[Hết hiệu lực] Giải pháp tạm thời để sử dụng Internet
[ Ngày đăng: 25/02/2006 9:28:04 SA, lượt xem: 1090 ]

Trong thời gian trước mắt (chờ cán bộ kĩ thuật cài đặt lại), để truy cập Internet từ các máy văn phòng trong trường, chúng ta có thể thực hiện như sau:

 1. Mở trình duyệt Internet Explorer

 2. Từ menu, chọn Tools | Internet Options...

 3. Trên hộp thoại Internet Options, Chọn tab Connections và kích nút LAN settings...

 4. Đánh dấu chọn ô Use a proxy server for your LAN (...) và nhập vào

  • Address: proxy1.qtttc.edu.vn

  • Port: 8080

  • Có thể chọn Bypass proxy server for local addresses

 5. Nhấn OK để đóng hộp thoại Local area network (LAN) settings

 6. Nhấn OK để đóng hộp thoại Internet Options

 7. Bạn đã sẵn sàng sử dụng Internet Explorer để mở các trang web bạn muốn

Tuy nhiên, trong lúc này, trang nội bộ của trường chúng ta không thể hiển thị. Nếu bạn truy cập vào địa chỉ http://www.qtttc.edu.vn, bạn sẽ thấy trang web cũ trước đây.

Để sử dụng lại trang nội bộ, bạn hãy thực hiện:

 1. Mở trình duyệt Internet Explorer

 2. Từ menu, chọn Tools | Internet Options...

 3. Trên hộp thoại Internet Options, Chọn tab Connections và kích nút LAN settings...

 4. Bỏ dấu dấu chọn ô Use a proxy server for your LAN (...)

 5. Nhấn OK để đóng hộp thoại Local area network (LAN) settings

 6. Nhấn OK để đóng hộp thoại Internet Options

Quản trị Hệ thống