UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Qui chế Tổ chức và hoạt động trường CĐSP Quảng Trị
[ Ngày đăng: 07/03/2005 12:00:00 SA, lượt xem: 3873 ]

Ngày 05 tháng 01 năm 2005, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định số 23/2005/QĐ-UB kèm ban hành Qui chế Tổ chức và hoạt động trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị.

Qui chế nêu rõ: "Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị là cơ sở đào tạo đa ngành, đa cấp, đa hệ với các hình thức chính qui và không chính qui thuộc các ngành nghề sư phạm và ngoài sư phạm theo các qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo", và là trường "trực thuộc UBNN Tỉnh"