A A+
ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG THỜI GIAN TỚI
[ Ngày đăng: 20/05/2020 16:07:37, lượt xem: 155 ]

 

Nguyễn Thị Thanh Hải - Chi bộ TH II

Nói về tầm quan trọng đặc biệt của tổ chức cơ sở đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Người còn nhấn mạnh: “Đối với Đảng ta, xây dựng chi bộ cho tốt, cho vững mạnh là một việc vô cùng quan trọng”.Trong quá trình xây dựng Đảng và lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng

Với vị trí là nền tảng của Đảng, tổ chức cơ sở đảngcó vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự vững mạnh và năng lực lãnh đạo của Đảng. Bởi đây là nơi trực tiếp thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cơ sở đồng thời là nơi kiểm nghiệm và góp phần quan trọng vào việc hình thành, phát triển đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thông qua những kinh nghiệm phong phú của đội ngũ đảng viên và quần chúng Nhân dân.

 

  

Đại hội Chi bộ Tổng hợp II

Vì vậy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng là vấn đề có tính quy luật, là yêu cầu tất yếu khách quan trong công tác xây dựng Đảng, là cơ sở vững chắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cách mạng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên làm cho Đảng xứng đáng là người lãnh đạo, người “đầy tớ” thật trung thành của Nhân dân.

Sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng được biểu hiện trước hết ở trình độ giác ngộ cao, bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi biến động của tình hình chính trị - xã hội; đó là khả năng khắc phục những biểu hiện tiêu cực, sai trái, những hạn chế, khuyết điểm của chính tổ chức cơ sở đảng và của cơ quan, đơn vị; đó là sự nhạy bén về chính trị và kiên quyết đấu tranh chống lại những quan điểm, hành động thù địch, ngăn chặn tác động tiêu cực từ bên ngoài đối với cấp ủy, đảng viên. Sức chiến đấu còn thể hiện ở việc ủng hộ cái đúng, cái mới, cái tiến bộ, bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, sự nghiệp đổi mới đất nước; thể hiện ở sự đoàn kết, kỷ luật nghiêm và chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; thể hiện ở tính tiên phong gương mẫu, ý chí quyết tâm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ “ đảng viên đi trước , làng nước theo sau”, “ lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau thiên hạ”...

            Để đáp ứng được vị trí , vai trò và tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng, trong những năm qua, Đảng ta đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đã đạt được những kết quả quan trọng như:

Phương thức lãnh đạo của đảng ở cơ sở tiếp tục được đổi mới; các cấp ủy thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế làm việc để thống nhất lãnh đạo, điều hành các hoạt động trên mọi lĩnh vực; các nghị quyết được ban hành có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và có tính khả thi cao; việc xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã đem lại kết quả tích cực; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ cơ sở thường xuyên được chăm lo, đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở được trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa; năng lực, trình độ lý luận và thực tiễn của cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở được nâng lên rõ rệt, có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy có nhiều chuyển biến, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

 Chi ủy Chi bộ Tổng hợp II nhiệm kỳ 2020-2022

Công tác phát triển đảng viên mới, củng cố tổ chức đảng được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo; Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém như: Một số tổ chức cơ sở đảng chưa nhận thức đầy đủ và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, thậm chí có nơi còn xem nhẹ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, khả năng nhận thức, vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của cấp ủy cấp trên ở một số tổ chức cơ sở đảng còn yếu. Một số cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị chưa vững vàng, chưa thực sự tiên phong, gương mẫu; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn hạn chế. Năng lực, trình độ của một số cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nội dung, chế độ sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ có nơi còn chậm được đổi mới.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng cơ bản nổi lên là: Một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa quán triệt sâu sắc, toàn diện về vai trò, vị trí của tổ chức cơ sở đảng cũng như yêu cầu cấp bách phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong công tác tự phê bình và phê bình vẫn còn tình trạng nể nang, dĩ hòa vi quý, ngại va chạm, ngại đấu tranh. Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của một số tổ chức cơ sở đảng chưa cụ thể, thiếu tính khả thi, chưa sát tình hình thực tế địa phương, đơn vị; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cấp ủy chưa được quan tâm đúng mức; công tác kiểm tra, giám sát có thời điểm chưa được coi trọng, thiếu quyết liệt; chưa xử lý kịp thời cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong thời gian tới để củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu tình hình mới, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp cụ thể khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá X; lưu ý tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất,  tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức chỉ có thể đạt được kết quả cao khi có sự thống nhất trong nhận thức của cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên

Thứ hai, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề xây dựng Đảng về đạo đức gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, thực sự tiên phong, gương mẫu và có dũng khí trong đấu tranh tự phê bình và phê bình.

Thứ ba, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy, chi bộThường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, yêu cầu, nguyên tắc tập trung dân chủ trong tình hình mới; đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ. Tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa, quy chế hóa nguyên tắc tập trung dân chủ cho từng lĩnh vực, từng mặt công tác xây dựng Đảng. Mở rộng dân chủ, đi đôi với củng cố, tăng cường kỷ cương, kỷ luật; xây dựng các thiết chế, cơ chế phát huy dân chủ, bảo đảm thực hiện các quyền của đảng viên, nhất là quyền được thảo luận, chấp vấn, phê bình, thông tin, bảo lưu ý kiến. Thực hiện nghiêm chế độ tập thể lãnh đạo đi đôi với cá nhân phụ trách; thể chế hóa thành các quy chế, quy định cụ thể về tổ chức, lề lối làm việc, trách nhiệm của tập thể, cá nhân để vừa giữ vững lãnh đạo tập thể, vừa phát huy mạnh mẽ trách nhiệm cá nhân; trong đó, phải quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở. Rà soát, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ tiếp theo; xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên, bí thư cấp ủy và cán bộ được quy hoạch. Kịp thời kiện toàn cấp ủy, bí thư cấp ủy cơ sở; thực hiện nghiêm chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ở những nơi đủ điều kiện. Lựa chọn, giới thiệu đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín để nhân dân bầu làm trưởng thôn, bản, tổ dân phố, sau đó tiến hành kiện toàn chi ủy, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, tổ dân phố. Thực hiện tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở gắn với việc khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Thứ năm, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, trọng tâm là nâng cao chất lượng ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch công tác hằng năm của cấp ủy. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình, nhất là ở các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và các loại hình doanh nghiệp. Thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm nghiêm túc, thực chất, cấp ủy, bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm về mọi mặt công tác tại cơ sở; nếu địa phương, cơ quan, đơn vị xảy ra tham nhũng, tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ hoặc mất ổn định chính trị thì cấp ủy, bí thư cấp ủy phải bị xem xét xử lý kỷ luật.

Thứ sáu, tổ chức cơ sở đảng phải coi trọng công tác dân vận; nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân, nhất là ở những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự; khi có nảy sinh tình huống phức tạp về trật tự, an ninh, có biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục, xử lý kịp thời nhằm ổn định tình hình ngay từ cơ sở. Thực hiện nền nếp việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp định kỳ đối thoại, tiếp xúc với đảng viên, nhân dân; cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện tốt việc giải quyết đơn, thư phản ánh của nhân dân đối với tổ chức đảng, đảng viên theo quy định.

Trên đây là một số giải pháp cơ bản góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của  cáctổ chức cơ sở đảng .Phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, bám sát những nhiệm vụ, giải pháp nêu trên công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng sẽ có bước phát triển mới, tạo tiền đề, cơ sở vững chắc cho xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ trong thời gian tới.

                                                                             Quảng Trị, tháng 5/2020

 
Đang trực tuyến: 127
Tổng lượt truy cập: 4693323
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }