Báo cáo Đồ án cuối khoá (CĐ Tin học K8) và Báo cáo Thực tập Tốt nghiệp (TC Kế toán - Tin học K9)
[ Ngày đăng: 25/04/2006 3:16:39 CH, lượt xem: 6850 ]

Khoa Công nghệ Thông tin yêu cầu học sinh Kế toán - Tin học K9 và sinh viên Cao đẳng Tin học K8 tổ chức báo cáo của mình theo các biểu mẫu sau:

Khoa sẽ không nhận các báo cáo không theo đúng qui định. Khi nộp báo cáo, học sinh, sinh viên phải nộp cả bản in lẫn tập tin văn bản chứa báo cáo.