Phụ nữ trường CĐSP Quảng Trị đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước
[ Ngày đăng: 20/10/2009 3:05:26 SA, lượt xem: 3359 ]

Cùng với hàng chục triệu phụ nữ trên khắp mọi miền đất nước hướng về 79 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, thời gian vừa qua, chị em trường CĐSP Quảng Trị đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đầy ý nghĩa nhằm phát huy vai trò và truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam từ bao đời nay.

Chị em trường CĐSP Quảng Trị đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong các phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", "Gia đình văn hóa", "Giỏi việc trường, đảm việc nhà", " Tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", không ngừng cải tiến phương pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy và chất lượng công tác.

Phụ nữ Việt Nam luôn giữ vị trí quan trọng trong quá trình phát triển của dân tộc, đấu tranh dựng nước và giữ nước cũng như trong cuộc sống đời thường. Truyền thống cách mạng và phẩm giá của người phụ nữ Việt Nam được hình thành, hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử đấu tranh oanh liệt của dân tộc. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, tình nhân ái, đức hy sinh, trí thông minh, sáng tạo, tiêu biểu cho nhân cách của người phụ nữ Việt Nam.

Dưới chế độ phong kiến và thực dân đế quốc, phụ nữ là lớp người bị áp bức bóc lột ,chịu nhiều bất công và ràng buộc nên luôn có yêu cầu được giải phóng và sẵn sàng đi theo cách mạng. Ngay từ những ngày đầu chống Pháp, đông đảo phụ nữ đã tham gia các phong trào cách mạng giải phóng đất nước, đã có hàng vạn tấm gương tiêu biểu đứng lên giành lại sự bình yên, độc lập toàn vẹn của dân tộc.

Trong cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi: "Nam nữ bình quyền”, Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: “Đảng phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ". Đồng thời, Đảng đặt ra nhiệm vụ: "Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng" (Công hội, Nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng. Chính vì vậy, vào ngày 20/10/1930, Hội Phụ nữ chính thức được thành lập. Sự kiện lịch sử này nói lên quan điểm của Đảng ta về vai trò của phụ nữ, đối với tổ chức phụ nữ, đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ.

Trải qua các thời kỳ đấu tranh của cách mạng, tên gọi của tổ chức Hội có nhiều thay đổi, nhưng trước sau Hội LHPNVN vẫn là một tổ chức chính trị, một lực lượng tin cậy của Đảng và của dân tộc.

79 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội LHPNVN đã tổ chức cho chị em trên khắp các lĩnh vực công tác phát huy vai trò, trách nhiệm của mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong lực lượng nữ, có những chị giữ cương vị chủ chốt trong các tổ chức, có những chị là những nhà khoa học trẻ, những anh hùng trong lực lượng vũ trang... các chị chính là niềm tự hào của chị em phụ nữ cả nước.

Lực lượng nữ nói chung đã không ngừng chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, tổ chức tốt cuộc sống gia đình. Họ mãi mãi xứng đáng là những người công dân tốt, là người đồng chí chân tình, là người chủ gia đình: dịu hiền, đảm đang, trung hậu...

Ban Nữ công