Qui chế quản lí học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú
[ Ngày đăng: 21/12/2009 1:37:06 SA, lượt xem: 3984 ]

Qui chế quản lí học sinh, sinh viên nội trú Ban hành theo Quyết định số 2137/GDĐT ngày 28/6/1997 và đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 41/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Qui chế quản lí học sinh, sinh viên ngoại trú Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 22 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.