A A+

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường CĐSP năm học 2022-2023

Đăng ngày:5/10/2023 Lượt xem: 76

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Đăng ngày:3/10/2023 Lượt xem: 101

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2020 - 2021

Đăng ngày:10/10/2022 Lượt xem: 136

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGỮ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, NĂM HỌC 2021-2022

Đăng ngày:10/10/2022 Lượt xem: 149

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, NĂM HỌC 2021-2022

Đăng ngày:10/10/2022 Lượt xem: 143

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỰC TẾ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, NĂM HỌC 2021-2022

Đăng ngày:10/10/2022 Lượt xem: 142

THÔNG BÁO CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2021 - 2022

Đăng ngày:10/10/2022 Lượt xem: 138

BÁO CÁO KHẢO SÁT VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021

Đăng ngày:4/10/2022 Lượt xem: 239

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2021-2022

Đăng ngày:26/9/2022 Lượt xem: 159

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng Năm học 2021- 2022

Đăng ngày:26/9/2022 Lượt xem: 140

BÁO CÁOVỀ VIỆC KIỂM TRA THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021-2022

Đăng ngày:21/9/2022 Lượt xem: 172

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng Năm học 2020 - 2021

Đăng ngày:1/3/2022 Lượt xem: 257

Báo cáo việc thực hiện quy chế công khai năm học 2020-2021 và Kế hoạch thực hiện quy chế công khai năm học 2021-2022

Đăng ngày:17/12/2021 Lượt xem: 268

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC; TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM; TRUNG CẤP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2020 - 2021

Đăng ngày:21/10/2021 Lượt xem: 238

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2020

Đăng ngày:15/10/2021 Lượt xem: 369

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2020-2021

Đăng ngày:27/9/2021 Lượt xem: 291

Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2021-2022

Đăng ngày:27/9/2021 Lượt xem: 338

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2020

Đăng ngày:27/7/2021 Lượt xem: 454

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI VÀ SẢN PHẨM KHOA HỌC THAY THẾ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2019-2020

Đăng ngày:29/12/2020 Lượt xem: 732

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2019

Đăng ngày:29/12/2020 Lượt xem: 588

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng Năm học 2019 - 2020

Đăng ngày:28/12/2020 Lượt xem: 413

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019-2020

Đăng ngày:28/12/2020 Lượt xem: 404

Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2020-2021

Đăng ngày:17/12/2020 Lượt xem: 315

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018 - 2019

Đăng ngày:29/10/2019 Lượt xem: 753

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng Năm học 2018 - 2019

Đăng ngày:29/10/2019 Lượt xem: 697

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở Giáo dục đại học

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu (Biểu mẫu 20)

Đăng ngày:29/10/2019 Lượt xem: 672

Chương trình đào tạo ngành giáo dục tiểu học K23 và K24

Đăng ngày:25/10/2019 Lượt xem: 487

Chương trình đào tạo các khóa

Đăng ngày:25/10/2019 Lượt xem: 502

SỐ LIỆU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2017

Kết quả khảo sát Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy năm 2017 của Trường CĐSP Quảng Trị!

Đăng ngày:5/1/2019 Lượt xem: 632

Công khai các môn học của tường khóa học, chuyên ngành Năm học 2017 - 2018

Đăng ngày:25/10/2018 Lượt xem: 646

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng Năm học 2017 - 2018

Đăng ngày:25/10/2018 Lượt xem: 571

SỐ LIỆU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2016

Kết quả khảo sát Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy năm 2016 của Trường CĐSP Quảng Trị!

Đăng ngày:26/12/2017 Lượt xem: 754

Cam kết chất lượng đào tạo các lớp Cao đẳng chính quy và trung cấp chuyên nghiệp năm học 2017 - 2018

Đăng ngày:27/10/2017 Lượt xem: 636

Cam kết chất lượng đào tạo các lớp Cao đẳng chính quy và trung cấp chuyên nghiệp năm học 2017 - 2018

Đăng ngày:27/10/2017 Lượt xem: 596

Báo cáo công khai về đội ngũ nhà giáo, CBQL và nhân viên năm học 2017 - 2018

Đăng ngày:27/10/2017 Lượt xem: 739

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI KHẢO SÁT VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Xem Kế hoạch chi tiết tại đây!

Đăng ngày:18/8/2017 Lượt xem: 771

Công khai chất lượng đào tạo thực tế 2015-2016

Đăng ngày:18/10/2016 Lượt xem: 673

Cam kết chất lượng đào tạo các lớp Cao đẳng chính quy tuyển sinh năm học 2016 - 2017

Đăng ngày:17/10/2016 Lượt xem: 645

Báo cáo công khai chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     Số         /BC – CĐSP                                           Quảng Trị, ngày     tháng   năm 2014   Kính gửi:  Bộ Giáo dục và Đào tạo   ...

Đăng ngày:7/3/2014 Lượt xem: 1650

Cam kết đảm bảo chất lượng Đào tạo giai đoạn 2012-2015

Xin vui lòng xem nội dung ở File đính kèm

Đăng ngày:2/7/2013 Lượt xem: 1768

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo cao đẳng và trung cấp

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo cao đẳng và trung cấp đang thực hiện tại trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Đăng ngày:6/4/2011 Lượt xem: 2974

Tỷ lệ HS - SV tốt nghiệp năm 2008, 2009

* Năm 2008: Hệ đào tạo Số lượng Tốt nghiệp Xếp loại XS G K TBK TB SL % SL % SL % SL ...

Đăng ngày:2/3/2010 Lượt xem: 2800

Tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi tính đến 14/12/2009

Khối ngành sư phạm: 1163 SV/121 GV = 9,6 Khối ngành kỹ thuật - CNTT: 20 SV/13,8 GV = 1,5 Khối ngành Kinh tế -TC-Pháp luật: 45,5 SV/3,6 GV = 12,6 Khối ngành xã hội - nhân văn: 345,5 SV/31,3 GV = 11,0

Đăng ngày:2/3/2010 Lượt xem: 3187

Đang trực tuyến: 54
Tổng lượt truy cập: 7130092
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }