A A+
Kết quả tốt nghiệp năm 2006: Trung cấp SP Mầm non K9
[ Ngày đăng: 07/06/2006 1:21:37 SA, lượt xem: 3021 ]

TT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH TBC
TK
XLHL
TK
TT
TN
Điểm thi TN TBC
TN
KQ XLTN
TH C.trị TLGD
1 31 Lê Thị Ngọc Anh 06/04/1985 7,4 Khá 8,4 7 7,5 8,5 7,7 Đ Khá
2 32 Hồ Thị Thanh Bình 16/01/1986 6,4 TB 8,1 7 7,5 6 6,8 Đ TB
3 33 Hồ Thị Phương Chung 20/10/1985 7,0 TB 8,6 7,5 8 8 7,8 Đ TB
4 34 Bùi Thị Dương 16/03/1981 6,3 TB 8,5 6,5 7,5 7,5 7,2 Đ TB
5 35 Đinh Thị Thùy Dương 28/06/1984 6,7 TB 8,1 6 8 7,5 7,2 Đ TB
6 36 Nguyễn Thị Cẩm Giang 10/10/1985 7,0 TB 9,2 7 5,5 8 6,8 Đ TB
7 37 Nguyễn Thị 04/03/1983 7,2 Khá 8,5 7,5 8 9 8,2 Đ Khá
8 38 Trần Thị Hải 12/02/1985 7,2 Khá 9,0 8 6,5 7 7,2 Đ Khá
9 39 Hoàng Thị Hằng 20/02/1984 7,4 Khá 9,1 8 8,5 7 7,8 Đ Khá
10 40 Trương Thị Ngọc Hân 09/07/1982 6,4 TB 8,8 8 7 5,5 6,8 Đ TB
11 41 Hồ Thị Hồng Hoá 03/10/1981 5,9 TB 7,2 6 6,5 5 5,8 Đ TB
12 42 Hồ Thị La Hơi 08/05/1981 5,8 TB 8,0 7 5 5 5,7 Đ TB
13 43 Hồ Thị Hôm 17/10/1984 6,6 TB 8,0 7 6 5 6,0 Đ TB
14 44 Phan Thị Bích Huệ 26/06/1984 6,9 TB 8,8 7 7 6 6,7 Đ TB
15 45 Lê Thị Mỹ Hương 01/12/1984 6,9 TB 8,9 7,5 7 7,5 7,3 Đ TB
16 46 Lê Thị Xuân Hương 14/08/1985 6,8 TB 8,5 8 7,5 8,5 8,0 Đ Khá
17 47 Võ Thị Mỹ Hương 14/06/1984 6,6 TB 8,5 7 6 7 6,7 Đ TB
18 48 Tri Thị Hường 09/10/1976 6,7 TB 7,7 6 7,5 7 6,8 Đ TB
19 49

Nguyễn Thị Thanh

Huyền 01/11/1986 6,8 TB 8,6 7,5 7 8,5 7,7 Đ TB
20 50 Hồ Thị Lài 19/10/1985 6,6 TB 8,5 7 7 7 7,0 Đ TB
21 51

Hoàng Thị Phương

Lan 25/01/1986 7,0 Khá 8,7 7 7,5 7 7,2 Đ Khá
22 52 Lê Thị Mai Liên 30/08/1986 7,9 Khá 9,0 8 6,5 7 7,2 Đ Khá
23 53 Hồ Thị Loan 08/09/1984 6,4 TB 8,1 6,5 7,5 5,5 6,5 Đ TB
24 54 Nguyễn Thị Thuý Loan 20/07/1985 6,8 TB 8,7 7 6 7,5 6,8 Đ TB
25 55 Trần Thị Mận 16/06/1980 7,2 Khá 9,5 8 7,5 9,5 8,3 Đ Khá
26 56 Lê Thị Ngọc Minh 01/09/1984 7,1 Khá 8,7 8 8 8 8,0 Đ Khá
27 57 Bùi Thị Nở 17/11/1985 6,9 TB 8,0 7 5 7 6,3 Đ TB
28 58 Hồ Thị Nga 10/02/1983 6,3 TB 7,6 6,5 7,5 7 7,0 Đ TB
29 59 Hồ Thị Nghĩa 09/07/1982 5,9 TB 8,5 7 6 6 6,3 Đ TB
30 60 Võ Thị

Nhung

28/07/1984 6,6 TB 7,8 7,5 8 8 7,8 Đ TB
31 61 Đoàn Thị Thùy

Nhung

01/05/1986 7,7 Khá 8,9 7 8 7,5 7,5 Đ Khá
32 62 Lê Thị Mỹ

Nhung

05/05/1984 7,2 Khá 8,4 7,5 8 8,5 8,0 Đ Khá
33 63

Nguyễn Thị Ngọc

Oanh 07/02/1985 7,5 Khá 9,4 9 6 6,5 7,2 Đ Khá
34 64 Trần Thị Phương 18/04/1986 7,6 Khá 9,4 7 8,5 8 7,8 Đ Khá
35 65 Hồ Thị Quế 12/12/1984 6,0 TB 7,6 7 5 6,5 6,2 Đ TB
36 66 Trương Thị Lệ

Quyên

02/07/1984 7,1 TB 9,0 6,5 5 6 5,8 Đ TB
37 67 Cao Thị Tươi 20/07/1980 6,0 TB 8,4 7 2 5,5 4,8 H
38 68 Hồ Thị Tâm 08/04/1986 6,8 TB 7,9 7 8 5 6,7 Đ TB
39 69 Lê Thị Minh Thanh 13/06/1985 6,8 TB 8,8 7 7,5 7 7,2 Đ TB
40 70 Trần Thị Thạch 02/01/1985 6,6 TB 8,4 8 8,5 8 8,2 Đ Khá
41 71 Hồ Thị Thảo 07/09/1983 6,0 TB 7,8 7 5,5 5 5,8 Đ TB
42 72 Lê Thị Phương Thảo 20/07/1983 6,6 TB 8,2 7,5 7,5 8 7,7 Đ TB
43 73 Hồ Thị Hồng Thuyền 14/06/1983 6,4 TB 7,9 7 6,5 6,5 6,7 Đ TB
44 75 Hồ Thị Hải Vân 10/05/1984 6,4 TB 7,4 7 6,5 7 6,8 Đ TB
45 76 Hồ Nữ Tường Vi 21/08/1986 8,0 Giỏi 9,0 9 9 9 9,0 Đ Giỏi
46 77 Phan Thị Vui 24/11/1984 6,9 TB 8,5 7 8,5 8 7,8 Đ TB
47 78 Hồ Thị Vứi 22/07/1983 6,2 TB 7,7 7 7 5,5 6,5 Đ TB
48 79 Hồ Thị Vương 15/05/1983 6,5 TB 8,5 8 7,5 8,5 8,0 Đ Khá

 
Đang trực tuyến: 1599
Tổng lượt truy cập: 7404020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }