A A+
Danh sách công nhận tốt nghiệp tháng 6/2010
[ Ngày đăng: 16/07/2010 1:56:39 SA, lượt xem: 4823 ]

Cao đẳng ngành Sư phạm Âm nhạc

TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH Xếp hạng
Tốt nghiệp
1 Lê Thị Thuỳ Đông 11/01/1988 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
2 Lê Thị Hải 10/10/1987 Hải Lăng - Quảng Trị KHÁ
3 Hồ Thị Mỹ Hạnh 09/06/1989 Vĩnh Linh - Quảng Trị TB KHÁ
4 Nguyễn Hoàng Hạnh 22/02/1988 Đông Hà - Quảng Trị TB KHÁ
5 Mai Thị Thuý Hảo 05/02/1989 Đông Hà - Quảng Trị TB KHÁ
6 Bùi Thị Thuý Hằng 07/04/1988 Bến Hải – BTT KHÁ
7 Ngô Thị Thuý Hiền 28/10/1988 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
8 Nguyễn Hoàng 06/04/1989 Cam Lộ - Quảng Trị KHÁ
9 Lê Thị Hương 03/09/1987 Đông Hà – BTT KHÁ
10 Võ Thị Quỳnh Hương 05/10/1989 Triệu Phong - Quảng Trị GIỎI
11 Phạm Thị Thanh Huyền 15/10/1988 Triệu Hải – BTT TB KHÁ
12 Trần Thị Lan 06/02/1987 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
13 Trương Thị Mỹ Lệ 02/06/1989 Đông Hà - Quảng Trị TB KHÁ
14 Hoàng Thị Ngọc Minh 10/12/1987 Cam Lộ - Quảng Trị KHÁ
15 Nguyễn Thị My My 12/07/1988 Triệu Phong - Quảng Trị TB KHÁ
16 Trần Thị Năm 02/08/1985 Gio Linh - Quảng Trị TB KHÁ
17 Nguyễn Thị Nguyệt 23/02/1989 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
18 Nguyễn Thị Thảo Nhi 17/11/1988 Triệu Hải - Quảng Trị KHÁ
19 Hoàng Trần Phương Nhiên 25/02/1988 Đông Hà – BTT KHÁ
20 Lê Thị Trang Nhung 11/04/1987 Vĩnh Linh - Quảng Trị TB KHÁ
21 Nguyễn Duy Phát 10/06/1986 Hải Lăng - Quảng Trị TB KHÁ
22 Hoàng Thị Diệu Thuý 04/04/1989 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
23 Nguyễn Ngọc Tuấn 01/02/1986 Hải Lăng - Quảng Trị TB KHÁ
24 Nguyễn Thị Thu Thanh 08/08/1987 Hải Lăng - Quảng Trị TB KHÁ
25 Nguyễn Hữu Chung 20/03/1980 Đông Hà - BTT TB KHÁ

TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH Xếp hạng
Tốt nghiệp
1 Võ Sỹ Kim Anh 18/11/1988 Hải Lăng - Quảng Trị KHÁ
2 Hoàng Thị Ngọc Ánh 19/07/1988 Hương Điền – BTT KHÁ
3 Nguyễn Ngọc Châu 06/06/1976 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
4 Hoàng Mạnh Cường 06/05/1988 Đồng Hới – BTT KHÁ
5 Phan Minh Đức 08/04/1988 Hướng Hoá - Quảng Trị TB KHÁ
6 Mai Thanh Đức 13/10/1987 Gio Linh - Quảng Trị TB KHÁ
7 Dương Minh Hải 16/10/1985 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
8 Lê Duy Hoàng 22/02/1985 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
9 Nguyễn Thị Huyền 10/10/1988 Bố Trạch - Quảng Bình KHÁ
10 Hoàng Thị Thu Hường 23/10/1988 Bến Hải – BTT KHÁ
11 Lê Quang Lam 21/05/1988 Bến Hải – BTT KHÁ
12 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 21/02/1988 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
13 Đào Thị Liên 06/09/1985 Bến Hải – BTT TB KHÁ
14 Nguyễn Văn Lực 11/01/1988 Đông Hà - Quảng Trị TB KHÁ
15 Trần Thị Ngọc Mai 05/09/1989 Hương Phú - TTH GIỎI
16 Lê Thanh Mai 24/08/1988 Triệu Hải – BTT KHÁ
17 Lê Thị Mai 05/03/1988 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
18 Lê Thị An Nha 28/07/1988 Đông Hà – BTT TB KHÁ
19 Phạm Thị Cẩm Phượng 06/06/1985 Đông Hà – BTT KHÁ
20 Trần Thị Hoài Sương 30/04/1987 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
21 Phan Ngọc Tân 12/05/1987 Hướng Hoá - Quảng Trị KHÁ
22 Trần Thị Phương Thảo 02/10/1988 Hải Lăng - Quảng Trị KHÁ
23 Nguyễn Minh Tuấn 14/12/1988 Đông Hà – BTT KHÁ
24 Nguyễn Hoài 14/07/1988 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ

TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH Xếp hạng
Tốt nghiệp
1 Lê Thị Hoài An 20/03/1989 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
2 Võ Thị An 10/06/1989 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
3 Lê Thị Ngọc Ánh 15/10/1987 Hải Lăng - Quảng Trị TB KHÁ
4 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 30/10/1988 Hướng Hoá - Quảng Trị TB KHÁ
5 Nguyễn Viết Biên 25/03/1988 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
6 Lê Văn Bình 20/02/1989 Hải Lăng - Quảng Trị GIỎI
7 Lê Minh Cảm 24/11/1988 Triệu Hải – BTT TB KHÁ
8 Phạm Thị Yên Châu 07/11/1988 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
9 Phan Thị Minh Châu 26/03/1989 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
10 Phan Hùng Cường 03/05/1988 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
11 Cao Thị 22/02/1988 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
12 Nguyễn Thanh Hải 10/02/1989 Triệu Phong - Quảng Trị TB KHÁ
13 Trần Thị Hải 10/10/1987 Hướng Hoá - Quảng Trị KHÁ
14 Nguyễn Thị Hiền 20/01/1988 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
15 Nguyễn Thị Hiền 17/07/1988 Cam Lộ - Quảng Trị KHÁ
16 Trần Đức Hoài 10/02/1988 Triệu Hải – BTT TB KHÁ
17 Lê Văn Hưng 10/02/1987 TX NT Tân Nghĩa 2 KHÁ
18 Nguyễn Thị Mai Hương 10/04/1988 Bến Hải – Bình Trị Thiên TB KHÁ
19 Trần Thị Hoài Linh 05/03/1988 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
20 Lê Thị Kiều Loan 08/03/1989 Triệu Phong - Quảng Trị TB KHÁ
21 Võ Thị Lương 23/11/1988 Triệu Hải - Quảng Trị TB KHÁ
22 Lê Thị Cẩm Mỹ 15/04/1988 Lệ Ninh – Bình Trị Thiên KHÁ
23 Trần Lê Bảo Ngọc 19/04/1989 Kim Long - Huế KHÁ
24 Nguyễn Thị Phương Nhã 21/04/1989 Hải Lăng - Quảng Trị TB KHÁ
25 Tống Thị Diễm Phương 10/09/1989 Triệu Hải - Quảng Trị KHÁ
26 Hoàng Minh Tân 13/05/1988 Đông Hà – BTT TB KHÁ
27 Phan Ngọc Thành 03/11/1989 Vĩnh Linh - Quảng Trị TB KHÁ
28 Hoàng Thị Ngọc Thơ 20/01/1989 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
29 Nguyễn Thị Lệ Thu 25/02/1988 Hướng Hoá - Quảng Trị KHÁ
30 Nguyễn Thị Minh Thư 31/08/1989 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
31 Lê Thị Thuận 01/01/1989 Hải Lăng - Quảng Trị TB KHÁ
32 Võ Thị Thuý 04/05/1989 Triệu Hải - Quảng Trị KHÁ
33 Đặng Thị Diệu Trang 15/05/1988 TX Quảng Trị KHÁ
34 Phạm Thanh Trúc 24/01/1989 Bến Hải – Bình Trị Thiên KHÁ
35 Nguyễn Văn Trung 01/07/1988 Triệu Hải – BTT TB KHÁ
36 Lê Hữu Tuy 13/02/1989 Hải Lăng - Quảng Trị TB KHÁ
37 Trần Thị Tuyền 22/12/1987 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
38 Nguyễn Thị Ngọc Uyên 23/08/1986 Bến Hải – Bình Trị Thiên TB KHÁ
39 Nguyễn Thị Thuý Vân 10/02/1989 Triệu Hải – BTT KHÁ
40 Trương Thị Ái Vy 01/11/1988 Triệu Hải – BTT KHÁ

TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH Xếp hạng
Tốt nghiệp
1 Nguyễn Thị Tú Anh 16/03/1988 Đông Hà - BTT TB KHÁ
2 Hoàng Thị Kim Ánh 13/12/1989 Bình Long-Sông Bé KHÁ
3 Nguyễn Thị Chuyên 22/10/1988 Bến Hải - BTT KHÁ
4 Nguyễn Đức Công 10/01/1988 Triệu Phong - Quảng Trị TB KHÁ
5 Nguyễn Thị Cúc 06/10/1989 Vĩnh Linh - Quảng Trị TB KHÁ
6 Lê Thị Thanh 04/11/1989 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
7 Phan Đức Hoan 04/12/1987 Gio Linh - Quảng Trị TB KHÁ
8 Lê Đức Hùng 06/08/1988 Bệnh viện Triệu Hải TB KHÁ
9 Nguyễn Thị Thu Hương 25/10/1988 Hải Lăng - Quảng Trị TB KHÁ
10 Đoàn Thị Kim Liên 22/01/1988 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
11 Thái Văn Minh 12/12/1986 Cam Lộ - Quảng Trị KHÁ
12 Hồ Thị Tuyết Ngân 19/03/1989 Hướng Hóa - Quảng Trị TB KHÁ
13 Trương Thị Quỳnh Ngọc 01/11/1988 Đơn vị bộ đội K830 KHÁ
14 Lưu Thị Mỹ Nhung 20/06/1989 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
15 Nguyễn Quốc 18/12/1987 Gio Linh - Quảng Trị TB KHÁ
16 Lê Thị Ánh Sương 01/10/1989 Triệu Hải - Quảng Trị TB KHÁ
17 Trần Văn Tài 29/02/1988 Bến Hải - BTT TB KHÁ
18 Phạm Xuân Thành 01/01/1980 Bến Hải - BTT TB KHÁ
19 Nguyễn Thị Thu 27/11/1987 Hướng Hóa - Quảng Trị KHÁ
20 Võ Thị Hồng Thúy 30/10/1988 Hải Lăng - Quảng Trị KHÁ
21 Lê Thị Tình 16/07/1989 Hải Lăng - Quảng Trị KHÁ
22 Phan Thị Trang 06/08/1987 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
23 Lê Xuân Tự 15/09/1989 Bến Hải - BTT TB KHÁ
24 Hồ Quốc Tuấn 22/02/1989 Triệu Hải - BTT TB KHÁ
25 Trương Tuấn 22/07/1983 Triệu Hải - BTT TB KHÁ
26 Thái Quốc Việt 17/08/1989 Cam Lộ - Quảng Trị KHÁ
27 Hồ Ngọc Vinh 01/03/1988 Hải Lăng - Quảng Trị KHÁ
28 Nguyễn Thị Vy 30/03/1989 Cam Lộ - Quảng Trị KHÁ
29 Nguyễn Thị Thanh Xuân 18/11/1988 Hướng Hóa - Quảng Trị TB KHÁ

TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH Xếp hạng
Tốt nghiệp
1 Hoàng Tuấn Anh 01/01/1988 Đông Hà - Quảng Trị TB KHÁ
2 Võ Đức Đăng 05/08/1986 Triệu Hải - Quảng Trị TB KHÁ
3 Nguyễn Quốc Đạo 27/01/1988 Bến Hải – BTT TB KHÁ
4 Lê Thị Ngọc Diệp 11/10/1989 Cam Lộ - Quảng Trị KHÁ
5 Hồ Văn Đức 05/08/1987 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
6 Lê Thị Duyệt 06/12/1988 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
7 Hồ Ngọc Hải 01/10/1988 Hải Lăng - Quảng Trị TB KHÁ
8 Hồ Thị Hằng 02/03/1989 Bến Hải – BTT TB KHÁ
9 Phan Thị Mỹ Hạnh 10/10/1987 Triệu Hải – BTT TB KHÁ
10 Lê Minh Hậu 10/02/1987 Triệu Hải – BTT TB KHÁ
11 Trần Thị Thu Hiền 13/06/1989 Đông Hà - Quảng Trị TB KHÁ
12 Phạm Ngọc Lâm 01/10/1986 Triệu Phong - Quảng Trị TRUNG BÌNH
13 Tạ Thị Khánh Lan 01/10/1989 Cam Lộ - Quảng Trị TB KHÁ
14 Nguyễn Thị Lan 21/02/1989 Gio Linh - Quảng Trị TB KHÁ
15 Nguyễn Thị Linh 20/10/1988 Triệu Phong - Quảng Trị TB KHÁ
16 Lê Thị Loan 20/12/1988 Triệu Hải – BTT TB KHÁ
17 Nguyễn Thị Bích Lợi 14/12/1987 Cam Lộ - Quảng Trị TB KHÁ
18 Nguyễn Lương 22/05/1989 Đông Hà – BTT TB KHÁ
19 Nguyễn Thị Như Mỹ 01/06/1988 Đông Hà - Quảng Trị TB KHÁ
20 Nguyễn Thị Nguyệt 20/09/1989 Đông Hà - Quảng Trị TB KHÁ
21 Lê Thị Thanh Nhàn 26/08/1989 Triệu Phong - Quảng Trị TB KHÁ
22 Nguyễn Thị Vân Nhạn 17/06/1989 Hương Điền - TTH TB KHÁ
23 Nguyễn Thị Thúy Niềm 16/04/1989 Đông Hà - Quảng Trị TB KHÁ
24 Trần Thị Phượng 06/11/1988 Gio Linh - Quảng Trị TB KHÁ
25 Phan Thị Như Quỳnh 23/05/1987 Xuyên Mộc - Đồng Nai TB KHÁ
26 Lê Anh Sang 15/01/1985 Triệu Phong - Quảng Trị TB KHÁ
27 Lê Thanh Sang 20/08/1989 Triệu Hải - Quảng Trị KHÁ
28 Lê Minh Sơn 30/04/1989 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
29 Lê Hữu Tài 01/04/1989 Triệu Hải – BTT TRUNG BÌNH
30 Nguyễn Thị Ngọc Tần 09/07/1988 Triệu Hải – BTT TB KHÁ
31 Trần Thị Phương Thảo 16/05/1989 Hương Điền - TTH KHÁ
32 Nguyễn Thị Thảo 23/04/1986 Hải Lăng - Quảng Trị TB KHÁ
33 Nguyễn Trung Thảo 20/11/1988 Triệu Hải - Quảng Trị TB KHÁ
34 Hoàng Thị Thương 12/09/1987 Cam Lộ - Quảng Trị KHÁ
35 Hồ Thị Thuyền 12/04/1989 Gio Linh - Quảng Trị TB KHÁ
36 Võ Thị An 14/02/1988 Triệu Hải – BTT TB KHÁ
37 Trần Thị Trang 20/11/1989 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
38 Lê Thị Thu Tuyệt 14/03/1987 Hải Lăng - Quảng Trị TB KHÁ
39 Trương Công Vinh 05/04/1989 Triệu Phong - Quảng Trị TB KHÁ
40 Trần Thị Xuân 06/02/1988 Triệu Hải – BTT TB KHÁ
41 Bùi Thị Hải Yến 26/10/1989 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
42 Bùi Thị Yến 22/12/1988 Gio Linh - Quảng Trị TB KHÁ
43 Nguyễn Văn Tám 11/08/1985 Gio Linh - Quảng Trị TRUNG BÌNH

TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH Xếp hạng
Tốt nghiệp
1 Lê Thị Kim Anh 10/06/1987 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
2 Đào Thị Dũng Châu 10/02/1988 Triệu Hải – BTT KHÁ
3 Hoàng Thị Kim Chung 01/08/1988 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
4 Nguyễn Thị Diệu 17/04/1987 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
5 Lê Thị Thanh 24/11/1988 Bến Hải – BTT GIỎI
6 Trần Thị Thu 06/03/1988 Bến Hải – BTT KHÁ
7 Thái Hiền Hoà 10/10/1987 Đông Hà – Quảng Trị KHÁ
8 Nguyễn Thị Hướng 10/08/1987 Triệu Hải – BTT KHÁ
9 Hồ Thị Hường 10/10/1989 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
10 Nguyễn Thị Minh Lệ 01/10/1987 Gio Linh – Quảng Trị GIỎI
11 Nguyễn Thị Liên 13/11/1988 Bến Hải – BTT KHÁ
12 Phan Thị Liễu 15/05/1986 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
13 Phạm Thị Mỹ Linh 20/09/1988 Đông Hà – BTT KHÁ
14 Nguyễn Thị Loan 05/02/1987 Gio Linh – Quảng Trị KHÁ
15 Lê Thị Phương Mai 29/09/1987 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
16 Trần Thị Nga 13/01/1986 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
17 Nguyễn Thị Nguyệt 21/02/1988 Cam Lộ - Quảng Trị GIỎI
18 Trần Thị Ánh Nguyệt 21/05/1989 Bến Hải – BTT GIỎI
19 Lê Thị Thanh Nhàn 10/03/1988 Triệu Hải – BTT KHÁ
20 Nguyễn Thị Nhàn 21/07/1989 Đông Hà – Quảng Trị KHÁ
21 Nguyễn Thị Nhi 20/12/1987 Hải Lăng - Quảng Trị KHÁ
22 Nguyễn Thị Nhị 10/09/1987 Đông Hà – BTT KHÁ
23 Lê Thị Tuyết Nhung 21/02/1989 Triệu Hải – BTT KHÁ
24 Nguyễn Thị Hồng Phương 16/04/1988 Triệu Hải – BTT KHÁ
25 Trần Thị Phượng 11/11/1987 Bến Hải – BTT KHÁ
26 Trương Quốc Sao 19/01/1987 Gio Linh - Quảng Trị TB KHÁ
27 Sinh 08/04/1989 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
28 Nguyễn Thị Hà Thanh 16/07/1989 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
29 Nguyễn Thị Hồng Thơm 31/08/1989 Vĩnh Linh - Quảng Trị GIỎI
30 Phạm Thị Song Thương 02/05/1988 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
31 Bùi Thị Minh Thuỳ 22/10/1988 Bến Hải – BTT GIỎI
32 Phạm Thị Thanh Thuỷ 01/09/1984 Gio Linh – Quảng Trị GIỎI
33 Phan Thị Lệ Thuỷ 24/09/1989 Hải Lăng - Quảng Trị KHÁ
34 Võ Thanh Thuỷ 31/12/1988 Hướng Hoá - Quảng Trị KHÁ
35 Nguyễn Thị Tịnh 08/11/1988 Gio Linh – Quảng Trị KHÁ
36 Nguyễn Thị Trang 18/08/1986 Cam Lộ - Quảng Trị KHÁ
37 Nguyễn Thị Huyền Trang 27/06/1988 Triệu Hải – BTT KHÁ
38 Nguyễn Thị Trâm 04/10/1986 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
39 Nguyễn Quang Truyền 24/01/1985 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
40 Phạm Thị Vân 29/09/1987 Triệu Hải – BTT KHÁ
41 Lê Thị Bảo Yến 19/05/1988 Bến Hải – BTT KHÁ
42 Nguyễn Quang Dũng 02/07/1986 Đông Hà - Quảng Trị TB Khá

TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH Xếp hạng
Tốt nghiệp
1 Lê Thị Lan Anh 02/09/1989 Hải Lăng - Quảng Trị KHÁ
2 Lê Phương Bắc 16/04/1987 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
3 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 24/02/1988 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
4 Trần Quang Đạo 19/07/1987 Bình Trị Thiên TB KHÁ
5 Cao Thị Ngân 08/10/1988 Bến Hải - Bình Trị Thiên KHÁ
6 Nguyễn Thị Hạnh 17/03/1985 Bến Hải - Bình Trị Thiên KHÁ
7 Hồ Thị Thảo Hiền 01/01/1987 Hải Lăng - Quảng Trị KHÁ
8 Trần Thị Hiền 17/03/1988 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
9 Võ Thị Hiền 20/07/1989 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
10 Nguyễn Thị Hiếu 19/12/1987 Hướng Hoá - Quảng Trị KHÁ
11 Trần Thị Hiếu 13/04/1988 Cam Thành – Đông Hà KHÁ
12 Nguyễn Thị Hoa 08/09/1988 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
13 Trần Thị Hồng Hoa 01/05/1989 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
14 Hoàng Thị Huế 20/07/1988 Triệu Hải - BTT KHÁ
15 Nguyễn Thị Kim Huệ 18/04/1988 Bến Hải - Bình Trị Thiên KHÁ
16 Hoàng Thị Huyền 16/07/1986 Lệ Thuỷ - Quảng Bình KHÁ
17 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 02/05/1987 Triệu Hải - Quảng Trị KHÁ
18 Trần Thị Thu Huyền 11/11/1988 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
19 Trương Thị Hường 02/08/1988 Cam Lộ - Quảng Trị KHÁ
20 Trần Thị Mai Khuyên 30/11/1989 Vĩnh Linh - Quảng Trị GIỎI
21 Trần Thị Khuyến 28/03/1987 Đông Hà – BTT KHÁ
22 Dương Thị Thành 24/12/1987 Triệu Hải - BTT KHÁ
23 Nguyễn Thị Lệ 29/03/1989 Vĩnh Linh - Quảng Trị GIỎI
24 Nguyễn Thị Mai Liên 20/11/1988 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
25 Lê Thị Hồng Lĩnh 15/10/1987 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
26 Nguyễn Thị Ly 08/07/1987 Triệu Phong - Quảng Trị TB KHÁ
27 Trương Thị Ly 20/04/1988 Triệu Hải - BTT KHÁ
28 Nguyễn Viết Luân 28/05/1986 Bến Hải - Bình Trị Thiên TB KHÁ
29 Đinh Thị Lựu 27/04/1988 Minh Hoá - Quảng Bình KHÁ
30 Nguyễn Thị Thanh Nga 23/07/1988 Gio Linh - Quảng Trị GIỎI
31 Nguyễn Thị Lệ Ninh 03/10/1988 Hướng Hoá - Quảng Trị KHÁ
32 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 25/08/1989 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
33 Phạm Thị Hoài Nhớ 24/04/1988 Đông Hà – BTT TB KHÁ
34 Nguyễn Hữu Phúc 06/02/1988 Đông Hà - Quảng Trị TB KHÁ
35 Nguyễn Thị Phương 13/08/1987 Hải Lăng - Quảng Trị KHÁ
36 Trần Thị Phương 26/12/1985 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
37 Nguyễn Thị Phượng 05/10/1987 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
38 Nguyễn Đăng Quân 05/11/1989 Hướng Hoá - Quảng Trị KHÁ
39 Hồ Thị Ngọc Sương 03/01/1989 Hướng Hoá - Quảng Trị KHÁ
40 Võ Minh Sỹ 02/02/1989 Triệu Hải - BTT KHÁ
41 Nguyễn Thị Phương Thảo 06/06/1987 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
42 Nguyễn Thị Thảo 24/07/1987 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
43 Phạm Thị Hồng Thắm 20/06/1987 BV Hà Lan - Quảng Trị GIỎI
44 Nguyễn Thị Thê 10/08/1987 Triệu Hải - BTT GIỎI
45 Thái Thị Thời 26/06/1988 Cam Lộ - Quảng Trị KHÁ
46 Hồ Thị Thuỷ 20/01/1988 Bến Hải - Bình Trị Thiên KHÁ
47 Lê Thị Thuỷ 02/10/1989 Hướng Hoá – Quảng Trị KHÁ
48 Trương Thị Thanh Thuý 28/08/1987 Triệu Phong - Quảng Trị TB KHÁ
49 Lê Thị Thuý 02/02/1988 Hải Lăng - Quảng Trị KHÁ
50 Đào Thị Thu Thương 02/05/1988 Triệu Hải - BTT KHÁ
51 Nguyễn Thị Thương 21/11/1988 Bến Hải - Bình Trị Thiên GIỎI
52 Phạm Thị Hoài Thương 04/09/1989 Triệu Hải - Quảng Trị KHÁ
53 Lê Thị Quỳnh Trang 22/10/1986 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
54 Nguyễn Thị Châu Trinh 06/07/1988 Hải Lăng - Quảng Trị KHÁ
55 Nguyễn Thị Thanh Vân 24/07/1988 Triệu Hải - BTT KHÁ
56 Hoàng Thị Ngọc Yến 03/01/1988 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ

TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH Xếp hạng
Tốt nghiệp
1 Nguyễn Thị Kim Chi 19/07/1989 Hải Lăng - Quảng Trị KHÁ
2 Trần Thị Cẩm Giang 15/11/1989 Triệu Phong - Quảng Trị TB KHÁ
3 Phạm Thị Hải 10/06/1986 Đông Hà - Quảng Trị GIỎI
4 Hoàng Thị Hạnh 20/11/1988 Triệu Phong - Quảng Trị TB KHÁ
5 Trần Thị Hằng 01/03/1988 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
6 Trần Thị Hằng 20/07/1987 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
7 Nguyễn Thị Thu Hiền 18/04/1989 Hướng Hoá - Quảng Trị TB KHÁ
8 Trần Thị Mỹ Hoa 06/03/1989 Đông Hà - Quảng Trị TB KHÁ
9 Trần Thị Hoè 15/10/1988 Cam Lộ - Quảng Trị KHÁ
10 Nguyễn Thị Thanh Huệ 06/03/1985 Thừa Thiên Huế KHÁ
11 Trần Thị Thanh Hương 22/04/1989 Đông Hà – BTT GIỎI
12 Hoàng Thị Ngọc Huy 17/12/1988 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
13 Lê Thị Ngọc Liên 28/11/1988 Triệu Hải – BTT KHÁ
14 Tống Thị Thu Lộc 08/08/1988 Cam Lộ - Quảng Trị KHÁ
15 Lê Thị Lựu 26/11/1988 Gio Linh - Quảng Trị TB KHÁ
16 Hồ Thị Ly Ly 29/12/1988 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
17 Nguyễn Thị Mai 08/05/1988 Hướng Hoá - Quảng Trị TB KHÁ
18 Lê Thị Minh 20/06/1988 Vĩnh Linh - Quảng Trị GIỎI
19 Nguyễn Thị Ty Na 02/12/1986 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
20 Nguyễn Thị Nga 12/10/1986 Triệu Hải – BTT KHÁ
21 Nguyễn Thị Kim Ngọc 02/09/1988 Hương Thuỷ - TT Huế TB KHÁ
22 Phan Thị Nhung 06/06/1988 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
23 Lê Thị Thuỳ Nhung 22/08/1988 Bến Hải – BTT TB KHÁ
24 Đỗ Thị Minh Nhung 02/01/1989 Triệu Hải – BTT KHÁ
25 Hoàng Thị Kiều Oanh 18/08/1986 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
26 Trần Lan Phương 10/01/1988 Hướng Hoá - Quảng Trị KHÁ
27 Trần Thị Hoài Phương 06/04/1989 Gio Linh - Quảng Trị TB KHÁ
28 Phạm Thị Như Quy 20/10/1989 Hải Lăng - Quảng Trị KHÁ
29 Võ Thị Thu Thảo 26/08/1989 Hướng Hoá - Quảng Trị TB KHÁ
30 Nguyễn Thị Thuý 04/07/1988 Hải Lăng - Quảng Trị KHÁ
31 Lê Thị Thanh Tình 20/08/1987 Bến Hải – BTT KHÁ
32 Phan Thị Tuyết Trâm 20/12/1986 Triệu Hải – BTT KHÁ
33 Nguyễn Thị Trang 03/04/1989 Triệu Hải – BTT KHÁ
34 Nguyễn Thị Thu Trang 01/07/1988 Gio Linh - Quảng Trị TB KHÁ
35 Lê Thị Tuyết 01/10/1988 Hướng Hoá - Quảng Trị KHÁ
36 Lê Thị Xuân 15/11/1986 Triệu Thành - Tr.Phong TB KHÁ
37 Trần Thị Như Ý 25/09/1988 Thoại Sơn – An Giang TB KHÁ

TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH Xếp hạng
Tốt nghiệp
1 Nguyễn Đức Anh 22/01/1988 Hướng Hoá - Quảng Trị TB KHÁ
2 Trương Văn Anh 06/01/1987 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
3 Lê Hải Bằng 24/05/1987 Bến Hải – BTT TB KHÁ
4 Võ Thị Kim Cúc 22/02/1986 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
5 Nguyễn Đăng Danh 08/09/1988 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
6 Trần Thị Diệp 19/04/1988 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
7 Trần Thị Thuỳ Dung 28/07/1988 Hướng Hoá - Quảng Trị KHÁ
8 Văn Đình Dũng 26/12/1988 Triệu Hải – BTT KHÁ
9 Lê Thị 28/05/1988 Đông Hà – BTT GIỎI
10 Võ Thị 14/06/1989 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
11 Trần Thị Hằng 20/06/1988 Đông Hà – BTT KHÁ
12 Nguyễn Thị Hiền 01/01/1989 Hương Sơn – Hà Tĩnh KHÁ
13 Thái Minh Hiếu 30/06/1987 Bến Hải – BTT TB KHÁ
14 Trần Thị Thu Hoài 07/08/1987 Bến Hải – BTT GIỎI
15 Phan Văn Hưng 21/02/1987 Gio Linh - Quảng Trị TB KHÁ
16 Nguyễn Thị Hường 22/12/1987 Bến Hải – BTT KHÁ
17 Nguyễn Phi Khanh 16/02/1984 Triệu Phong - Quảng Trị TB KHÁ
18 Hoàng Thị Kiều 28/04/1988 Gio Linh - Quảng Trị TB KHÁ
19 Nguyễn Thị Kiều 04/10/1987 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
20 Nguyễn Thị Mỹ Lai 10/08/1986 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
21 Nguyễn Thị Lan 23/01/1988 Bến Hải – BTT KHÁ
22 Nguyễn Thị Loan 21/03/1988 Bến Hải – BTT KHÁ
23 Cao Thị Như Lộc 29/04/1988 Triệu Hải – BTT KHÁ
24 Nguyễn Thành Long 06/05/1988 Bến Hải – BTT TB KHÁ
25 Trần Văn Lương 08/05/1987 Bến Hải – BTT KHÁ
26 Nguyễn Thị Mãnh 02/01/1987 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
27 Bùi Thị Nguyệt 10/12/1988 Can Lộc – Hà Tĩnh KHÁ
28 Nguyễn Thị Bảo Nhi 04/01/1988 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
29 Trần Thị Tuyết Nhi 28/10/1988 Cam Lộ - Quảng Trị KHÁ
30 Phạm Thị Mỹ Nhung 20/07/1988 Đông Hà – BTT KHÁ
31 Nguyễn Thị Lan Phương 23/04/1989 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
32 Võ Văn Phương 18/07/1989 Triệu Hải - Quảng Trị KHÁ
33 Lê Thị Tám 25/05/1988 Bến Hải – BTT GIỎI
34 Hoàng Kim Thanh Tâm 25/06/1988 Đông Hà – BTT GIỎI
35 Nguyễn Thị Tâm 20/08/1988 Cam Lộ - Quảng Trị KHÁ
36 Võ Thị Thoả 01/10/1988 Triệu Hải – BTT KHÁ
37 Thái Thị Thắm 10/02/1989 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
38 Lê Thị Hồng Thơm 26/09/1988 Bến Hải – BTT KHÁ
39 Nguyễn Thị Hà Thu 28/08/1986 Triệu Phong - Quảng Trị TB KHÁ
40 Nguyễn Thị Thương 16/05/1988 Hải Lăng - Quảng Trị KHÁ
41 Nguyễn Thị Thuỳ 10/01/1989 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
42 Trần Ngọc Tiến 22/06/1987 Đông Hà – BTT KHÁ
43 Nguyễn Hữu Tịnh 20/09/1981 Triệu Phong - Quảng Trị TB KHÁ
44 Bùi Thị Trang 21/05/1988 Hướng Hoá – BTT KHÁ
45 Ngô Thị Hoài Yến 18/01/1987 Gio Linh - Quảng Trị TB KHÁ
46 Nguyễn Thị Thuý Nga 30/04/1987 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
47 Nguyễn Thị Ngọc Vân 07/07/1988 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ

TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH Xếp hạng
Tốt nghiệp
1 Nguyễn Thị Kim Anh 20/04/1987 Đông Hà - Quảng Trị TB KHÁ
2 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 09/05/1988 Hướng Hoá - Quảng Trị TB KHÁ
3 Lê Chí Công 30/10/1989 Gio Linh - Quảng Trị TB KHÁ
4 Nguyễn Thị Kim Cúc 12/02/1987 Cam Lộ - Quảng Trị TB KHÁ
5 Lê Thị Mỹ Dung 10/02/1988 Triệu Phong - Quảng Trị TB KHÁ
6 Phan Thị Mỹ Hạnh 20/06/1986 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
7 Nguyễn Thị Hiền 09/02/1988 Triệu Hải - BTT KHÁ
8 Lê Thị Hiếu 22/09/1989 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
9 Trần Thị Hoan 02/03/1988 Bến Hải - Bình Trị Thiên KHÁ
10 Lê Thị Thu Hương 02/02/1988 Đông Hà – BTT KHÁ
11 Nguyễn Thị Thanh Hương 28/08/1988 Đông Hà - Quảng Trị TB KHÁ
12 Lê Thị Ngọc Lan 15/02/1988 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
13 Bùi Anh Lạng 01/08/1988 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
14 Lê Thị Thuý Lành 01/10/1988 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
15 Phạm Thị Phương Liên 01/08/1989 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
16 Nguyễn Thị Thanh 18/02/1988 Đông Hà – BTT KHÁ
17 Lê Thị Mua 08/05/1988 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
18 Nguyễn Thị Bích Ngọc 06/09/1989 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
19 Nguyễn Thị Hà Nhân 02/05/1989 Triệu Hải - BTT KHÁ
20 Nguyễn Thị Quỳnh Như 06/07/1988 Triệu Phong - Quảng Trị TB KHÁ
21 Nguyễn Thị Minh Phương 02/09/1986 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
22 Trần Thị Phương 06/06/1989 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
23 Văn Thị Quyên 10/01/1987 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
24 Nguyễn Văn Tài 01/02/1986 Hải Lăng - Quảng Trị TB KHÁ
25 Lê Thị Tám 07/12/1987 Bến Hải - Bình Trị Thiên TB KHÁ
26 Nguyễn Đức Thắng 18/08/1986 Triệu Hải - BTT KHÁ
27 Lê Văn Thế 26/06/1989 Vĩnh Linh - Quảng Trị TB KHÁ
28 Hồ Thị Thiết 10/12/1989 Cam Lộ - Quảng Trị KHÁ
29 Trần Thị Thu Thuận 07/08/1988 Đông Hà – BTT TB KHÁ
30 Hồ Thị Thuỳ 16/08/1987 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
31 Nguyễn Thị Tố Thuyên 20/12/1987 Triệu Phong – Quảng Trị KHÁ
32 Lê Quang Trung 20/10/1986 Hải Lăng - Quảng Trị KHÁ
33 Phan Thị Vinh 10/06/1988 Hương Sơn – Hà Tĩnh KHÁ
34 Trần Văn Vĩnh 27/10/1988 Đông Hà – BTT KHÁ
35 Nguyễn Văn 16/08/1987 Cam Lộ - Quảng Trị KHÁ
36 Nguyễn Minh Châu 15/06/1987 Triệu Phong - Quảng Trị TB KHÁ

TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH Xếp hạng
Tốt nghiệp
1 Nguyễn Thị Minh Diệu 02/12/1989 Hải Lăng - Quảng Trị KHÁ
2 Ngô Thị Trà Giang 25/09/1989 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
3 Lê Thị Thu 08/05/1990 Cam Lộ - Quảng Trị KHÁ
4 Trần Thị 01/02/1988 Cam Lộ - Quảng Trị KHÁ
5 Võ Thị Hồng Hạnh 22/09/1987 Quảng Trị GIỎI
6 Nguyễn Thị Ánh Hồng 05/01/1990 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
7 Trịnh Thị Hồng 01/02/1989 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
8 Võ Thị Thu Hương 08/05/1990 Hải Lăng - Quảng Trị KHÁ
9 Trương Thị Thu Hường 10/12/1987 Gio Linh - Quảng Trị TB KHÁ
10 Mai Thị Lệ Huyền 26/07/1989 Triệu Phong - Quảng Trị TB KHÁ
11 Trương Thị Thuý Kiều 22/06/1989 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
12 Nguyễn Thị Lân 17/06/1989 Vĩnh Linh - Quảng Trị TB KHÁ
13 Lê Thị Linh 07/03/1990 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
14 Nguyễn Thị Lựu 17/09/1990 Triệu Phong - Quảng Trị TB KHÁ
15 Phan Thị Ánh Ngọc 22/04/1989 Gio Linh - Quảng Trị TB KHÁ
16 Lê Thị Nhàn 20/07/1988 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
17 Nguyễn Thị Kim Oanh 26/02/1989 Bến Hải - BTT KHÁ
18 Phạm Thị Ngọc Oanh 13/12/1990 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
19 Phan Thị Phượng 19/08/1990 Hải Lăng - Quảng Trị KHÁ
20 Phạm Thị Thu Sang 14/07/1990 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
21 Bùi Đình Sáng 19/05/1989 Gio Linh - Quảng Trị TB KHÁ
22 Nguyễn Thị Sương 12/01/1989 Nghĩa Đàn - Nghệ An TB KHÁ
23 Trịnh Thị Hồng Thắm 29/10/1990 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
24 Lê Thị Dạ Thu 01/10/1989 Bến Hải - BTT GIỎI
25 Hoàng Thị Lệ Thương 19/02/1988 Quỳ Hợp - Nghệ An TB KHÁ
26 Nguyễn Thị Thuý 10/10/1989 Triệu Phong - Quảng Trị TB KHÁ
27 Lê Tất Tuấn 02/11/1989 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
28 Nguyễn Thị Vân 23/04/1990 Gio Linh - Quảng Trị TB KHÁ
29 Trần Thị Hải Yến 02/09/1989 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ

TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH Xếp hạng
Tốt nghiệp
1 Chu Thị Thuỳ An 20/08/1990 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
2 Ngô Thị Cảnh 18/01/1988 Bến Hải - BTT GIỎI
3 Nguyễn Thị Linh Châu 28/09/1989 Gio Linh - Quảng Trị TB KHÁ
4 Hồ Thị Đa 11/06/1990 Hướng Hóa - Quảng Trị TB KHÁ
5 Hồ Căn Điêr 06/03/1987 Hướng Hoá - Quảng Trị TB KHÁ
6 Hoàng Thị Diệu 14/11/1984 Hải Lăng - Quảng Trị GIỎI
7 Nguyễn Thị Dung 30/03/1987 Gio Linh - Quảng Trị TB KHÁ
8 Trần Thị Ái Duyên 22/12/1984 Đakrông - Quảng Trị TB KHÁ
9 Lê Thị 05/11/1988 Bến Hải - BTT TB KHÁ
10 Nguyễn Thị Minh 03/08/1985 Hải Lăng - Quảng Trị TRUNG BÌNH
11 Hồ Thị Hạnh 19/08/1988 Đakrông - Quảng Trị KHÁ
12 Trần Thị Hiền 27/04/1988 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
13 Nguyễn Thị Huệ 11/04/1989 Cam Lộ - Quảng Trị TB KHÁ
14 Hồ Thị Khiếp 18/02/1990 Hướng Hóa - Quảng Trị TB KHÁ
15 Hồ Thị Lan 04/07/1984 Hướng Hoá - Quảng Trị TB KHÁ
16 Hồ Thị Làng 24/05/1982 Đakrông - Quảng Trị TB KHÁ
17 Trương Thị Lanh 17/10/1989 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
18 Hoàng Thị Diệu Lành 05/05/1990 Gio Linh - Quảng Trị TB KHÁ
19 Hồ Thị Xà Lắt 08/03/1986 Hướng Hoá - Quảng Trị TB KHÁ
20 Phạm Thị Liên 29/03/1988 Cam Lộ - Quảng Trị KHÁ
21 Trương Thị Mỹ Linh 04/10/1990 Hướng Hoá - Quảng Trị GIỎI
22 Võ Thị Loan 10/10/1987 Hải Lăng - Quảng Trị GIỎI
23 Văn Thị Hồng Loan 16/08/1989 Hải Lăng - Quảng Trị TB KHÁ
24 Nguyễn Thị Mai 23/10/1988 Vĩnh Linh - Quảng Trị TB KHÁ
25 Hoàng Thị Tuyết Minh 16/05/1989 Bến Hải - BTT KHÁ
26 Lê Thị Mừng 21/04/1989 Bến Hải - BTT KHÁ
27 Hoàng Thị Na 13/10/1987 Bến Hải - BTT KHÁ
28 Phạm Thị Nhân 17/10/1987 Hải Lăng - Quảng Trị TB KHÁ
29 Lê Thị Nhạn 03/01/1989 Đông Hà - BTT TRUNG BÌNH
30 Trần Thị Ái Nhi 26/06/1986 Bình Trị Thiên TRUNG BÌNH
31 Nguyễn T.Phương Nhung 02/04/1988 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
32 Lê Thị Kim Oanh 20/06/1990 Hải Lăng - Quảng Trị KHÁ
33 Trần Thị Quế 26/06/1986 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
34 Nguyễn Thế Quỳnh 05/09/1982 Gio Linh - Quảng Trị TB KHÁ
35 Hồ Thị Quýt 02/06/1986 Triệu Phong - Quảng Trị TB KHÁ
36 Nguyễn T.Hồng Sang 20/10/1988 Triệu Hải - Quảng Trị TB KHÁ
37 Trịnh Thị Tâm 23/05/1990 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
38 Phạm Thị Thanh Thanh 04/05/1988 Gio Linh - Quảng Trị TB KHÁ
39 Nguyễn Thị Thao 28/05/1990 Đông Hà - Quảng Trị GIỎI
40 Hồ Thị Thi 10/12/1982 Đakrông - Quảng Trị TRUNG BÌNH
41 Hoàng Thị Thu 02/08/1989 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
42 Hồ Thị Thanh Thương 12/12/1989 Hướng Hoá - Quảng Trị KHÁ
43 Lê Thị Thương 01/10/1987 Hướng Hoá - Quảng Trị TRUNG BÌNH
44 Trần Thị Thu Thuỷ 12/09/1990 BV Triệu Hải - Quảng Trị TB KHÁ
45 Mai Thị Thu Thuỷ 22/11/1987 Bến Hải - BTT KHÁ
46 Diệp Thị Tình 07/02/1989 Lệ Thuỷ - Quảng Bình TB KHÁ
47 Trần Thị Tờ 30/10/1984 Gio Linh - Quảng Trị TB KHÁ
48 Nguyễn Thị Trân 25/10/1985 Triệu Hải - BTT GIỎI
49 Trần Thị Huyền Trang 01/11/1989 Bến Hải - BTT TB KHÁ
50 Trần Thị Tuyết Trinh 27/04/1990 Trạm xá Phường I TRUNG BÌNH
51 Nguyễn Thị Trúc 07/12/1989 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
52 Nguyễn Thị Tùng 04/02/1985 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
53 Võ Thị Kim Anh 09/12/1985 Triệu Hải - BTT KHÁ
54 Hồ Thị Bích 01/02/1989 Triệu Phong - Quảng Trị TB KHÁ
55 Hồ Thị Cúc 09/06/1985 Hòn Đất - Kiên Giang TB KHÁ
56 Hồ Thị Giao 07/04/1986 Hướng Hoá - Quảng Trị TB KHÁ
57 Đoàn Thị Thu 23/07/1989 Quảng Trị TB KHÁ
58 Nguyễn Thị Thu 02/08/1990 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
59 Mai Thị Ngọc 02/12/1989 Quảng Trị KHÁ
60 Hồ Thị Hiếu 18/04/1989 Hướng Hoá - Quảng Trị TB KHÁ
61 Phạm Thị Thu Hoài 22/01/1990 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
62 Trương Thị Huệ 10/04/1989 Gio Linh - Quảng Trị TB KHÁ
63 Phạm Thị Hoài Hương 28/04/1990 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
64 Dương Thị Kim Liên 01/11/1989 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
65 Lê Thị Thu Liên 20/02/1990 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
66 Trần Thị Linh 26/02/1989 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
67 Ngô Thị Thanh Loan 26/08/1989 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
68 Nguyễn Thị 17/06/1990 Đông Hà - Quảng Trị TB KHÁ
69 Hoàng Thị Na 16/06/1990 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
70 Hồ Thị Thanh Nga 25/01/1989 Hướng Hoá - Quảng Trị KHÁ
71 Trịnh Thị Hương Nguyên 02/11/1990 Triệu Phong - Quảng Trị TB KHÁ
72 Trần Thị Hà Nhi 04/10/1989 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
73 Lê Thị Hà Nhi 25/06/1988 Bến Hải - BTT KHÁ
74 Đỗ Thị Phương Nhi 20/11/1990 Triệu Phong - Quảng Trị TRUNG BÌNH
75 Lê Thị Thuỳ Nhung 20/10/1989 Đông Hà - Quảng Trị TB KHÁ
76 Hồ Thị Nương 25/07/1987 Hướng Hoá - Quảng Trị TB KHÁ
77 Trần Thị Diễm Phương 16/02/1989 BV Hà Lan GIỎI
78 Phan Thị Hồng Sáu 25/04/1989 Vĩnh Linh - Quảng Trị TB KHÁ
79 Cao Thị Thu Sương 31/05/1988 BV Triệu Hải - Quảng Trị KHÁ
80 Hồ Thị Tâm 08/09/1977 Hướng Hoá - Quảng Trị TRUNG BÌNH
81 Nguyễn Thị Thanh 05/02/1989 Vĩnh Linh - Quảng Trị TB KHÁ
82 Đặng Thị Thao 29/12/1988 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
83 Nguyễn Hải Thu 26/07/1989 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
84 Lê Thị Hoài Thương 02/02/1989 Bến Hải - BTT KHÁ
85 Trần Thị Thanh Thương 09/06/1989 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
86 Trần Thị Thanh Thuý 13/03/1988 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
87 Trần Thị Thuỷ 13/05/1974 Gio Linh - Quảng Trị TB KHÁ
88 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 07/09/1990 Vĩnh Linh - Quảng Trị TB KHÁ
89 Võ Thị Thanh Trâm 16/09/1989 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
90 Khổng Thị Huyền Trang 18/06/1988 Bến Hải - BTT KHÁ
91 Nguyễn Thị Tỵ 19/08/1989 Hải Lăng - Quảng Trị KHÁ
92 Trần Thị Kim Vân 18/01/1989 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
93 Lê Thị Hải Vân 23/12/1988 Bến Hải - BTT TB KHÁ
94 Hồ Thị Xoan 02/07/1987 Hướng Hoá - Quảng Trị KHÁ
95 Nguyễn Thị Hải Yến 22/12/1986 Quảng Trị TB KHÁ
96 Hồ Thị Ngọc Yến 11/07/1988 Eakhal - Đắc Lắc GIỎI
97 Lê Thị Bằng 25/11/1989 Bến Hải - Quảng Trị GIỎI
98 Trần Thị 08/08/1986 Bến Hải - BTT KHÁ
99 Hồ Thị Công 13/02/1990 Hướng Hoá - Quảng Trị TB KHÁ
100 Hoàng Thị Cúc 22/09/1990 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
101 Hồ Thị É 12/04/1980 Hướng Hoá - Quảng Trị TRUNG BÌNH
102 Hồ Thị Gái 20/10/1988 Hướng Hoá - Quảng Trị TB KHÁ
103 Trần Thị 20/04/1986 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
104 Lê Thị Hằng 21/02/1984 Hải Lăng - Quảng Trị KHÁ
105 Nguyễn Thị Thúy Hằng 20/04/1988 Cam Lộ - Quảng Trị KHÁ
106 Nguyễn Thị Thu Hiền 25/10/1989 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
107 Lê Thị Hoà 26/07/1988 Triệu Phong - Quảng Trị TB KHÁ
108 Bùi Thị Hồng 19/11/1990 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
109 Hoàng Thị Kim Huệ 06/11/1990 Cam Lộ - Quảng Trị KHÁ
110 Lê Thị Hương 14/11/1988 Đông Hà - BTT GIỎI
111 Nguyễn Thị Huyền 01/06/1988 Triệu Hải - BTT TB KHÁ
112 Hồ Thị Khiết 26/04/1985 Triệu Phong - Quảng Trị TRUNG BÌNH
113 Lê Thị Lan 26/09/1989 Hải Xuân - Triệu Hải KHÁ
114 Hồ Thị Lan 20/08/1979 Hướng Hoá - Quảng Trị TB KHÁ
115 Trần Thị Liễu 03/02/1989 Vĩnh Linh - Quảng Trị GIỎI
116 Nguyễn Thị Ly 10/12/1988 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
117 Bùi Thị Khánh Ly 14/05/1989 Đông Hà - Quảng Trị TB KHÁ
118 Hồ Thị Lim 02/07/1989 Đakrông - Quảng Trị TRUNG BÌNH
119 Hồ Thị 30/05/1987 Hướng Hoá - Quảng Trị TB KHÁ
120 Nguyễn Thị Thanh Nga 20/02/1990 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
121 Hồ Thị Ngành 06/05/1985 Hướng Hoá - Quảng Trị TB KHÁ
122 Nguyễn Thị Nguyệt 01/06/1990 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
123 Mai Thị Nhi 19/07/1984 Hải Lăng - Quảng Trị GIỎI
124 Lê Thị Nhị 20/05/1989 Lệ Thuỷ - Quảng Bình KHÁ
125 Lê Thị Mỹ Nhung 04/08/1989 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
126 Hồ Thị Nhường 02/09/1987 Hướng Hoá - Quảng Trị TB KHÁ
127 Trần Thị Oanh 16/08/1987 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
128 Hồ Thị Phể 16/05/1984 Đakrông - Quảng Trị TB KHÁ
129 Hồ Thị Quỳnh 07/04/1989 Hướng Hoá - Quảng Trị TB KHÁ
130 Ngô Thị Sương 16/08/1986 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
131 Trần Thị Thanh 23/09/1989 Bến Hải - Quảng Trị KHÁ
132 Lê Thị Bích Thảo 16/04/1989 Gio Linh - Quảng Trị TB KHÁ
133 Nguyễn Thị Phương Thảo 26/07/1990 Triệu Phong - Quảng Trị TRUNG BÌNH
134 Lê Thị Hoài Thu 06/05/1990 Hải Lăng - Quảng Trị KHÁ
135 Nguyễn Thị Thương 25/09/1989 Triệu Phong - Quảng Trị TB KHÁ
136 Hoàng Thị Vân Thuỳ 24/07/1987 Bến Hải - BTT TB KHÁ
137 Nguyễn Thị Mỹ Trang 11/01/1989 Ba Lòng - Quảng Trị TB KHÁ
138 Dương Thị Ty 01/06/1989 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
139 Hoàng Thị Cẩm Vân 26/10/1989 Vĩnh Linh - Quảng Trị TB KHÁ
140 Lê Thị Vinh 30/08/1988 Triệu Hải - BTT TB KHÁ
141 Hồ Thị 18/08/1988 Đakrông - Quảng Trị TRUNG BÌNH
142 Nguyễn Thị Hoài Vui 12/09/1987 Bến Hải - BTT KHÁ
143 Hồ Thị Vưn 19/05/1990 Đakrông - Quảng Trị KHÁ
144 Hồ Thị Xay 12/04/1987 Hướng Hoá - Quảng Trị TB KHÁ
145 Hồ Thị Xuân 12/03/1989 Hướng Hoá - Quảng Trị TB KHÁ
146 Trần Thị Lệ Yên 10/11/1989 Hải Lăng - Quảng Trị TB KHÁ
147 Hồ Thị Chưn 10/05/1986 Đakrông - Quảng Trị TB KHÁ
148 Nguyễn Thị 06/04/1987 Bến Hải - BTT GIỎI
149 Lê Thị Thu 21/02/1990 Đông Hà - Quảng Trị TB KHÁ
150 Trần Thị Thuý 28/09/1990 Triệu Hải - Quảng Trị TB KHÁ
151 Phan Thị Hải 07/07/1990 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
152 Phạm Thị Hằng 19/02/1989 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
153 Nguyễn Thị Thu Hiền 01/01/1988 Triệu Phong - Quảng Trị TB KHÁ
154 Nguyễn Thị Hiền 30/12/1990 Đông Hà - Quảng Trị TB KHÁ
155 Hoàng Thị Hiếu 20/09/1990 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
156 Phạm Thị Hoài 11/12/1987 Đông Hà - Quảng Trị TB KHÁ
157 Hồ Thị Hơn 13/05/1988 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
158 Nguyễn Thị Diễm Hương 01/06/1990 BV Tỉnh Quảng Trị TRUNG BÌNH
159 Võ Thị Tuyết Huyền 05/10/1990 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
160 Hồ Thị Lang 29/08/1989 Đakrông - Quảng Trị TB KHÁ
161 Hồ Thị 09/06/1986 Đakrông - Quảng Trị TB KHÁ
162 Hoàng Thị Kim Liên 14/01/1988 Cam Lộ - Quảng Trị KHÁ
163 Nguyễn Thị Lợi 04/04/1988 Triệu Phong - Quảng Trị KHÁ
164 Lê Thị Luật 03/10/1986 Vĩnh Linh - Quảng Trị TB KHÁ
165 Đặng Thị Nga 26/07/1986 Triệu Phong - Quảng Trị TB KHÁ
166 Hồ Thị Nghiếu 08/08/1990 Hướng Hoá - Quảng Trị TB KHÁ
167 Phan Thị Bích Ngọc 01/09/1990 Đông Hà - Quảng Trị GIỎI
168 Trần Thị Như Ngọc 13/09/1990 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
169 Nguyễn Thị Nhạn 08/01/1989 Triệu Hải - BTT KHÁ
170 Hoàng Thị Thuỳ Nhung 10/04/1990 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
171 Lê Thị Nương 10/02/1989 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
172 Nguyễn Thị Kim Oanh 25/06/1990 Hướng Hoá - Quảng Trị TRUNG BÌNH
173 Hồ Thị Phòn 09/03/1989 Hướng Hoá - Quảng Trị KHÁ
174 Nguyễn Thị Phúc 05/02/1989 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
175 Hồ Thị Căn Pưng 20/06/1986 Hướng Hoá - Quảng Trị TB KHÁ
176 Hồ Thị Ram 24/06/1983 Đakrông - Quảng Trị TB KHÁ
177 Nguyễn Thị Phúc Sinh 01/09/1990 Hải Lăng - Quảng Trị TB KHÁ
178 Hồ Thị Sử 05/07/1988 Hướng Hoá - Quảng Trị KHÁ
179 Phan Thị Hồng Thắm 02/02/1989 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
180 Trịnh Thị Hương Thảo 19/11/1986 Triệu Phong - Quảng Trị TRUNG BÌNH
181 Trương Thị Thảo 06/10/1989 Lệ Thuỷ - Quảng Bình KHÁ
182 Hồ Thị Thép 11/11/1987 Đakrông - Quảng Trị TB KHÁ
183 Hồ Thị Thu 10/05/1979 Vĩnh Linh - Quảng Trị TB KHÁ
184 Lê Thị Thuỳ 16/06/1990 Quảng Điền - TT Huế KHÁ
185 Lê Thị Thuỷ 28/07/1987 Cam Lộ - Quảng Trị TB KHÁ
186 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 07/03/1989 Đông Hà - Quảng Trị KHÁ
187 Nguyễn Thị Tiềm 13/05/1989 Gio Linh - Quảng Trị KHÁ
188 Lê Thị Tình 10/02/1988 Bến Hải - BTT GIỎI
189 Trần Thị Huyền Trang 13/11/1989 Hải Lăng - Quảng Trị KHÁ
190 Trương Thị Trang 06/06/1987 Bến Hải - BTT TB KHÁ
191 Nguyễn Thị Kim Trúc 22/03/1988 Gio Linh - Quảng Trị TB KHÁ
192 Lê Thị Cẩm Vân 01/12/1990 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
193 Nguyễn Thị Mỹ Vân 11/11/1989 Vĩnh Linh - Quảng Trị KHÁ
194 Trần Thị Kim Yến 16/11/1988 Triệu Phong - Quảng Trị GIỎI

TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH Xếp hạng
Tốt nghiệp
1 Nguyễn Thị Xuân Vinh 12/09/1985 Triệu Phong - Quảng Trị TRUNG BÌNH

 
Đang trực tuyến: 1544
Tổng lượt truy cập: 7403949
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }