Sự lãnh đạo của Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị đối với Công tác Đoàn và Phong trào thanh niên
[ Ngày đăng: 16/03/2010 2:12:31 SA, lượt xem: 6602 ]

     Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những yếu tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh của dân tộc. Trong quá trình cách mạng, Đảng và Bác Hồ đã luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên; xác định thanh niên là lực lượng xung kích trên các lĩnh vực hoạt động; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc làm rất quan trọng và rất cần thiết”. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay vừa là trách nhiệm, tình cảm của Đảng, của thế hệ đi trước đối với thanh niên đồng thời nhằm bồi dưỡng rèn luyện một lực lượng xung kích cho hiện tại và tương lai của đất nước- một trong những nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

 

     Xác định được tầm quan trong đó, trong những năm qua Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị luôn chỉ đạo sát sao, quan tâm tạo mọi điều kiện cho công tác đoàn và phong trào sinh viên của Nhà trường phát triển đúng hướng, có những bước trưởng thành mới và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực.

     Đảng bộ nhà trường lănh đạo Đoàn thanh niên, Hội sinh viên thông qua các chủ trương, chính sách thực hiện nhiệm vụ:

     Chủ trương coi trọng Đoàn thanh niên, Hội sinh viên là lực lượng nòng cốt thực hiện công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức cho thanh niên trong trường học. Các hoạt động giáo dục ĐVTN trong nhà trường đều phải gắn với tổ chức Đoàn, Hội nhân các ngày truyền thống, sinh hoạt chính trị xã hội, hoạt động vì cộng đồng...

     Coi Đoàn, Hội là tổ chức giáo dục nghề nghiệp, tập hợp thanh niên dưới hình thức tổ chức Liên chi đoàn, Liên chi hội khoa – đặc thù cho hoạt động học tập và sinh hoạt theo đặc trưng ngành nghề đào tạo. Giao nhiệm vụ cho các chi bộ chỉ đạo các Liên chi, đảng bộ chỉ đạo Đoàn TN và Hội SV trường.

     Tạo điều kiện cho Đoàn, Hội hoạt động như bố trí ngân sách hàng năm; tạo điều kiện cơ sở vật chất; có cơ chế phối hợp hoạt động với các đơn vị trong nhà trường trong giáo dục, xếp loại rèn luyện, quản lý HSSV thông qua đội tự quản mà nồng cốt là các đoàn viên tiên tiến…

     Đảng lãnh đạo thông qua công tác bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ Đoàn và bồi dưỡng đoàn viên ưu tú phát triển Đảng. Hàng năm, hàng kỳ đều có nhận xét đánh giá, giúp đỡ động viên uốn nắn, tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn hoạt động.

     Có thể khẳng định rằng, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự quan tâm tạo mọi điều kiện của Ban giám hiệu, sự phối hợp có hiệu quả của các tổ chức đoàn thể, các đơn vị trong nhà trường và đặc biệt bằng chính sự nỗ lực phấn đấu, sự chủ động sáng tạo và tinh thần xung kích tình nguyện của ĐVTN nhiều phong trào thi đua hành động cách mạng của tuổi trẻ trường CĐSP Quảng Trị được khơi dậy mạnh mẽ, rộng khắp và đạt hiệu quả cao. Nổi bật đó là:

     Công tác giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống cho ĐVTN được tăng cường và tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú.

     Phong trào học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt không ngừng được đẩy mạnh. Từ phong trào ấy, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu biết khắc phục khó khăn vươn lên học giỏi.

     Phong trào sinh viên tình nguyện, hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, phong trào hiến máu nhân đạo được tuổi trẻ Nhà trường hưởng ứng một cách tích cực và đã trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa xã hội của HS-SV.

     Việc chăm lo xây dựng Đoàn vững mạnh về mọi mặt cũng được tăng cường, công tác đoàn kết tập hợp sinh viên, xây dựng Hội sinh viên đã được chú trọng. Các tổ chức cơ sở đoàn, hội được ổn định, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà trường có những bước chuyển biến tích cực. Công tác phát triển đảng được quan tâm đúng mức đặc biệt là việc phát triển đảng trong HS-SV.

     Như vậy, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường CĐSP Quảng Trị nhiệm kỳ qua đã có những bước phát triển về nhiều mặt và đã có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển không ngừng của Nhà trường nói riêng và của phong trào thanh niên Quảng Trị nói chung.

     Trước yêu cầu đổi mới của đất nước trong xu thế hội nhập và phát triển nói chung cũng như sự lớn mạnh của Nhà trường nói riêng, đòi hỏi tuổi trẻ trường CĐSP Quảng Trị phải nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa, chủ động và sáng tạo hơn nữa để đưa công tác Đoàn và phong trào sinh viên Nhà trường lên một tầm cao mới. Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 25/QĐ-TW, Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước”, để phong trào Đoàn - Hội của Nhà trường ngày càng phát triển ngang tầm với nhiệm vụ mới, Đảng bộ yêu cầu cần tập trung đẩy mạnh một số vấn đề sau:

     Một là: Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho ĐVTN. Chú trọng các hoạt động giáo dục pháp luật cho HSSV.

     Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Tuổi trẻ Quảng Trị thi đua làm theo lời Bác”.

     Hai là: Nâng cao chất lượng phong trào thi đua giảng dạy, công tác tốt, học tập rèn luyện tốt.

     Đối với đoàn viên giáo viên cán bộ, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy, công tác, đầu tư thích đáng trong công tác NCKH. Đặc biệt là tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển của nhà trường.

     Đối với HSSV, đẩy mạnh phong trào tự học, tự rèn, tự nghiên cứu. Nỗ lực trong học tập, đặc biệt là biết khai thác và ứng dụng CNTT trong học tập. Tăng cường các hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ nghề.

     Ba là: Xây dựng Đoàn thanh niên và Hội sinh viên vững mạnh, thực sự là trường học XHCN của thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng. Chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn - Hội nhất là các tổ chức cấp cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao sức hấp dẫn của các phong trào thanh niên do Đoàn - Hội tổ chức, tạo được sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của Chi đoàn, LCĐ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp thực sự có trình độ năng lực, tâm huyết, nhiệt tình, có khả năng tập hợp tuổi trẻ và thực sự tiêu biểu trong ĐVTN.

     Bốn là: Làm tốt công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh. Đoàn phải chủ động, tích cực tham mưu có hiệu quả cho Đảng ủy, Nhà trường về công tác thanh niên để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong Nhà trường đối với việc chăm lo phong trào tuổi trẻ. Chú trọng hơn nữa đến việc phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những Đoàn viên ưu tú cho Đảng.

     Năm là: Đoàn tập trung nâng cao hiệu quả các phong trào thanh niên sinh viên tình nguyện đặc biệt chú trọng hơn nữa hoạt động tình nguyện tại chỗ. Phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

     Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị tin tưởng và đặt nhiều sự kỳ vọng lớn vào sự thành công của tuổi trẻ nhà trường. Mong rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trường CĐSP Quảng Trị sẽ có nhiều đóng góp xứng đáng trong việc giáo dục và rèn luyện thế hệ trẻ thành những thanh niên Việt Nam thời kỳ mới theo mục tiêu Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa X đã đặt ra.

                                                                     Th.s Lê Thị Hương

                                                                     Đảng uỷ viên, phó hiệu trưởng.