               - Uỷ viên

13.     Hồ Phước Thiện                           - Uỷ viên

4

Công tác xây dựng Đoàn - Hội

1.        Nguyễn Phong                    - Trưởng ban

2.        Nguyễn Thị Nguyệt Ánh             - Phó ban

3.        Nguyễn Thanh Thái                      - Phó ban

4.        Trần Thành Luân                          - Uỷ viên

5.        Phan Đức Hoan                            - Uỷ viên      

6.        Nguyễn Anh Tuấn                        - Uỷ viên       

7.        Hồ Ngọc Vinh                               - Uỷ viên 

8.        Tạ Thị Thu Hằng                          - Uỷ viên

9.        Lê Xuân Hưng                              - Uỷ viên

10.     Trần T.Phương Thảo                    - Uỷ viên

5

Công tác tài chính, nữ công

1.        Trần Thị Thu Hà               - Trưởng ban

2.        Nguyễn T.Nguyệt Ánh                 - Phó Ban

3.        Trần Thị Thanh Hương                - Uỷ viên

4.        Lê Thị Phương Mai                      - Uỷ viên

5.        Trương Thị Ái Vi                          - Uỷ viên        

6.        Hoàng Thị Hoàng Yến Lan           - Uỷ viên   

 7.        Tạ Thị Thu Hằng                          - Uỷ viên   

T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

PHAN CHÍ THÀNH

    

Tin từ: Phan Chí Thành - Bí thư Đoàn trường