A A+

Quy chế đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ Căn cứ Điều lệ Trường Cao đẳng, ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT-BGD&ĐT, ngày 28/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ba...

Đăng ngày:29/5/2010 Lượt xem: 3914

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày16 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đăng ngày:18/12/2009 Lượt xem: 3359

Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy Bban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đăng ngày:18/12/2009 Lượt xem: 3419

quy che

Đăng ngày:10/10/2007 Lượt xem: 1527

Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chính quy 40/2007

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ QUY CHẾ Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ G...

Đăng ngày:22/8/2007 Lượt xem: 4181

Đang trực tuyến: 103
Tổng lượt truy cập: 7570358
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }