A A+
Nhiệm vụ chiến lược
[ Ngày đăng: 01/01/2005 12:00:00 SA, lượt xem: 9496 ]

  1. Đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

  2. Tiến hành nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo qui định của luật khoa học công nghệ, luật giáo dục và các qui định khác của pháp luật.

  3. Quản lí giảng viên, cán bộ, nhân viên, xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu tuổi và giới.

  4. Tuyển sinh và quản lí người học; phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong người học và trong đội ngũ cán bộ giảng viên của trường.

  5. Phối hợp với gia đình người học, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục.

  6. Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên, và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với nghề đào tạo và nhu cầu của xã hội.

  7. Quản lí, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo qui định của pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của phát luật.

 
Đang trực tuyến: 103
Tổng lượt truy cập: 7452125
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }