A A+
HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
[ Ngày đăng: 05/05/2022 09:02:32, lượt xem: 590 ]

 Lương Thị Tố Uyên

                                                         Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, của Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về việc triển khai, quán triệt chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mớ sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững”, Đảng ủy trường CĐSP Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị trong toàn Đảng bộ

            Việc triển khai, quán triệt chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mớ sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững”nhằm mục đích  giúp các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động trong Đảng bộ nghiên cứu, học tập, nắm vững nội dung chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ ChíMinh về trách nhiệm nêu gương; đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường,khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triểnnhanh, bền vững”; cụ thể hóa các nội dung chuyên đề phù hợp với tình hình,nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ, đơn vị, và chức trách, nhiệm vụ của cá nhân trong năm 2022.  Đồng thời tiếp tục đưa nội dung học tập, làm theo Bác vào các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ và  thông qua việc học tập, quán triệt các nội dung chuyên đề góp phần bồi đắp, khơi dậy mạnh mẽ tinhthần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no,hạnh phúc, đưa Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững                   

          Đảng ủy nhà trường yêu cầu các cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đơn vị,; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, triệt để khắc phục bệnh hìnhthức, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và nêugương của cán bộ, đảng viên, CCVC, nhất là người đứng đầu; Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp uỷ, đơn vị, đoàn thể trong việc học tập và quán triệt.

          Thực hiện hướng dẫn số 31/HD-ĐUK ngày 14/4/2022 của Đảng ủy Khôi cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh về việc học tập và triển khai chuyên đề năm 2022, Đảng ủy trường CĐSP Quảng Trị ban hành Kế hoạch và yên cầu các Chi bộ xây dựng kế hoạch cụ thể của mình nhằm triển khai nội dung chuyên đề và tăng cường các hình thức tuyên truyền hướng đến việc đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả của chuyên đề.

          Lồng ghép với các nội dung trong đợt sinh hoạt chính trị, chuyên môn năm học 2021-2022, sáng ngày 29/4/2022, tại Giảng đường Đa năng, BTV đảng ủy đã tổ chức quán triệt nội dung chuyên đề đến toàn thể cán bộ, đảng viên,CCVC và người lao động trong toàn trường, gắn với kế hoạch
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; các Quy định về trách nhiệmnêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; Kết luận số 21-KL/TWcủa Hội nghị TW4 khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thốngchính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái vềtư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””. Đồng thời hướng dẫn  các chi bộ thảo luận xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộcsống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triển chú ý tính liên tục, kế thừacác giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay.

          Cấp ủy các Chi bộ sẽ tổ chức cho đảng viên xây dựng kế hoạch các nhân và ký cam kết trên cơ sở bám sát với chức năng, nhiệm vụ được giao theo Công văn số 259-CV/ĐUK, ngày 04/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối “về việc gợi ý một số nội dung đăng ký cam kết nêu gương của cán bộ, đảng viên năm 2022”.

           Một số hình ảnh tại Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề

    

 Đông Hà, tháng 5 năm 2022

 

 
Đang trực tuyến: 104
Tổng lượt truy cập: 7452752
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }