Dự kiến các ngành đào tạo năm 2006
[ Ngày đăng: 28/05/2005 12:00:00 SA, lượt xem: 1353 ]

Trường CĐSP Quảng Trị dự kiến các ngành đào tạo năm 2006 như sau:

I. HỆ CAO ĐẲNG  
  1. Chính qui  
    - CĐSP Toán - Tin 50
    - CĐSP Công nghệ 50
    - CĐSP Tiểu học 50
    - CĐSP Âm nhạc 30
    - CĐSP Mỹ thuật 30
    - CĐSP Việt Nam học (Du lịch) 50
    - CĐ Tin học 50
  2. Không chính qui  
    - CĐSP Mầm non 150
    - CĐSP Tiểu học 100
    - CĐ Tin học 100
II. HỆ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP  
  1. Chính qui  
    - Trung cấp Thiết bị - Thí nghiệm 50
    - Trung cấp Quản lí hoạt động văn hoá
  (Văn hoá quần chúng)
50
    - Trung Năng khiếu
  (Âm nhạc - Mỹ thuậ, Sân khấu)
30
  2. Không chính qui  
    - Quản lí hành chính - Văn thư 50
    - Trung học Sư phạm Mầm non 50