A A+
Lãnh đạo trường
[ Ngày đăng: 01/01/2005 12:00:00 SA, lượt xem: 15877 ]

 

Đồng chí Trương Đình Thăng

Bí thư Đảng bộ - Hiệu Trưởng

-      Phụ trách chung. Chủ tài khoản của đơn vị.

-      Chịu trách nhiệm xử lý văn bản hằng ngày.

-      Phụ trách công tác tổ chức, công tác kế hoạch – tài chính, cơ sở vật chất. Chủ tịch Hội đồng thi đua, Hội đồng kỷ luật.

-      Xây dựng kế hoạch hàng tháng, năm học.

-      Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Phòng TC-CT-CTSV, phòng KH-TC, phòng HCTH.

-      Thực hiện các nhiệm vụ theo điều lệ và luật định, các văn bản quy phạm hiện hành.

-      Sinh hoạt tại phòng TC-CT-CTSV.

         -      Phụ trách công tác bồi dưỡng và liên kết đào tạo; công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; công tác thanh tra, đảm bảo chất lượng, phòng chống tham nhũng. Chủ tịch hội đồng khoa học.

-      Phụ trách công tác đoàn thể, các hoạt động xã hội.

-      Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Khoa QLGD & LKĐT; các phòng: TTPC-BĐCL, QLNCKH & ĐN; trung tâm NN-TH, trung tâm HTHT & TV.

-      Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, báo cáo, tổng hợp và chịu trách nhiệm trước Q.Hiệu trưởng về công việc được phân công.

-      Thực hiện các công việc khác do Q.Hiệu trưởng phân công. Thừa uỷ quyền giải quyết một số công việc cụ thể khi Q.Hiệu trưởng đi vắng.

-      Thực hiện các nhiệm vụ theo điều lệ và luật định, các văn bản quy phạm hiện hành.

-      Sinh hoạt tại khoa QLGD và LKĐT. 


Đồng chí Lê Quốc Hải

Phó Hiệu trưởng 

-      Phụ trách công tác đào tạo, tuyển sinh, quản lý hoạt động dạy và học, thông tin và truyền thông. Chủ tịch Hội đồng chuyên môn. 

-      Phụ trách công tác quân sự, quốc phòng, an ninh; phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt...

-      Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo; các khoa: Tự nhiên, Xã hội, GDTH, AN-MT, GDMN, CNTT; các Tổ trực thuộc; TT CNTT &TT.

-      Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, báo cáo, tổng hợp và chịu trách nhiệm trước Q.Hiệu trưởng về công việc được phân công.

-      Thực hiện các công việc khác do Q.Hiệu trưởng phân công. Thừa uỷ quyền giải quyết một số công việc cụ thể khi Q.Hiệu trưởng đi vắng.

-      Thực hiện các nhiệm vụ theo điều lệ và luật định, các văn bản quy phạm hiện hành.

-      Sinh hoạt tại Phòng Đào tạo.

 
Đang trực tuyến: 83
Tổng lượt truy cập: 7183614
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }