Quy định môn thi cuối khoá cho hệ Cao đẳng và thi tốt nghiệp cho hệ THCN
[ Ngày đăng: 20/01/2006 9:08:39 SA, lượt xem: 4178 ]

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /ĐT-TN                                                                                                 Đông Hà, ngày 10 tháng 01 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH 

(Về việc quy định môn thi cuối khoá cho hệ Cao đẳng 
và thi tốt nghiệp cho hệ THCN)


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ

Căn cứ Điều lệ trường Cao đẳng, ban hành theo Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường CĐSP Quảng Trị ban hành theo Quyết định số 23/2005/QĐ-UB ngày 05/01/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Q.Trị;

Căn cứ Quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 04/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 12 /2 /1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 02/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/02/2004 về việc bổ sung thi cuối khoá môn Khoa học Mác LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ không chính quy ban hành theo Quyết định số 3676/QĐ-BGD&ĐT ngày 19/12/1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;


Căn cứ Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp THCN ban hành theo quyết định số 29/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14 tháng 5 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Quyết định số 21/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/5/2003 về việc bổ sung thi tốt nghiệp môn Chính trị;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,Trưởng Khoa (Tổ): Tự nhiên, Nhạc - Hoạ, Công nghệ - thông tin, Tiểu học, Mầm non, Xã hội, Chính trị - TDQP, Tâm lý - Giáo dục.

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Nay quy định môn thi và thời gian làm bài thi cuối khoá đối với hệ Cao đẳng và môn thi tốt nghiệp đối với hệ THCN năm học 2005 - 2006 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng khoa (tổ): Tiểu học, Tự nhiên, Xã hội, Mầm non, Nhạc - Hoạ, Công nghệ - Thông tin, Tâm lý - Anh văn, Chính trị - TDQP và học sinh - sinh viên ở các Khoa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Nơi nhận:                                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- Ban giám hiệu.

- Như điều 2.

- Lưu ĐT.

        UBND TỈNH QUẢNG TRỊ                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.DANH SÁCH CÁC MÔN THI VÀ THỜI GIAN THI 

CUỐI KHOÁ HỆ CAO ĐẲNG VÀ THI TỐT NGHIỆP HỆ THCN

Năm học 2005 - 2006

(Kèm theo quyết định số /2006/QĐ - TN ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị)


I- Hệ Trung học chuyên nghiệp:

1- Lớp Trung cấp sư phạm Mầm non K9:

Môn 1: Chính trị: 90 phút (thi viết)

Môn 2: Tâm lý giáo dục: 150 phút (thi viết).

Môn 3: PP giảng dạy : Thi thực hành.


2- Lớp Trung cấp Kế toán - Tin học K9:

Môn 1: Chính trị: 90 phút (thi viết)

Môn 2: Kế toán hành chính sự nghiệp: 150 phút (thi viết).

Môn 3: Lập trình FOXPRO: 180 phút (thực hành máy).


3- Lớp Trung cấp Thông tin - Thư viện K9:

Môn 1: Chính trị: 90 phút (thi viết)

Môn 2: Nghiệp vụ thư viện (mô tả, phân loại tài liệu + hệ thống mục lục tra cứu): 120 phút (thi viết).

Môn 3: Nghiệp vụ công tác bạn đọc và tổ chức kho sách: 

(thực hành vấn đáp)

4- Lớp Trung cấp Hành chính - Văn thư hệ tại chức:

Môn 1: Chính trị: 90 phút (thi viết)

Môn 2: Nghiệp vụ lưu trữ: 120 phút (thi viết).

Môn 3: Nghiệp vụ thư ký: 120 phút (thi viết).


5- Lớp Trung cấp Quản lý hoạt động văn hoá hệ tại chức:

Môn 1: Chính trị: 90 phút (thi viết)

Môn 2: Quản lý các thiết chế văn hoá: 120 phút (thi viết).

Môn 3: Thanh nhạc : (thi thực hành).


II- Hệ Cao đẳng:


1- Lớp Cao đẳng sư phạm Tiểu học K8:

Môn 1: Kinh tế chính trị Mác LêNin (2 ĐVHT): Thi viết 100 phút.

Môn 2: Quá trình giáo dục ở trường Tiểu học + PPDH Toán 

(4 ĐVHT): Thi viết 180 phút.

Môn 3: Tiếng Việt A - B ĐVHT): Thi viết 150 phút.2- Lớp CĐSP Toán - Lý K8:

Môn 1: Kinh tế chính trị Mác LêNin (2 ĐVHT): Thi viết 100 phút.

Môn 2: Hoạt động Giáo dục ở trường THCS và PPDH Toán 

(4 ĐVHT): Thi viết 180 phút.

Môn 3: Đại số (đại số đại cương và đại số sơ cấp) 

(5 ĐVHT): Thi viết 180 phút.

3- Lớp CĐSP Âm nhạc K8:

Môn 1: Kinh tế chính trị Mác LêNin (2 ĐVHT): Thi viết 100 phút.

Môn 2: Hoạt động Giáo dục ở trường THCS và PPDH Âm nhạc 

( 4 ĐVHT): Thi viết 180 phút.

Môn 3: Nhạc cụ (RLKN thực hành) ( 4 ĐVHT): Thi thực hành vấn đáp.


4- Lớp CĐSP M ỹ thuật K8:

Môn 1: Kinh tế chính trị Mác LêNin (2 ĐVHT): Thi viết 100 phút.

Môn 2: Hoạt động Giáo dục ở trường THCS và PPDH Mỹ thuật 

(4 ĐVHT): Thi viết 180 phút.

Môn 3: Trang trí (RLKN thực hành) (4 ĐVHT): Thực hành 420 phút.


5- Lớp CĐSP Mầm non K8:

Môn 1: Kinh tế chính trị Mác LêNin (2 ĐVHT): Thi viết 100 phút.

Môn 2: Tâm lý giáo dục : Thi viết 150 phút.

Môn 3: Phương pháp giảng dạy: Thi thực hành 

6- Lớp Cao đẳng Tin học K8:

Môn 1: Kinh tế chính trị Mác LêNin (2 ĐVHT): Thi viết 100 phút.

Môn 2: Cơ sở dữ liệu : (4 ĐVHT): Thi viết 150 phút.

Môn 3: Lập trình Pascal: Thi thực hành máy 180 phút.


7- Lớp Cao đẳng Tin học K9(hệ chuyên tu):

Môn 1: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Thi viết 150 phút.

Môn 3: Lập trình Visual Basic: Thực hành 180 phút.
Nơi nhận:

- Như QĐ