Một số nhiệm vụ trong tháng 02/2006
[ Ngày đăng: 20/01/2006 8:59:26 SA, lượt xem: 2489 ]

 1. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

  1. Chỉ đạo thực tập sư phạm và thực tập nghề nghiệp theo sự phân công ở các khoa và các cá nhân. Các khoa, tổ phân công GV đi thực tế về các đoàn thực tập Sư phạm dự giờ.
  2. Hoàn thành tổ chức thi Học phần, lên điểm, xếp loại học tập và rèn luyện cho HSSV.
  3. Bổ sung kế hoạch đơn vị và cá nhân. Giảng viên dạy học kỳ II xây dựng chương trình chi tiết thực hiện học phần đối với những HP chưa xây dựng chương trình chi tiết ở HK I.
  4. Bổ sung nội dung đề án mở ngành của THCN theo yêu cầu và gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  5. Các đơn vị và phòng đào tạo bổ sung xây dựng chương trình các ngành đào tạo theo mẫu mới của BGD&ĐT và gửi BGD&ĐT theo yêu cầu của BGD&ĐT (PĐT hướng dẫn và cùng các đơn vị thực hiện)
  6. Tiếp tục thực hiện chương trình học kỳ II theo tinh thần đổi mới.
  7. Bế giảng lớp NVSP.
  8. Làm việc với SGD&ĐT, ĐHSP Huế về tuyển sinh lớp ĐHSP Tin học.
 2. CÔNG TÁC NCKH - BỒI DƯỠNG.

  1. Nộp đề cương đề tài NCKH và thực hiện NCKH theo đề cương đã thông qua.
  2. GV tiếp tục viết giáo trình, tập bài giảng để giảng dạy.
  3. Tham gia viết báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành về kết quả tự học tự nghiên cứu của bản thân và trao đổi học thuật về chuyên môn nghiệp vụ.
  4. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, bồi dưỡng cán bộ công chức của đơn vị (phòng Tổ chức, khoa BDCBQL&GV thực hiện).
  5. Xây dựng kế hoạch hội thảo khoa học với trường CĐSP Savanakhet Lào và các đơn vị bạn.
 3. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH – CƠ SỞ VẬT CHẤT

  1. Làm các thủ tục thực hiện lương và hệ số lương mới cho Cán bộ giáo viên.
  2. Tiếp tục giám sát xây dựng CSVC.
  3. Nghiệm thu, đưa vào sử dụng, khai thác các hạng mục đã sửa chữa và nâng cấp.
  4. Lập kế hoạch xây dựng CSVC theo nguồn vốn được đầu tư.
  5. Hoàn chỉnh văn bản đề án gửi UBND Tỉnh và các ban ngành liên quan.
  6. Các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, nghiên cứu đề xuất mua sắm CSVC, thiết bị phục vụ đào tạo năm 2006.
 4. CÔNG TÁC QUẢN LÝ

  1. Hoàn chỉnh quy định quan hệ công tác giữa các đơn vị trong trường, bổ sung thực hiện quy chế trong dơn vị và đưa vào thực hiện.
  2. Hoàn chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ và đưa vào thực hiện.
  3. Xây dựng quy định sử dụng mạng nội bộ, chế độ thông tin báo cáo và thực hiện.
  4. Tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp công tác cán bộ trong nhà trường theo tình hình thực tế, theo chỉ đạo của cấp trên và theo biên chế được giao năm 2006.
  5. Tổ chức hội nghị Hội khuyến học của nhà trường và tiến hành Đại hội lần thứ nhất Hội Khuyến học.
  6. Chuẩn bị thông qua đề án Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2006 – 2010 và tầm nhìn đến 2015 với các ban ngành có liên quan.
 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các đơn vị, cá nhân căn cứ vào kế hoạch của nhà trường triền khai thực hiện những nhiệm vụ của đơn vị mình và những nhiệm vụ được phân công, tích cực hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ thực hiện. Nếu có gì trở ngại cần trao đổi lại với BGH để điều chỉnh và thực hiện.