Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Trường CĐSP Quảng Trị
[ Ngày đăng: 29/12/2012 10:16:34 CH, lượt xem: 4015 ]

Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý là công tác tạo nguồn nhân sự cho các chức danh lãnh đạo cán bộ quản lý, phát  hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của từng cơ quan, đơn vị và của đất nước. Với vai trò quan trọng như vậy, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý là khâu quan trọng, then chốt nhằm tạo sự chủ động, khoa học trong công tác cán bộ.


   Trong thời gian qua, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo các quy định tại Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) và Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Ban Tổ chức Trung ương.
   Ngày 30/11/2011 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã triển khai kế hoạch số 15-KH/TU, về quy hoach, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh giai đoạn 2012- 2020.
   Thực hiện Nghị quyết và Hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy và tập thể lãnh đạo trường đã tiến hành đánh giá kết quả công tác quy hoạch trong những năm qua và xây dựng kế hoạch quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của trường giai đoạn 2012- 2020.
   Trong những năm qua nhà trường đã thực hiên khá tốt công tác quy hoạch CBQL, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng được yêu cầu phát triển trường. Tuy nhiên công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý còn bộc lộ một số hạn chế như việc xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ chưa căn cứ chủ yếu vào đánh giá cán bộ, chưa xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và năng lực thực tiễn của cán bộ, còn hạn chế trong quá trình gắn quy hoạch với đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, dẫn đến thiếu hụt cán bộ khi cần bổ nhiệm. Chất lượng quy hoạch cán bộ chưa cao, chưa đồng đều, chưa có tầm nhìn xa mới quy hoạch trong giai đoạn ngắn hạn, chưa bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi. Cơ cấu cán bộ trong quy hoạch chưa cân đối, ít cán bộ trẻ, cán bộ nữ; chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Nhìn tổng thể, quy hoạch cán bộ thời gian qua chưa có sự liên thông giữa cấp dưới với cấp trên, giữa các lĩnh vực công tác, giữa các phòng, khoa, tổ...
        Để khắc phục những hạn chế nêu trên,tập thể lãnh đạo trường đã xây dựng đề án số 10/ĐA-CĐSP ngày 02/02/2012 và Đề án số 02/ĐA-CĐSP ngày 05/ 02/ 2012 để quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của trường giai đoạn 2012- 2020.
        Trên cơ sở Đề án này, từ ngày 10 tháng 2 năm 2012 đến 22/8/2012, nhà trường đã tiến hành các bước thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý như sau:
    Bước 1.Công tác chuẩn bị quy hoạch:
       Coi trọng công tác đánh giá đúng cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch.
      Cần phải đánh giá đúng cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch theo các tiêu chí đánh giá cán bộ được quy hoạch, bao gồm: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, Năng lực thực tiễn, Uy tín, Sức khỏe, Chiều hướng và triển vọng phát triển.
      Đánh giá cán bộ là tiền đề, là khâu băt buộc thực hiện trước khi tiến hành quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đánh giá cán bộ phải làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực, hiệu quả công tác và triển vọng phát triển của cán bộ. Trong đánh giá cán bộ phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, theo đúng hướng dẫn của cấp trên; đảm bảo trung thực, khách quan, đoàn kết thống nhất trong nội bộ, không gây chia rẽ, bè phái. Phát huy đầy đủ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, lấy kết quả hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu trong đánh giá cán bộ. Rà soát đội ngũ cán bộ và nhận xét đánh giá đội ngũ cán bộ hiện có: Tiến hành nhận xét đánh giá phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý về: Số lượng, chất lượng, độ tuổi, trình độ, cán bộ nữ.
    Bước 2: Hội nghị cốt cán hoặc CBVC của trường để lấy phiếu giới thiệu nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý.
    Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến Cấp ủy.
    Bước 4: Tổ chức Hội nghị tập thể Ban lãnh đao để quyết định.
            Các đồng chí đạt trên 50% tổng số ủy viên có mặt trong Hội nghị này tán thành bỏ phiếu giới thiệu vào qui hoạch các chức danh lãnh đạo của đơn vị.
  Hội nghị thống nhất danh sách phân loại cán bộ gồm 4 đối tượng sau:
  * Cán bộ có triển vọng đảm nhận chức vụ cao hơn.
  * Cán bộ tiếp tục đảm nhận chức vụ cũ.
  * Cán bộ cần đào tạo, bồi dưỡng thêm để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
  * Cán bộ không đủ điều kiện bổ nhiệm lại trong nhiệm kỳ tới.
   Bước 5: Thực hiện công khai trong công tác quy hoạch:
   Căn cứ vào kết quả quy hoạch cán bộ quản lý cấp trường giai đoạn 2012- 2020, Ban Giám hiệu thông báo công khai kết quả quy hoạch trong Ban chấp hành đảng bộ và trưởng các phòng, khoa, trung tâm, Tổ.
  Bước 6: Trực tiếp làm công tác nhân sự CBQL tại các đơn vị :  Ban Giám hiệu và bộ phân quản lý tổ chức nhân sự trực tiếp làm việc với bí thư chi ủy, lãnh đạo các đơn vị và cá nhân có tên trong diện quy hoach CBQL,LĐ tại các phòng, khoa, trung tâm, tổ để thông báo, trao đổi thực hiện công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý theo kết quả đã quy hoạch.
 Bước 7: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo Ban Giám hiệu quyết định điều động, bổ nhiêm cán bộ quản lý ở các đơn vị.

          Kết quả quy hoạh CBQL,LĐ giai đoạn 2012- 2020:
- Quy hoạch cán bộ lãnh đạo trường là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng:
  + Số lượng Ban Giám hiệu hiện tại 3 đồng chí. Trong đó có 01 Hệu trưởng và 2  Phó Hiệu trưởng. Có 02 cán bộ nữ, độ tuổi trung bình là 46 tuổi. Quy hoạch Hiệu trưởng: 3 Đ/c, Phó hiệu trưởng: 6 Đ/c
 + Chất lượng: 100% có trình độ Thạc sĩ trở lên . Cả 9 cán bộ quy hoạch đều đạt trình độ chuẩn về chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước và quản lý giáo dục, có phẩm chất đạo đức tốt.
- Quy hoạch cán bộ quản lý giáo dục cấp Phòng, Khoa, Trung tâm, Tổ các đơn vị trực thuộc:
 + Có 34 chức danh được quy hoạch, Số lượng: Có 95 lượt người đưa vào quy hoạch cán bộ quản lý Phòng, Khoa, Trung tâm, Tổ trực thuộc, tổ trưởng bộ môn và trợ lý khoa (trong đó một chức danh quy hoạch 2-3 người, một người quy hoạch 2-3 chức danh CBQL).
 + Chất lượng: 100% cán bộ quy hoạch có trình độ từ Đại học trở lên, đã kinh qua các chức vụ tổ trưởng, hoặc đoàn thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đủ tiêu chuẩn, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ khi được bổ nhiệm. Chất lượng: Đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và quản lý giáo dục. Đã qua thực tiễn giảng dạy và công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiệt tình gương mẫu, có phẩm chất đạo đức tốt.
Căn cứ vào kết quả quy hoạch cán bộ và đối chiếu với tiêu chuẩn các chức danh quy hoạch CBLĐ,QL nhà trường đã làm Kế hoạch số 206/KH- CĐSP ngày 7/12/2012 và Thông báo số 207/TB-CĐSP, ngày 10/12/2012 để tiến hành công tác điều động, bổ nhiệm CBQL ở một số phòng, khoa, trung tâm. Hiện nay các cá nhân trong diện điều động công tác và  tập thể các đơn vị đã tiến hành xong công tác bàn giao, nhận công tác để chuyển sang làm CBQL, LĐ ở đơn vị mới kể từ 01/01/2013.
    Những ưu điểm trong công tác quy hoạch CBQL,LĐ:
1.    Phân biệt giữa Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và Đề án quy hoạch cán bộ
      Đề án quy hoạch cán bộ là kế hoạch tổng thể, dài hạn về đội ngũ cán bộ có triển vọng đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng số cán bộ đó theo quy hoạch
      Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý là công tác phát  hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của đất nước.
   2. Số lượng nguồn đưa vào quy hoạch
    Đối với chức danh lãnh đạo, quản lý, tối thiểu phải quy hoạch 2-3 người vào 01 chức danh; không quy hoạch 01 người cho 01 chức danh.
Không quy hoạch 01 người vào quá 03 chức danh.
Không quy hoạch 01 chức danh quá 04 người,
    3. Yêu cầu về độ tuổi và cơ cấu cán bộ nữ trong quy hoạch
    Đưa vào quy hoạch những đồng chí có triển vọng, nhưng phải trẻ tuổi, để có quỹ thời gian cho việc đào tạo, bồi dưỡng về lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ và kinh qua thực tiễn, lãnh đạo, quản lý ở cấp dưới. Để khi bố trí cán bộ vào chức danh quy hoạch, phải bảo đảm những đồng chí lần đầu được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý phải đủ tuổi công tác từ hai nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn một nhiệm kỳ (05 năm).
    Về cơ cấu độ tuổi, phải bảo đảm cơ cấu 03 độ tuổi; dãn cách giữa các độ tuổi là 05 năm. Cấp có thẩm quyền chỉ phê duyệt quy hoạch khi đáp ứng yêu cầu này.
    4. Quy hoạch đối với cán bộ đương chức
    Thống nhất thực hiện chủ trương quy hoạch cán bộ lên chức vụ cao hơn, không quy hoạch tái cử, tái bổ nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm khi xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ tới và các nhiệm tiếp theo, cũng như khi rà soát, bổ sung quy hoạch của nhiệm kỳ hiện tại. Các đồng chí đương nhiệm về nguyên tắc đã phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ đang đảm nhiệm, nếu có triển vọng phát triển thì đưa vào quy hoạch chức vụ cao hơn; nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện tiếp tục tái cử thì là nguồn đương nhiên để xem xét khi tiến hành công tác nhân sự của khóa mới./.