Lịch công tác tuần 7/2009
[ Ngày đăng: 09/02/2009 8:17:45 SA, lượt xem: 2266 ]

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ Hai 09/02/2009
 • 8.30: Đón đoàn CB, GV trường Đại học Ramkhemheang Thái Lan.
  Tại G đường
  TP: BGH, Lãnh đạo các đơn vị
Thứ Ba 10/02/2009
 • 8.30: Lớp BDCBQL Mầm non tập trung.
  Tại Phòng F 205
Thứ Tư 11/02/2009
 • 14.00: Họp tiểu ban 2 xây dựng đề án phát triển nhà trường.
  Tại Phòng A203
Thứ Năm 12/02/2009
 • 7.30: Hội nghị sơ kết công tác tự đánh giá. Tại Giảng đường
  TP: Toàn thể CB,GV, CNV (trừ các đ/c có giờ dạy)
Thứ Sáu 13/02/2009
 • 14.00: Họp xây dựng tiêu chuẩn giờ dạy đối với giảng viên.
  Tại Phòng A203
  TP: BGH, Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc
   
Thứ Bảy 14/02/2009
Chủ nhật 15/02/2009