Đề cương ôn tập nội dung phỏng vấn tuyển dụng viên chức giáo dục, năm 2021
[ Ngày đăng: 27/07/2021 15:28:37, lượt xem: 694 ]

Căn cứ Công văn số 476/SNV-CCVC, ngày 25/6/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị về việc thống nhất số lượng, chức danh tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục Trường CĐSP Quảng Trị; Căn cứ Quyết định số 116/QĐTD-CĐSP, ngày 19/7/2021 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021;

 Căn cứ Công văn số 476/SNV-CCVC, ngày 25/6/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị về việc thống nhất số lượng, chức danh tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục Trường CĐSP Quảng Trị; Căn cứ Quyết định số 116/QĐTD-CĐSP, ngày 19/7/2021 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021; Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục Trường CĐSP Quảng Trị thông báo đề cương ôn tập nội dung phỏng vấn tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021, gồm các nội dung sau: 1. Nội dung kiến thức chung. 2. Nội dung kiến thức chuyên ngành theo vị trí việc làm. 3. Nội dung về hiểu biết chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm. (có nội dung chi tiết đính kèm) Đề cương ôn tập được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Trường CĐSP Quảng Trị theo địa chỉ: http://www.qtttc.edu.vn; thí sinh tự truy cập, tải về và ôn tập theo bộ đề cương đã ban hành.

Đính kèm: