A A+
Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 - 2015
[ Ngày đăng: 19/09/2014 9:45:19 SA, lượt xem: 3071 ]

 UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ

Số: 200/ CĐSP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 09 tháng 9 năm 2014

           NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2014 – 2015

CỦA TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ

I. Căn cứ:

Luật Giáo dục sửa đổi năm 2009;

  Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Chiến lược phát triển giáo dục 2012-2020; Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của BCHTW Đảng, Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

 Kế hoạch hành động của Ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế ban hành kèm theo Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT.

 Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế ngày 23/7/2014.

 Chương trình hành động kèm theo Quyết định số 1666/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011- 2016 thực hiện nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 7/3/2012 của Chính phủ.   

 Công văn số 3008/CT-BGDĐT ngày 18/8/2014 của BGD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014- 2015.

Công văn số 4734/ BGDĐT-GDCN ngày 29/8/2014 của BGD&ĐT về hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm đối với giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014- 2015.

 Công văn số 4015/BGDĐT-CTHSSV ngày 31/7/2014 của BGD&ĐT về việc Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TCCN năm học 2014 – 2015; Công văn số 4753/ BGDĐT-CTHSSV ngày 04/9/2014 của BGD&ĐT về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục cho HSSV.

Các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của của Đảng, Nhà nước, ngành, liên ngành có liên quan đến giáo dục đào tạo và thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với các trường đại học-cao đẳng.

 Những kết quả đã đạt được trong năm học 2013-2014, căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường.

II. Những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014- 2015:

2.1.Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, đổi mới công tác quản lý giáo dục

Quán triệt và triển khai Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của Ngành Giáo dục, Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Xây dựng kế hoạch hành động thực hiện các Chương trình hành động đó; Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 1666/QĐ-BGDĐT của BGD&ĐT giai đoạn 2011- 2016 để thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP về nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ và kinh tế tri thức trong nhà trường. Thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, dân chủ hoá, xã hội hoá và hội nhập quốc tế. Xây dựng và triển khai chương trình hành động của nhà trường thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 theo quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Đề án quy hoạch tổng thể phát triển nhà trường giai đoạn 2012-2015 tầm nhìn đến 2020 theo phê duyệt của UBND Tỉnh Quảng Trị.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong nhà trường như quy chế, quy định trong các lĩnh vực hoạt động, làm cơ sơ thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong nhà trường.

Phát huy kết quả của việc thực hiện Chỉ thị 296 của Thủ tướng về đổi mới QLGDĐH trong những năm qua để thực hiện có hiệu quả hơn công tác quản lý của trường. Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015 của trường trên các lĩnh vực cụ thể và đánh giá kết quả theo từng năm học.

Thực hiện đầy đủ 3 công khai: công khai chất lượng đạt được, công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo, công khai quản lý thu- chi tài chính. Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra của các đơn vị trong nhà trường. Tăng cường phân cấp quản lý, tự chủ và tự chịu trách nhiệm của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy định về đạo đức nhà giáo, quy định học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quy định thực hiện giá trị văn hóa của trường cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên trong toàn trường và tổ chức cam kết thực hiện. Thực hiện sơ kết, tổng kết đánh giá thực hiện quy định và pháp luật theo hướng dẫn của ngành.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục và đào tạo. Tăng cường hiệu quả của việc sử dụng CNTT, sử dụng mạng nội bộ trong thực hiện các thủ tục hành chính, sử dụng văn bản điện tử theo quy định của UBND tỉnh Quảng Trị. Bổ sung thêm một số nội dung trên trang website, tạo điều kiện phục vụ thông tin và tài liệu tham khảo cho CBGV, HSSV. Xây dựng kênh thông tin để theo dõi và kết nối với HSSV sau tốt nghiệp và gắn với các cơ sở sử dụng nguồn nhân lực do trường đào tạo.

2.2. Nâng cao chất giáo dục đào tạo và hiệu quả giáo dục, bồi dưỡng, tiếp tục thực hiện tốt yêu cầu chuyển đổi đào tạo theo học chế tín chỉ.

* Về giáo dục đạo đức, lối sống

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện chủ đề của năm học 2014 2015:“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”,  gắn với việc thực hiện kỷ cương, nền nếp, văn minh trường học theo chỉ thị 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị. Chú trọng triển khai các nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào về lịch sử, truyền thống dân tộc, các giá trị sống, kỹ năng sống cho HSSV và tổ chức thực hành, tạo môi trường rèn luyện các kỹ năng cho HSSV.

Thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo theo quyết định số 16/2008/QĐ-BGD ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo và CBQL giáo dục, cán bộ phục vụ và nhân viên trong nhà trường. Thực hiện nghiêm túc các quy định về văn hóa công sở. Tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và đạo đức công vụ cho HSSV phù hợp với ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay.

Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học theo công văn số 4264/BGDĐT-TCCB ngày 24/6/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo qua tập huấn đến các đối tượng trong nhà trường.

Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho HSSV, về phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; Phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh. Đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học.

* Về đào tạo

Tiếp tục ổn định và mở rộng quy mô, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, bồi dưỡng. Xây dựng đề án từng bước tự chủ tuyển sinh theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển đổi đào tạo theo học chế tín chỉ. Rà soát việc thực hiện quy chế, việc đáp ứng các yêu cầu đào tạo theo HCTC với các quy định mới để bổ sung các nhiệm vụ và tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo HCTC. Điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo cao đẳng, trung cấp và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo theo quy định nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội.

Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng: GV rà soát, bổ sung, biên soạn tập bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo; tiếp tục thực hiện các giải pháp đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng các PPDH tích cực, dạy học lấy HSSV làm trung tâm. Tăng cường sử dụng trung tâm học tập trực tuyến, ứng dụng CNTT và truyền thông trong đào tạo.

Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo. Tiếp tục bổ sung trang thiết bị, điều kiện CSVC phục vụ dạy học, thực hành, thí nghiệm. Mỗi cán bộ giáo viên tham gia giảng dạy tích cực nghiên cứu, đầu tư, cập nhật, bổ sung nội dung, đổi mới PPDH, tổ chức hoạt động và quản lý kết quả học tập của HSSV, giúp đỡ HSSV thay đổi PP học tập, nghiên cứu. Đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệm và quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp.

Giao cho các đơn vị chuyên môn chủ động thực hiện việc góp ý đề cương chi tiết, tập bài giảng của CBGV tham gia giảng dạy theo phân cấp quản lý. Tổ chức đăng ký viết giáo trình, nghiệm thu giáo trình theo quy định và hướng dẫn của BGD&ĐT. Hội đồng chuyên môn phối hợp với Hội đồng khoa học kiểm tra một số đề cương chi tiết, tập bài giảng của CBGV mới được phân công giảng dạy học phần.

Tiếp tục xây dựng ngân hàng đề thi cho các ngành đào tạo. Tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá nghiêm túc. Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của người học, chuyển trọng tâm đánh giá nội dung học tập sang đánh giá phẩm chất và năng lực của người học, gắn với kiến thức, kỹ năng, thái độ, năng lực cần có của HSSV. Đa dạng hóa các hình thức đánh giá. Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của HSSV sau khi kết thúc dạy học phần hồi về chất lượng dạy và học, tình hình việc làm của sinh viên.

Mỗi HSSV cần tích cực, chủ động thực hiện PPHT mới, tăng cường tự học, tự đọc và tìm hiểu, tích luỹ kiến thức, rèn kỹ năng qua các phương tiện thông tin, qua sách báo, tài liệu tham khảo, giáo trình học tập bộ môn. Thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu về kiểm tra đánh giá thường xuyên theo quy chế mới và nhiệm  vụ học tập mà thầy cô giao cho.

Liên kết với các cơ sở giáo dục đại học để đào tạo, bồi dưỡng trình độ đại học đáp ứng nhu cầu xã hội. Thực hiện các chương trình bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, PPDH, năng lực công tác cho GV, CBQL nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục triển khai thực hiện dự án “Xây dựng cơ hội học tập mở cho sinh viên và giáo viên” của Phần Lan nhằm ứng dụng mạnh mẽ CNTT và sử dụng đa phương tiện trong dạy học, gắn đào tạo với môi trường xã hội và đào tạo tại nơi làm việc, ứng dụng những kết quả đạt được của dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý ở trường CĐSP Quảng Trị” vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục đào tạo. Tiếp tục hoàn thiện, triển khai các giải pháp đổi mới quản lý trong nhà trường và các đơn vị; đẩy mạnh hợp tác với các cơ sở trong giáo dục, đào tạo nghề nghiệp. 

Tăng cường chất lượng học ngoại ngữ của HSSV. Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020. Khuyến khích giáo viên, cán bộ, HSSV học ngoại ngữ đạt các trình độ và được cấp chứng chỉ theo hướng dẫn của ngành, tạo thành phong trào thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, chuẩn bị tích cực cho hội nhập ASEAN vào năm 2015.

Tiếp tục triển khai việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy theo hướng dẫn của BGD&ĐT.

2.3. Nâng cao hiệu quả NCKH, chuyển giao công nghệ

Thực hiện công tác NCKH – công nghệ theo Thông tư số 22/2011/TT-BGD ĐT ngày 30/5/2011 của BGD&ĐT. Đổi mới phương pháp quản lý NCKH – chuyển giao công nghệ trên cơ sở xây dựng kế hoạch – định hướng nhiệm vụ NCKH và các đề tài nghiên cứu ngay từ đầu năm. Tổ chức cho CBGV đăng ký và bảo vệ đề cương, hội đồng khoa học xét duyệt, hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện. Những CB, GV không có đề tài NCKH được chuyển số giờ NCKH vào giảng dạy theo quy định. Tổ chức NCKH trong SV theo Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01/6/2012 về hoạt động NCKH đối với sinh viên.

Tổ chức ứng dụng các kết quả NCKH và chuyển giao công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới trên các lĩnh vực hoạt động của nhà trường. Ứng dụng mạnh mẽ CNTT nghiên cứu.

Ban hành các Quy định về công tác quản lý hoạt động NCKH trong nhà trường.

Tập trung nguồn lực, ưu tiên kinh phí cho nghiên cứu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

2.4. Tăng cường các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và chất lượng giáo dục, chất lượng công tác, chất lượng phục vụ.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm tra, thanh tra thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của BGD&ĐT. Tiếp tục Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động do các Bộ, ngành phát động.

Xây dựng các chỉ số chất lượng để theo dõi và giám sát chất lượng đào tạo, gắn trách nhiệm của nhà trường với xã hội. Tăng cường hoạt động tự thanh tra, kiểm tra của các đơn vị và cá nhân thực hiện theo chức năng nhiệm vụ và nhiệm vụ theo kế hoạch được giao. Xử lý nghiêm túc, kịp thời các vi phạm quy định của trường, quy chế của ngành và pháp luật của Nhà nước.

Hoàn thành báo cáo tự đánh giá giai đoạn 2009- 2013 và tiếp tục bổ sung kết quả tự đánh giá theo yêu cầu KĐCL của BGD&ĐT. Bổ sung kế hoạch thực hiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu đến cuối năm học tăng thêm các tiêu chí cần đạt theo tiêu chuẩn KĐCL.

2.5. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD

Triển khai quy hoạch và thực hiện đào tạo, bồi dưỡng CBQL, GV theo quy hoạch của nhà trường giai đoạn 2012- 2020. Thực hiện nghiêm túc công tác bổ nhiệm, sắp xếp, luân chuyển cán bộ theo quy định. Thực hiện đề án vị trí việc làm theo quy định của các cấp, của UBND Tỉnh Quảng Trị đã được xây dựng.  

Tiếp tục rà soát và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực giảng dạy, công tác cho CBQL, GV, viên chức, gắn với bồi dưỡng, đánh giá theo chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN (Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT, Hướng dẫn số 8270/BGD ĐT-NGCBQLGD). Tiếp tục bồi dưỡng CBGV các chuyên đề về đổi mới theo học chế tín chỉ, bồi dưỡng theo chuẩn chức danh và chuẩn nghề nghiệp của giáo viên, giảng viên.

Tiếp tục tập huấn cho CBGV về ứng dụng CNTT, tổ chức các hoạt động giáo dục, đổi mới trong kiểm tra đánh giá, NCKH sư phạm ứng dụng trong dạy học.   CBGV tăng cường năng lực sử dụng CNTT trong công tác, sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và nghiên cứu góp phần chuẩn bị cho hội nhập và phát triển. 

Thực hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm của CBGV, NV trong công tác; thực hiện tự đánh giá và đánh giá theo tiêu chuẩn, tiêu chí BGD&ĐT và việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thường xuyên. Trên cơ sở đó tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp công việc phù hợp cho CBGV, NV.

2.6. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế

Tăng cường hợp tác với các cơ sở giáo dục đào tạo của Lào, Thái Lan, Phần Lan. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biên bản thoả thuận, văn bản ký kết và cam kết, các dự án giữa các đối tác nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế trong thời kỳ hội nhập; thực hiện nhiệm vụ chính trị trong mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, tranh thủ mọi nguồn lực để thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho nhà trường và xã hội. Triển khai có hiệu quả dự án “Xây dựng cơ hội học tập mở cho sinh viên và giáo viên” của Phần Lan, phát huy kết quả dự án Nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới PPDH của Phần Lan.

Tiếp tục tổ chức liên kết đào tạo tiếng Lào, tiếng Thái tại trường. Đào tạo chuyên ngành cao đẳng tiếng Việt cho Lào. Quản lý tốt các SV du học Thái Lan theo quy chế.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phục vụ tìm hiểu, tuyên truyền các giá trị văn hóa của Việt Nam và các nước trong tiểu vùng sông Mê công. Nâng cao hiệu quả của công tác hợp tác và đào tạo quốc tế thông qua việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, trao đổi chuyên gia, triển khai dự án với nước ngoài, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

2.7. Công tác tài chính và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị trường học.

Thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, tham nhũng. Xây dựng kế hoạch thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý và sử dụng tài chính, tài sản trong đơn vị theo quy định. Rà soát quy chế chi tiêu nội bộ để điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với thực tế và các chế độ, chính sách mới ban hành. Sử dụng tốt nguồn kinh phí phục vụ công tác đào tạo theo học chế tín chỉ và phục vụ các hoạt động chính trị xã hội. Áp dụng mức học phí mới và các mức lệ phí theo quy định.

Kiểm tra thường xuyên, sửa chữa kịp thời, bảo quản có hiệu quả các trang thiết bị phục vụ dạy và học cho các khoa, tổ để phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Các khoa, tổ cần phối hợp sử dụng và bảo quản tốt trang thiết bị ở phòng học và đơn vị mình quản lý.

Tiếp tục rà soát, xây dựng, sửa chữa các hạng mục phục vụ cấp thiết cho các hoạt động của nhà trường. Có kế hoạch duy tu, sữa chữa CSVC, trang thiết bị, máy móc trong nhà trường. 

Xây dựng và tiếp tục thực hiện các tiểu đề án để thực hiện Đề án quy hoạch phát triển trường đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Thực hiện quy chế công khai tài chính theo quy định của Nhà nước, qui chế công khai tài chính đối với việc tỉ lệ phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước và công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định.

Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, người lao động. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho HSSV. Thực hiện đầy đủ 3 công khai theo quy định. 

2.8. Đẩy mạnh công tác HSSV, xây dựng môi trường học tập, môi trường Văn hoá:

Tiếp tục triển khai cuộc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 gắn với các cuộc vận động của ngành, gắn với thực hiện kỷ cương nền nếp và văn hoá nhà trường. Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, các giá trị văn hoá cốt lõi của nhà trường. Nâng cao chất lượng Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Pháp luật, giáo dục thẩm mỹ, phòng chống các tệ nạn xã hội, tội phạm, ma tuý, HIV/AIDS cho HSSV.

Tổ chức cho HS-SV ký cam kết  thực hiện tốt luật phòng chống Ma tuý, phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác, cam kết thực hiện cuộc vận động chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục do BGD&ĐT phát động, cam kết thực hiện luật giao thông đường bộ.

Đổi mới công tác giáo dục HSSV, phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức hệ thống câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, thể thao, học thuật để tạo điều kiện cho HSSV rèn luyện kỹ năng sống, thực hành các giá trị đạo đức.

Thực hiện Chỉ thị 01CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của BCHTW đoàn thanh niên về tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn.

Bồi dưỡng hỗ trợ phương pháp học tập cho HSSV để thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ. Khuyến khích HSSV học tập mọi lúc mọi nơi, ghi nhận và đánh giá kết quả học tập của HSSV theo tinh thần đổi mới, với nhiều hình thức khác nhau.

Tổ chức hoạt động thi đua thực hiện kỷ cương nền nếp trong nhà trường. Phối hợp công đoàn, đoàn thanh niên, hội sinh viên thực hiện đánh giá thi đua thực hiện kỷ cương nền nếp cũng như các cuộc vận động. Thực hiện quy chế văn hoá ở cơ sở, thực hiện các tiêu chuẩn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thực hiện nghiên túc quy định của Chính phủ, của UBND tỉnh về thực hiện công tác Bảo hiểm trong trường học. Triển khai hiệu quả các biện pháp để đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Xây dựng và thực hiện tốt “đời sống văn hoá trong trường học”.

Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể dục thể thao, chăm sóc sức khoẻ HSSV, tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự học đường, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội, giáo dục an toàn giao thông  trong HSSV. 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá giáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập, làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài trong CBGV, HSSV.

Phòng TC-CTHSSV, bộ phận quản lý nội trú, ngoại trú phối hợp với đội tự quản các khoa tổ chức kiểm tra thường xuyên, xử lý kịp thời mọi hành vi vi phạm nội quy, nền nếp, vi phạm pháp luật trong HSSV.

III. Tổ chức thực hiện:

Nhiệm vụ này được phổ biến đến toàn thể CB, GV, CNV, HSSV trong đơn vị để quán triệt và thực hiện.

BGH chỉ đạo các phòng chức năng xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động cụ thể của nhà trường trong năm học.

Các đơn vị phòng, khoa, tổ trực thuộc, trung tâm triển khai xây dựng kế hoạch của đơn vị theo chỉ thị nhiệm vụ năm học của ngành, của trường và theo thực tế đơn vị.

Các đơn vị khoa, phòng, tổ TT, trung tâm duyệt kế hoạch cá nhân từ 10/9 – 20/9/2014.  

BGH duyệt kế hoạch hoạt động của đơn vị từ 20/9 –30/9/2014.

IV. Biên chế năm học theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT.

Bắt đầu học văn hoá năm thứ hai và năm thứ 3: từ 11/8/2014;

Năm thứ nhất: nhập học NVI:  05/9/2014; NVII: 18/9/2014.

Khai giảng năm học 2014 - 2015:  09 tháng 10 năm 2014.

Nghỉ tết: 2 tuần ( từ 16 /02/2015 đến 01/3/2015).

Thi Tốt nghiệp: Trước 15 tháng 6 năm 2015. Xét tốt nghiệp và kết thúc năm học: trước 30/6/2015.

Các ngành đào tạo có biên chế cụ thể riêng.

Trên đây là một số định hướng cơ bản về nhiệm vụ năm học theo chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và nhiệm vụ UBND Tỉnh giao cho, các đơn vị dựa trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình phù hợp.

                                                                          

Nơi gửi:

- UBND tỉnh Quảng Trị : để báocáo

- Đảng uỷ, BGH: để chỉ đạo thực hiện

- Các Phòng, Khoa, Tổ TT, Trung tâm:  để thực hiện

- Công đoàn, ĐTN, HSV: phối hợp

- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

TS.LÊ THỊ HƯƠNG

 

 

 
Đang trực tuyến: 28
Tổng lượt truy cập: 6966764
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }