A A+
Thu chi tài chính năm học 2009-2010
[ Ngày đăng: 02/03/2010 1:26:29 SA, lượt xem: 2831 ]

a. Học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học:

- Học phí: 1.566.955.000,đ

- Lệ phí thi: 207.784.000,đ

b. Các nguồn thu khác của trường:

- Thu từ hợp đồng liên kết đào tạo: 156.130.000,đ

- Các hoạt động khác (nội trú+Bếp ăn+ nhà xe): 569.594.086,đ

- Thu từ các hoạt động của trung tâm NN-TH: 31.600.000,đ

c. Ngân sách nhà nước cấp: 14.115.403.000,đ

- Chi thường xuyên sự nghiệp đào tạo: 8.261.403.000,đ

- Chi đầu tư, bồi dưỡng đội ngũ từ nguồn CTMTQG: 5.500.000.000,đ

- Chi nhiệm vụ đột xuất: 354.000.000,đ

d. Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, học bổng và trợ cấp

- Thực hiện chính sách miễm giảm học phí: mức giảm từ 10% đến 50% cho học sinh-sinh viên thuộc đối tượng chính sách (theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trường)

+ Số lượng: 208 HS-SV

+ Số tiền: 94.830.000,đ

- Chế độ học bổng: tổng số 210.000.000 đ/năm

+ Học bổng chính quy: (35% cấp bù miễn thu học phí),

Mức chi: Khá: 80.000đ/tháng/SV; Giỏi: 120.000đ/tháng/SV; Xuất sắc: 160.000đ/tháng/SV

+ Học bổng hệ thu học phí: (5% tổng thu học phí)

Mức chi theo mức thu học phí: Cao đẳng 240.000đ/tháng/SVXS;

Trung cấp: 180.000đ/tháng/SVXS

đ .Kết quả kiểm toán: Không có kiểm toán

e. Thu nhập bình quân/1 tháng của giảng viên; của cán bộ quản lý và của nhân viên phục vụ;

- Thu nhập bình quân của giảng viên: 3.276.222,đ/tháng

- Thu nhập bình quân của CBQL: 5.630.733,đ/tháng

- Thu nhập bình quân của nhân viên phục vụ: 1.904.070đ/tháng

 
Đang trực tuyến: 394
Tổng lượt truy cập: 7558275
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }