Tập huấn sử dụng cổng thông tin điện tử trường CĐSP Quảng Trị năm 2015
[ Ngày đăng: 4/16/2015 4:24:03 PM, lượt xem: 1328 ]

Ngày 15 tháng 4 năm 2015, trường CĐSP Quảng Trị đã tổ chức tập huấn về sử dụng cổng thông tin điện tử điều hành nội bộ cho toàn thể cán bộ, giảng viên và viên chức lao động trong nhà trường.

               Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BGD&ĐT ngày 01/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định về tổ chức hoạt động sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục Đại học;

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 16/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 4660/KH-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2015;

         Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị ban hành theo Quyết định số 189/2010/QĐ-CĐSP ngày 27/10/2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị;

         Căn cứ nhu cầu về nâng cấp, đổi mới và xây dựng cổng thông tin điện tử của nhà trường thông qua hệ thống WebSite và các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành tác nghiệp và thông tin về các hoạt động của nhà trường. Ban Giám hiệu ban hành kế hoạch số 19/KH-CĐSP ngày 27/1/2015 về việc xây dựng cổng thông tin điện tử trường CĐSP Quảng Trị năm 2015.

 

TS. Lê Thị Hương - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại lớp tập huấn

          Hiện nay hệ thống cổng thông tin điện tử điều hành nội bộ đã được cài đặt và vận hành trên hệ thống máy chủ phục vụ nhu cầu sử dụng và khai thác của CB, GV, NV trong toàn trường thông qua hệ thống mạng nội bộ và mạng Internet.

ThS. Phan Chí Thành - Giám đốc Trung tâm CNTT-TT triển khai nội dung tập huấn

Hệ thống cổng thông tin điện tử điều hành nội bộ được triển khai với các mục đích:

v  Thay thế điều hành công việc theo cách cũ bằng điều hành trên mạng máy tính.

v   Nâng cao hiệu suất công việc, tiết kiệm văn phòng phẩm trong việc sao lưu, gửi nhận.

v   Hỗ trợ lãnh đạo, trưởng các đơn vị điều hành thống nhất, nhanh chóng trong toàn đơn vị.

v   Điều hành và tiếp nhận công việc mọi lúc, mọi nơi trên môi trường internet.

v   Tra cứu tìm kiếm các nội dung quản lý nhanh chóng tiện lợi.

Khóa tập huấn đã trang bị cho CB, GV, VCLĐ về cách sử dụng các tiện ích trên cổng thông tin điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu điều hành và xử lý văn bản dạng số hóa thực hiện kế hoạch của ngành, của UBND tỉnh và của nhà trường trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong trường học và các cơ quan hành chính nhà nước.

Tin, ảnh: Trung tâm CNTT-TT (PCT)