Quy chế đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị
[ Ngày đăng: 29/05/2010 12:50:46 SA, lượt xem: 3834 ]

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ

Căn cứ Điều lệ Trường Cao đẳng, ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT-BGD&ĐT, ngày 28/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ biên bản họp ngày 07/04/2010 của Hội đồng nghiệm thu Quy chế đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường CĐSP Quảng Trị;

Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Hội đồng khoa học và Đào tạo trường,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quy chế này được áp dụng cho các khóa tuyển sinh đào tạo hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ được thực hiện từ năm học 2009 – 2010 . Các quy định trước đây trái với Quy chế này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các phòng, khoa, trung tâm, tổ trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chi tiết trong tập tin đính kèm.